Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA
22. seja Mestnega sveta Mestne občine Celje
MESTNA OBČINA CELJE
MESTNI SVET

Številka Zadeve: 011-4/2013
Datum: 16. september 2013


V A B I L O

Na podlagi 18. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje

s k l i c u j e m

22. sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje,
ki bo v torek, 24. septembra 2013 ob 13. uri

v veliki dvorani Narodnega doma v Celju,
Trg celjskih knezov 9.
 
OSNUTEK DNEVNEGA REDA 22. SEJE MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE CELJE

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2.    Sprejem dnevnega reda
3.    Poročilo o realizaciji sklepov Mestnega sveta Mestne občine Celje od 29. 1. 2013 do 17. 9. 2013 in potrditev zapisnika 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 18. 6. 2013
4.    Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade:
a)    Imenovanje nadomestnega člana kot predstavnika MOC v Svet zavoda OŠ Lava
b)    Imenovanje predstavnika MOC v Svet zavoda za zdravstveno varstvo Celje
5.    Soglasje k imenovanju direktorja Razvojnega centra orodjarstva Slovenije - Tecos
6.    Imenovanje članov upravnega odbora Razvojnega centra orodjarstva Slovenije -Tecos
7.    Seznanitev s spremembo ustanovitvenega akta družbe CELEIA d.o.o. in imenovanje članov Nadzornega sveta družbe Celeia d.o.o.
8.    Informacija o odločitvi strokovne komisije o podelitvi sejemskih priznanj Mestne občine Celje na 46. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti 2013 v Celju
9.    Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Celje za I. polletje 2013
10.    Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu MOC za leto 2013 (2) – HITRI POSTOPEK
11.    Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Mestni občini Celje
12.    Potrditev investicijskega programa za projekt Obnova javne kulturne infrastrukture Slovenskega ljudskega gledališča Celje
13.    Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči iz občinskih sredstev učencem celjskih osnovnih šol za subvencioniranje šolske prehrane v primerih izrednih okoliščin
14.    Predlog Statuta Mestne občine Celje – PRVA OBRAVNAVA
15.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Celje – PRVA OBRAVNAVA
16.    Sklep o določitvi dodatno potrebne subvencije cene storitve uporabe nogometnih stadionov in zimskega bazena        
17.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe – PRVA OBRAVNAVA
18.    Odgovori na vprašanja, pobude in predloge
a)    Odgovori na vprašanja, pobude in predloge
b)    Vprašanja, pobude in predlogi


Bojan Šrot
župan Mestne občine CeljeGRADIVO ZA OBRAVNAVO JE OBJAVLJENO NA SPLETNEM PORTALU MESTNE OBČINE CELJE MOC.CELJE.SI. DOSTOP DO GRADIVA JE NASLEDNJI: MESTNI SVET→SEJE MESTNEGA SVETA→22. SEJA MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE – 24. 9. 2013 OB 13.00 URI→GRADIVO ZA 22. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje