SEJE MESTNEGA SVETA

GRADIVO ZA 3. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE 
Dnevni red 3. redneseje Mestnega sveta Mestne občine Celje:
 1. Seznanitev z odstopom s funkcije člana Sveta javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Celje in predlog za imenovanje nadomestnega člana v Svet javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Celje za preostanek mandatne dobe
 2. Seznanitev z odstopom s funkcije člana Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Glazija in predlog za imenovanje nadomestnega člana v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Glazija za preostanek mandatne dobe 
 3. Seznanitev z odstopom s funkcije člana Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda II. osnovna šola in predlog za imenovanje nadomestnega člana v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda II. osnovna šola za preostanek mandatne dobe
 4. Seznanitev z odstopom s funkcije člana Sveta zavoda Zdravstveni dom Celje in predlog za imenovanje nadomestnega člana v Svet zavoda Zdravstveni dom Celje za preostanek mandatne dobe
 5. Seznanitev z odstopom s funkcije člana Statutarne komisije in predlog za imenovanje nadomestnega člana Statutarne komisije za preostanek mandatne dobe
 6. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2022
  1. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2022
  2. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2022
  3. Poročilo o realizaciji pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2022 in jih je sklenila Mestna občina Celje v letu 2022
 7. Proračun Mestne občine Celje za leto 2023
  1. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2023 – DRUGA OBRAVNAVA
  2. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2023
  3. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2023 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2023
 8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje
 9. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje
 10. Izvajanje storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje od 1. 5. 2023 dalje
 11. Letni program športa v Mestni občini Celje v letu 2023
 12. Odlok o spremembah Odloka o Gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje – SKRAJŠANI POSTOPEK 
 13. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne izbirne gospodarske javne službe izvajanja dejavnosti počitniških kolonij in šol v naravi – HITRI POSTOPEK 
 14. Storitve izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje - Referalka in obrazložitev (pdf)
  1. Poročilo o izvajanju letnega programa gospodarske javne službe »Storitve izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje« za leto 2022
  2. Letni program izvajanja gospodarske javne službe »Storitve izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje« za leto 2023 (pdf)
  3. Sklep o določitvi subvencionirane cene »Storitev izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje« za leto 2023 (pdf)
 15. UMIK TOČKE - Soglasje Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe ZPO Celje d.o.o. za najem kredita za izvedbo II. faze projekta energetske sanacije drsališča
 16. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2023
 17. POPRAVLJENO GRADIVO - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Celje – HITRI POSTOPEK - popravljeno besedilo je označeno z rdečo
 18. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za območje Trnovlje – KZ2
 19. Sklep o ugotovitvi javne koristi za ureditev pločnika ob lokalni cesti LC 032121 v k.o. Arclin
 20. Sklep o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje za leto 2023
 21. Vprašanja in pobude članov sveta
  1. Odgovori na vprašanja in pobude
  2.  Vprašanja in pobude 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje