Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

SEJE MESTNEGA SVETA

GRADIVO ZA 5. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE  
Dnevni red 5. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Celje:  

 1. Predlog za imenovanje nadomestnega člana v Nadzorni svet družbe Simbio d.o.o.
 2. Predlog za imenovanje nadomestnega predstavnika Mestne občine Celje v Svet zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
 3. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2018
  1. Zaključni račun
  2. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2018  
  3. Poročilo o realizaciji pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem MOC za leto 2018 in jih je sklenila Mestna občina Celje v letu 2018  
 4. Soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki zavodu Celjski mladinski center
 5. Povečanje osnovnega kapitala s finančnim vložkom v družbo Celeia d.o.o.
 6. Storitve izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje - Referalka in obrazložitev (pdf)
  1. Poročilo o izvajanju letnega programa gospodarske javne službe »Storitve izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje« za leto 2018 (pdf)
  2. Letni program izvajanja gospodarske javne službe »Storitve izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje« za leto 2019 (pdf)
  3. Sklep o določitvi subvencionirane cene »Storitev izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje za leto 2019« (pdf)
 7. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje 
 8. Poročilo o izvajanju Programa za kulturo Mestne občine Celje 2014-2020
 9. * PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA - Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Celje na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenih zavodih - HITRI POSTOPEK
 10. Letno poročilo javnih zavodov Mestne občine Celje področja delovanja Oddelka za družbene dejavnosti
  1. Poročanje javnega zavoda Zdravstveni dom Celje
  2. Poročanje javnega zavoda Ljudska univerza Celje
 11. Posamezni program prodaje finančnega premoženja v lasti Mestne občine Celje – delnic družbe Celjski sejem d.d.
 12. Predhodno soglasje k nakupu dela stavbe št. 1383 k.o. 1077 - Glavni trg 12, Celje
 13. * DOPOLNJENO GRADIVO - Predhodno soglasje k menjavi poslovnih prostorov na Ljubljanski cesti 1a, Celje s poslovnimi prostori na Gregorčičevi ulici 6, Celje
 14. * DOPOLNJENO GRADIVO - Potrditev uskladitve poteka mej Mestne občine Celje z mejami parcel iz zemljiškega katastra
 15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Ljubečna
 16. Sklep št. 2/2019 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
 17. Vprašanja in pobude članov sveta
  1. Odgovori na vprašanja (pdf)
  2. Vprašanja in pobude (pdf)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje