Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

PREMOŽENJE MOC

KOMISIJA ZA RAVNANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

Komisija za ravnanje z občinskim premoženjem (v nadaljevanju komisija) vodi in nadzira postopke ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem, ki je v lasti Mestne občine Celje, v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), določili Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/2009 - odl. US, 38/2010 - ZUKN), Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov, garaž v najem ter določanju najemnin za poslovne prostore in garaže v lasti Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 45/10) ter splošnimi akti Mestne občine Celje.

Naloge in pristojnosti komisije so zlasti naslednje:
1. koordinira pripravo in uskladi vsebino letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine ter vsebino polletnih in letnih poročil o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem občine na podlagi podatkov, ki jih pripravijo naslednje strokovne službe občinske uprave:
– Oddelek za okolje in prostor ter komunalo – ravnanje z zemljišči,
- Oddelek za finance in gospodarstvo – ravnanje s poslovnimi prostori, s stanovanji, z gozdovi in s finančnim premoženjem,
- druge strokovne službe občinske uprave po potrebi in v skladu z zakonodajo.
2. sprejema stališča v okviru izvedbe postopkov pridobivanja, razpolaganja, upravljanja, oddajanja v najem in najemanja stvarnega  premoženja občine ter obremenjevanja stvarnega  premoženja občine s stvarnimi pravicami; 
3. pripravlja in vodi postopke javnega zbiranja ponudb in postopke javnih dražb za razpolaganje in oddajo v najem stvarnega premoženja občine;
4. opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.

 
Člani komisije:
 
Komisija za ravnanje z občinskim premoženjem
Komisijo za ravnanje z občinskim premoženjem je s sklepom z dne 4. maj 2020 imenoval župan Mestne občine Celje, v naslednji sestavi:

1. Aleksandra REZAR, predsednica
2. Mateja BÖHM, namestnica predsednice
3. Tina HORVAT ALT, članica
4. Janko TROBIŠ, član
5. Polona OCVIRK, članica
6. Alenka CIZEJ, članica
7. Manja ŽOHAR, članica

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje