SEJE MESTNEGA SVETA

GRADIVO ZA 8. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE 
Dnevni red 8. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Celje:
 1. Predlog za imenovanje članov Nadzornega sveta javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.
 2. Predlog za imenovanje članov Nadzornega sveta javnega podjetja ZELENICE d.o.o
 3. Proračun Mestne občine Celje za leto 2024 
  1. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2024 - DRUGA OBRAVNAVA
  2. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2024
  3. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2024 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2024
  4. Povečanje osnovnega kapitala s finančnim vložkom v družbo Celeia d.o.o.
 4. Spremembe in dopolnitve odlokov o ustanovitvi javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje
  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ SOCIO - Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje - SKRAJŠANI POSTOPEK
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode - SKRAJŠANI POSTOPEK 
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park Celje - SKRAJŠANI POSTOPEK
  4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje - SKRAJŠANI POSTOPEK 
  5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje - SKRAJŠANI POSTOPEK
  6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje - SKRAJŠANI POSTOPEK 
  7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje - SKRAJŠANI POSTOPEK
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Celje - DRUGA OBRAVNAVA
 6. *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA  - Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2024
 7. Odlok o imenovanju Parka svetega Maksimilijana Celjskega v naselju Celje – PRVA OBRAVNAVA
 8. Predstavitev projektov za prijavo na mehanizem Celostnih teritorialnih naložb 2021 -2027
 9. Predstavitev Analize položaja invalidov v Mestni občini Celje in obravnava predloga Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Celje za obdobje 2024 - 2028
 10. Sklep o potrditvi cenika za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu Mestne občine Celje
 11. Sklep o pristopu Mestne občine Celje k Skupnosti občin Slovenije
 12. Sklep o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje za leto 2024
 13. Okvirni terminski plan rednih sej Mestnega sveta Mestne občine Celje v letu 2024
 14. *DOPOLNJENO GRADIVO Sklep št. 4/2023 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
 15. Vprašanja in pobude članov sveta
  1. Odgovori na vprašanja (pdf)
  2.  Vprašanja in pobude (pdf)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje