SEJE MESTNEGA SVETA

GRADIVO ZA 6. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE 
Dnevni red 6. redneseje Mestnega sveta Mestne občine Celje:
dsd
 1. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Tehno park Celje
 2. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet javnega zavoda Tehno park Celje
 3. Seznanitev s prenehanjem funkcije člana v Svetu javnega zavoda Zdravstveni dom Celje in predlog za imenovanje nadomestnega člana v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Celje za preostanek mandatne dobe
 4. Poročilo Komisije za podelitev sejemskih priznanj Mestnega sveta Mestne občine Celje s 55. Mednarodnega obrtnega sejma
 5. Predhodno mnenje k Strateškemu načrtu javnega zavoda Slovensko ljudsko gledališče Celje za obdobje 2024 – 2028
 6. * POPRAVLJENO GRADIVO - Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč zaradi posledic naravne nesreče – poplave dne 4. 8. 2023
 7. * PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA - Predhodno soglasje k prodaji nepremičnin parc. št. 2090/1 (ID 7340765) in parc. št. 2089 k.o. 1077 Celje (ID 3562824), na katerih stoji stavba št. 1679 k.o. 1077 Celje, parc. št.  2090/3 (ID 7340766) in parc. št. 2091/16 k.o. 1077 Celje (ID 7346456), ki v naravi predstavljajo objekt z naslovom Vodnikova ulica 10, 3000 Celje s pripadajočim zemljiščem
 8. * DOPOLNJENO GRADIVO - Odlok o dopolnitvi in spremembah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje – SKRAJŠANI POSTOPEK
 9. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Otok 1
 10. Sklep št. 3/2023 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
 11. Vprašanja in pobude članov sveta
  1. Odgovori na vprašanja (pdf)
  2. Vprašanja in pobude (pdf)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje