Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Župan Mestne občine Celje povzel delo v letu 2012 in načrte za 2013

Celje, 12. december 2012 – »To je pregled dela 139 ljudi, od katerih je 101 zaposlen v občinski upravi, 24 je zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu in 14 v Režijskem obratu Mestne občine Celje.« S temi besedami je župan Mestne občine Celje Bojan Šrot začel novinarsko konferenco, na kateri je govoril o delu Mestne občine Celje v letu 2012 in o načrtih za prihodnje leto. Uvodoma je predstavil projekte in investicije, ki so najbolj zaznamovali minulo leto v Celju.

Izpostavil je obnovo dela starega mestnega jedra v Celju, izgradnjo nadstandardnega vrtca Zarja – Mehurček, energetsko sanacijo Osnovne šole Lava in II. osnovne šole Celje, prenovo Knežjega dvorca, začetek izvajanja protipoplavnih ukrepov in odprtje novih neprofitnih stanovanj za mlade.

INVESTICIJE, PROJEKTI v letu 2012

- Obnova dela starega mestnega jedra
Vrednost projekta je 4,6 mio €, od tega 2,5 mio € EU sredstev.
• celovita prenova komunalnih vodov
• izvedeno tlakovanje s  ploščami in kockami na večjem delu Krekovega trga, Razlagove in  Lilekove ulice ter ¼ Stanetove ulice, položene kamnite plošče na levi in desni strani Gubčeve ulice
• delna izvedba fontane na Krekovem trgu (podzemne strojnice, cevnega razvoda in 12 šob)
Realizacija v letošnjem letu – gradbena dela: 625.754,64 + zadržana sredstva v višini 55.789,62
Dela so se za letos končala, v novem letu bomo nadaljevali takoj, ko bodo to dopuščale temperature.

*Mestni marketing
V drugem letu se bo pripravila strategija oživljanja mestnega jedra, pomemben del tega bodo v letu 2013 aktivnosti v času Evropskega prvenstva v košarki.

- Vrtec Zarja – Mehurček
Meseca junija 2012 je bila zaključena investicija v izgradnjo novega Vrtca Zarja, Enota MEHURČEK. Celotna vrednost investicije je znašala 2.054.792 €. Nepovratna finančna sredstva iz Eko sklada so znašala 184.855 €, sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pa 261.646 €.

- Energetska sanacija OŠ Lava in II. osnovne šole Celje
Na II. OŠ in na OŠ Lava smo izvedli dve večji investiciji, da bi izboljšali toplotne karakteristike stavbe. Mestna občina Celje je z izvedbo I. faze energetske prenove obeh objektov pristopila k učinkovitem zmanjševanju rabe toplotne energije v skladu s sprejetim lokalnim energetskim konceptom Mestne občine Celje. Za ti investiciji je Mestna občina Celje namenila 1.927.471,00 EUR.

- Realizacija projekta »Celovita prenova Knežjega dvorca Celje – 3. faza« - ESRR: Vrednost celotne investicije znaša 2.149.394,24 EUR (ESRR in Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport - 1.664.332,70 EUR, Mestna občina Celje - 485.061,54 EUR). 
*Ureditev prostorov celotnega komunikacijskega stolpa in celotnega zahodnega trakta (severno - vključno s stopniščem). V začetku meseca oktobra 2012 je bila uradna otvoritev objekta. S prenovo Knežjega dvorca je Celje pridobilo ustrezne prostore za stalno razstavo Grofje Celjski in izvedbo kulturnih prireditev.

- 21 novih neprofitnih stanovanj na Teharjah (investicija družbe Nepremičnine Celje v vrednosti 1.600.000 €).

- Protipoplavna varnost
Letos je MKO podpisalo pogodbo z izvajalcem Nivo Eko. Vrednost pogodbenih del je 35,6 milijonov evrov. Okoli polovica vodotokov na območju MOC je očiščenih, h koncu gredo dela na Koprivnici, končan je most pri Ljubici, ostala dela pa se bodo začela, če bo zima ugodna, še v naslednjih tednih.

Med načrti za leto 2013 je župan izpostavil ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice (od Cankarjeve ulice do Miklošičeve ulice, SMJ 2). Projekt je MOC novembra prijavila za sofinanciranje iz naslova Razvoj regij. Vrednost projekta je 3.000.000 €, od tega 1.500.000 € EU sredstev. Predmet izvedbe je tlakovanje in postavitev urbane opreme, obnova dotrajane komunalne in energetske infrastrukture (vodovod, kanalizacija, plinovod), izvedba električnih inštalacij in izvedba javne razsvetljave. Izvedba bo predvidoma potekala od maja 2013 do junija 2014.
Za leto 2013 načrtujemo pridobitev projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice ob I. OŠ in izdelavo projektne dokumentacije za prenovo celotnega objekta in prostorov Glasbene šole.
Mestna občina Celje se je prijavila na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor). V primeru uspešne kandidature, se bo II. faza obnove OŠ Lava izvajala v 2013. 
V letu 2013 načrtujemo pripravo investicijske in projektne dokumentacije za projekt Celovita prenova Knežjega dvorca - 4. faza (severni gotski del). Če se bo pokazala možnost pridobitve sofinanciranja projekta s strani evropskih sredstev oz. uspešne kandidature, bi pristopili k izvedbi projekta v obdobju  2014 - 2015. Na ta način bi obnovili bistveni del gotskega dela spomenika, ki je zdaj ruševina, hkrati  bi  oživili bogati del kulturne dediščine starega mestnega jedra.
Med evropskimi projekti je župan izpostavil še nameravano gradnjo novega Kulturnega doma v Šmartnem v Rožni dolini v letih 2013 in 2014. Celotna vrednost investicije je ocenjena na 672.000 evrov.

S 1. januarjem 2013 JP Vodovod – kanalizacija, d. o. o., prevzema redno vzdrževanje cestnega omrežja.

Celje bo v naslednjem letu v začetni fazi Evropskega članskega prvenstva v košarki za moške gostilo skupino, v kateri bo nastopila tudi reprezentanca Slovenije. Imenovali smo mestni organizacijski odbor. Prilagoditi bo potrebno dvorano, za kar smo se prijavili načrtujemo pa tudi celo vrsto promocijskih aktivnosti.

V letu 2012 se Mestna občina Celje ni zadolževala, kljub temu, da smo imeli v proračunu 2012 predvideno zadolževanje za 4,5 milijonov evrov. Predvideni prihodki v Proračunu Mestne občine Celje za leto 2013 so 52.887.040 €, odhodki 57.401.563 €. Predvideno zadolževanje v letu 2013 je 5, 5 milijonov evrov.

Iz področja okolja in prostora je župan izpostavil prizadevanja Mestne občine Celje pri skrbi za okolje. Med drugim je povedal, da v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje intenzivno iščemo ustrezno in dolgoročno rešitev za odpadno zemljino Gaberje Jug. Za sofinanciranje iz naslova 7. Okvirni program Razvoj regij smo prijavili projekt, s katerim iščemo rešitve za uporabo kompostov javnega podjetja Simbio pri sanaciji zemljine pri Stari Cinkarni.

Z javnim razpisom s področja socialnega in zdravstvenega varstva smo v letu 2012 56-tim upravičencem namenili 104.000,00 EUR. Sofinancirali smo Rdeči križ (40.000,00 EUR) in Škofijsko Karitas Celje (20.000,00 EUR) in tako nudili pomoč občanom v stiski. V aprilu 2012 smo objavili javni razpis za izbiro novega izvajalca za dnevno pripravo toplih obrokov za potrebe javne kuhinje v MOC. Podjetje Sodexo, Prehrana in storitve, d. o. o., program izvaja v prostorih podjetja EMO-ETT vsak dan med 11. in 13. uro. V oktobru 2012 je bilo do tople prehrane upravičenih 377 oseb.

V letu 2012 Mestna občina Celje sofinancira 24 programov na področju socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih vsebin. V programe javnih del je povprečno mesečno vključenih 66 oseb.  

264 celjskih osnovnošolskih in predšolskih otrok se je letos udeležilo brezplačnega desetdnevnega letovanja v  Celjskem domu v Baški. Izplačali smo 445 enkratnih denarnih pomoči za novorojence, po podatkih Upravne enote Celje pa je bilo v obdobju od novembra 2011 do novembra 2012 rojenih 469 otrok.
Vključenost predšolskih otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje v institucionalno varstvo v šolskem letu 2011/2012 je bila 80,8 odstotna, kar je daleč nad slovenskim povprečjem. Meseca oktobra 2012  je vrtce obiskovalo 1875 otrok,  kar je v primerjavi z mesecem oktobrom 2011 34 otrok več.

Nekaj statističnih podatkov:

Mestni svet Mestne občine Celje je v letu 2012 zasedal na 7 rednih  sejah in razpravljal o 83 vsebinskih točkah dnevnega reda.

MOC izvaja osnovnošolsko izobraževanje na 9 rednih osnovnih šolah, kjer je v šolskem letu 2012/2013 v 165 oddelkih vpisanih 3480 učencev. Osnovno šolo Glazija, ki izvaja poseben program, obiskuje 140 učencev (73 Celjanov) iz 19 občin. Glasbeno šolo Celje v šolskem  letu 2012/2013 obiskuje 749 učencev.
V srednje šole v MOC je v šolskem letu 2012/2013 vključenih 7549 dijakov.
V študijskem letu 2012/13 se na višjih strokovnih šolah, ki delujejo v Celju, izobražuje 1.033 študentk in študentov.

V letu 2012 je bilo v Celju ugotovljenih 2623 prekoračitev hitrosti.
 

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je ob koncu novinarske konference novinarjem voščil mirne praznične dni, vse dobro v novem letu in čim več dobrih novic.
 
 
 
 
 

 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje