Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Zimska služba v Mestni občini Celje

Celje, 12. 12. 2012 - Zimske razmere na cestah in peščevih površinah terjajo od nas prilagajanje razmeram. Pravočasna oprema vozil, prava obutev, predčasni odhodi od doma, prilagajanje hitrosti razmeram in še veliko drugih dejavnikov nam v zimskih razmerah lahko zagrenijo ali polepšajo zimsko idilo na prometnih površinah.

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah. Te nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, žled idr.) lahko normalno odvijanje prometa ogroženo. Učinkoviteje, kot je zimska služba organizirana in vodena, tem večja je možnost, da se tudi pozimi ne zmanjšata udobnost in varnost vožnje.

Vse prevečkrat pozabimo, da je zimska služba namenjena zgolj zagotavljanju prehodnosti in prevoznosti, ne pa zagotavljanju nadstandardnega pluženja in posipanja. Če bi se razpoložljiva sredstva porabila za nadstandardni način pluženja in posipanja, bi nastopil problem z izvajanjem letnega vzdrževanja cestnega omrežja.
Ob tem se postavlja tudi vprašanje uporabe soli za borbo proti poledici zaradi korozije avtomobilov, škodljivega vpliva na konstrukcijo objektov na cestah, zaradi ogrožanja rastlinstva in pitne vode. Ker bi bila prometna varnost ogrožena, popolna opustitev soli trenutno ni mogoča. Nadomestitev soli s kamnitimi posipnimi materiali je ob današnjem prometu neracionalna in neučinkovita. V tem primeru ne bi pridobili niti pri znižanju stroškov, kakor tudi ne pri varnosti prometa. Ekonomske koristi pri uporabi soli so nekajkrat večje od stroškov in škode, ki jo povzroča, zato pri posipanju v zimski sezoni uporaba soli še vedno prevladuje.

Nepravilno in nepravočasno ukrepanje pooblaščenih služb bi v zimskem času lahko povzročilo veliko gospodarsko škodo, zato je v skladu z določili Zakona o javnih cestah, Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest ter Odloka o kategorizaciji občinskih cest, nujno organizirati kakovostno službo za zimsko vzdrževanje cestnega omrežja.

Na celotnem območju Mestne občine Celje zimsko službo, ki traja praviloma od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta, izvaja pogodbeni vzdrževalec VOC Celje, d. d..
V tem času se ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe, ki z usposobljenimi posadkami in mehanizacijo, poteka po določenem prednostnem redu. Delitev po posameznih prioritetah je izdelana glede na kategorijo ceste, gostoto prometa, geografsko klimatske in krajevne potrebe.

Izvajanje zimske službe v Mestni občini Celje zajema:
334 km cestnih odsekov,
70 km pločnikov in javnih pešpoti,
29000 m2 javnih parkirišč.

Predmet zimske službe so vse kategorizirane ceste, skladno z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest. Javne poti izven naseljenih območij se očistijo po končanih akcijah, nekatere manj pomembne pa se v zimskem času zaprejo za promet. Mestna občina Celje daje pri tem največ pozornosti na pomembne povezave v mestu, in sicer:
• dostope na avtobusno postajo,
• dostop do železniške postaje,
• dostope do bolnice, šolskih kompleksov, zdravstvenega doma in drugih frekventnih objektov.

Organiziranost pluženja in odstranjevanje snega:
• Pluženje snega je organizirano tako, da je omogočena prevoznost cest po merilih Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Ta pravilnik določa, da je prevoznost cest omogočena, če na cestah ni več kot:
o 10 cm snega na mestnem območju
o 15 cm snega na izven mestnem območju oz. prilagojeno meteorološki napovedi
o intenzivnosti sneženja.

Ceste se štejejo za prevozne tudi tedaj, če je promet oviran zaradi ostanka snega na vozišču, vključno z delno snežno desko.

• Poledica nastane zaradi podhladitve vozišča, nenadne vlage pri nizkih temperaturah, slane, snežne plohe ali ledenega dežja (žled) in predstavlja največji strošek zimske službe. Število akcij namreč ni sorazmerno s številom dni s snežnimi padavinami. Največja pogostost poledice nastopi ob pogojih, ko je podnevi toplo, ponoči pa zmrzuje. Zato morajo dežurne ekipe stalno opravljati nadzor nad stanjem vozišč, posebej kritičnih odsekov, ki so kot taki že prepoznani. To velja predvsem za ostre krivine, večje strmine, mostove, senčne odseke (posebej v gozdovih in ob vodotokih), cestne prehode preko železnice, cestna križišča in podobno.

• Posipanje se začne izvajati takoj, ko se na cestišču zazna pojav poledice. Izvaja se z uporabo morske ali kamene soli ter drobljencem. Za večjo zaščito okolja uporabljamo samo toliko soli, kolikor je za varnost prometa nujno potrebno. Preventivno posipanje smo skrčili na minimum, zaradi varovanja okolja, kakor tudi zaradi znižanja stroškov vzdrževanja.
K manjši uporabi soli pripomore tudi merjenje ostanka soli na cesti od prejšnjega soljenja. Merjenje tega ostanka omogoča, da se dodaja samo razlika oziroma se prepreči nepotrebni posip, kar končno vodi tudi k racionalizaciji zimske službe.

• Izvedbeni program zimske službe ne zajema čiščenja vseh pločnikov obojestransko, ampak le enostransko glede na frekvenco uporabnikov. V času akcije se očistijo pločniki ob lokalnih glavnih cestah in avtobusnih progah. Pločniki ob ostalih prometno manj obremenjenih cestah pa se čistijo po končani akciji.
Površine za pešce čisti izvajalec ročno ali s strojno mehanizacijo, ki je tem površinam prilagojena. Pločnike na avtobusnih postajališčih se očisti v dolžini 20 m oz. 40 m na frekvenčnih postajališčih, v 24 urah po končanih snežnih padavinah pa v celotni dolžini.
Kolesarske steze so opremljene z dopolnilnimi tablami in se ne plužijo. V času, ko ni snega se le - te v primeru poledice posipajo s posipnimi sredstvi.

• V primeru obilnejših snežnih padavin, izvajalec odpelje sneg iz semaforiziranih in drugih glavnih križišč, avtobusnih postajališč in obračališč javnega mestnega prometa, po končani akciji zimske službe.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje