SEJE MESTNEGA SVETA

GRADIVO ZA 7. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE 
Dnevni red 7. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Celje:
 1. Seznanitev s prenehanjem funkcije člana v Svetu javnega zavoda II. OŠ Celje in predlog za imenovanje nadomestnega člana v Svet javnega zavoda II. OŠ Celje za preostanek mandatne dobe
 2. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet javnega zavoda Vrtec Zarja
 3. Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Celje v Svet javnega zavoda Šolski center Celje
 4. Rebalans proračuna Mestne občine Celje za leto 2023
  1. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2023 (2) - HITRI POSTOPEK
  2. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2023
  3. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2023 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2023 
 5. Proračun Mestne občine Celje za leto 2024 
  1. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2024 - PRVA OBRAVNAVA
  2. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2024
  3. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2024 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2024
  4. Povečanje osnovnega kapitala s finančnim vložkom v družbo Celeia d.o.o.
 6. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Anice Černejeve, enota Sonce in v Vrtcu Tončke Čečeve, enota Aljažev hrib, za obdobje od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2028
 7. Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje - SKRAJŠANI POSTOPEK
 8. *POPRAVLJENO GRADIVO - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč - PRVA OBRAVNAVA
 9. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za območje Prekorje-kmetija Prekoršek-KZ 1
 10. Vprašanja in pobude članov sveta
  1. Odgovori na vprašanja (pdf)
  2. Vprašanja in pobude (pdf)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje