Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Mestni svet Mestne občine Celje sprejel strategijo razvoja gospodarstva Mestne občine Celje 2014-2020

Celje, 14. marec 2014 – Na 25. seji Mestnega sveta MOC 11. marca je bila sprejeta »Strategija razvoja gospodarstva Mestne občine Celje 2014-2020« - ključen dokument za področje razvoja gospodarstva, ki ga je pripravila Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje skupaj z Mestno občino Celje. Za obdobje 2014-2020 tako MOC načrtuje zagotoviti uspešen, skladen gospodarski in družbeni razvoj v okviru danih potencialov, prostorskega razvoja in zakonskih možnosti.

S formalnega vidika imajo občine majhen vpliv na gospodarstvo, saj je večina nalog s tega področja v domeni države. Dejansko pa gospodarska razvitost občine zelo močno vpliva na blaginjo vseh občank in občanov. Zavedajoč se tega, je Mestna občina Celje pristopila k izdelavi Strategije gospodarskega razvoja Mestne občine Celje.

Gre za eno izmed pomembnejših nalog v Sloveniji, ki se loteva zelo ozkega segmenta razvoja občine. Navedeno je še posebej utemeljeno v času, ko je izhod iz ekonomske in finančne krize, še kako pomemben od gospodarskega razvoja. Zaradi unikatnosti in vpetosti v gospodarstvo je Mestna občina Celje zaupala izdelavo strategije Območno obrtno-podjetniški zbornici Celje. Pri izdelavi je bilo potrebno slediti poslanstvu občine, da v skladu z zakonodajo in možnostmi zagotovi lokalno infrastrukturo in stimulativno okolje za razvoj gospodarstva.


Snovanje strategije je slonelo na izredno široki razpravi, ki je vključevala pravzaprav številne občanke in občane, gospodarske subjekte v občini ter tudi vse ostale nosilce javne uprave, šolstva, zdravstva, komunalnih dejavnosti ipd. Vsi deležniki so bili pozvani k podajanju odgovora na vprašanje: “Kakšna naj bo Mestna občina Celje čez 6 let ali dlje?” Iz široke palete odgovorov se je oblikovala vizija, ki ima odgovor na prejšnjo vprašanje:
Mestna občina Celje bo leta 2020 gospodarsko uspešna, turistično prepoznavna in čim bolj samooskrbna občina priložnosti, ki bo zagotavljala blaginjo občanom.

Da bi dosegli takšno stanje, je bilo potrebno določiti strateške ter specifične cilje. Strateški cilja sta doseganje blaginje občanov ter preseganje kazalcev povprečja razvojne uspešnosti v RS. Zato je bilo potrebno določiti še specifične cilje, kot so: 
1.    dvig gospodarske aktivnosti;
2.    narediti Celje, kot prepoznavno turistično destinacijo;
3.    povečati samooskrbo;
4.    zagotoviti stimulativno poslovno okolje.

DSC00141

Za doseganje prvega cilja bo potrebno izvesti sledeče ukrepe: spodbuditi proizvodnjo, investicije in potrošnjo kot generatorje novih delovnih mest in s tem povečanje deleža zaposlenih; povečanje izvoza- internacionalizacije podjetij; zagotoviti investicije države, občin, regije, poslovnih subjektov in evropsko financiranje projektov 2014-2020, zagotoviti večja vlaganja v aplikativne raziskave in razvoj, narediti les kot priložnost (iskanje visoke dodane vrednosti lesa).

V okviru drugega cilja je potrebno izvesti ukrepe za povečanje prepoznavnosti in preboj turizma s pozicioniranjem Celja kot atraktivne turistične blagovne znamke; revitalizacija mestnega jedra; pospeševanje zdravstvenega turizma in turizma kot generatorja novih delovnih mest.
Za doseganje tretjega cilja je potrebno povečanje prehranske samooskrbe, ustanovitev banke semen ter povečanje energetske samooskrbe.
Četrti cilj ima največ ukrepov, za katere je potrebna večja povezanost na vseh področjih: gospodarstvo, turizem, kmetijstvo, zdravstvo, šolstvo, kultura, podporne institucije. V tem okvirju najdemo tudi ukrepe, kot so: ureditev degradiranega območja-lokacija tehnološki park Tehnopolis; vzdrževanje in nadgradnja obstoječe infrastrukture in sodobnih ekoloških pristopov; zagotavljanje zdravstvene oskrbe; inkubatorji; prehod šola/BO/zaposlitev v poklic; ponovna vzpostavitev točke VEM; aktivna vključenost deležnikov pri sprejemanju nove in spreminjanju obstoječe zakonodaje; učinkovita javna uprava; spodbujanje ustvarjalnosti, podjetništva inovativnosti in internacionalizacije med vsemi ciljnimi skupinami – promocijo poklicev pa pomakniti od 8. in 9. razreda vsaj do 6. razreda OŠ; nadgradnja izobraževalnega sistema z gospodarskim vidikom; prilagoditev šolstva na potrebe regije; zmanjševanje neskladja na trgu dela; izobraževanje in usposabljanje za znanja potrebna vse življenje, odnos do dela, znanja, okolja, zdravja; aktiviranje notranjih razvojnih potencialov; prostovoljstvo; zelena delovna mesta; vzvodi za prilagoditev ter preusmerjanje ranljivih skupin in težko zaposljivih ljudi v zaposlitve; stanovanjska politika; aktivno razvojno sodelovanje z ORP Osrednje Celjsko in RASR.

Za izvedbo teh ukrepov bodo potrebni akcijski načrti, ki morajo biti zasnovani tako da bodo eksplicitno določili nosilce, sredstva, roke ipd.

 Župan Mestne občine Celje g. Bojan Šrot je ob sprejetju strategije povedal: »Zahvaljujem se vsem pripravljavcem tako pomembnega dokumenta, ki se je sprejemal z vključevanjem najširše zainteresirane javnosti. Država žal zamuja z dokumenti za obdobje 2014-2020 za pol leta. Dokument je dinamične narave in se bo lahko dopolnjeval, zavezali pa smo se za izdelavo akcijskih načrtov, ki jih bomo izvajali v okviru možnosti že sprejetega proračuna za leto 2014 in prihodnjih proračunov.«

DSC00152

V imenu Območne-obrtno podjetniške zbornice Celje je zahvalo izrazil tudi vodja projekta, podpredsednik OOZ Celje, podjetnik in mestni svetnik g. Peter Pišek: »Zahvaljujem se Mestni občini Celje za izkazano zaupanje in priložnost, da smo lahko skupaj soustvarjali strateški dokument za področje razvoja gospodarstva in vsem, ki ste prispevali svoja strokovna znanja, dajali usmeritve, pobude ter svoja mnenja z enim samim ciljem, da naredimo korak naprej iz obstoječega stanja na področju gospodarstva.«

Mag. Tatjana Štinek, operativni vodja projekta in samostojna svetovalka OOZ Celje, pa je poudarila: »Gre za dobro prakso sodelovanja zbornice in občine. Prvič se je namreč zgodilo, da je bila tako pomembna naloga kot je izdelava tovrstnega strateškega dokumenta v eni največjih slovenskih občin, zaupana prav zbornici. Nastali dokument je rezultat vloženega dela, pobud, mnenj, stališč in usmeritev vseh sodelujočih v projektu, torej vseh članov skupin za pripravo dokumenta, občanov, obrtnikov, podjetnikov, gospodarstvenikov, javne uprave, mestnih svetnikov, javnih zavodov in institucij, skratka vseh sodelujočih s področja gospodarstva in vseh deležnikov, ki na to področje kakorkoli vplivajo.«

Strategija gospodarstva MOC (pdf)


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje