Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

SEJE MESTNEGA SVETA

GRADIVO ZA 10. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE  
Dnevni red 10. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Celje:
 1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta Mestne občine Celje in potrditev mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta Mestne občine Celje za preostanek mandatne dobe v mandatnem obdobju 2018 – 2022
 2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Odbora za okolje in prostor ter komunalo Mestnega sveta Mestne občine Celje in imenovanje novega člana Odbora za okolje in prostor ter komunalo Mestnega sveta Mestne občine Celje za preostanek mandatne dobe v mandatnem obdobju 2018 - 2022
 3. Seznanitev z odstopom s funkcije člana Odbora za gospodarstvo in turizem Mestnega sveta Mestne občine Celje in predlog za imenovanje novega člana Odbora za gospodarstvo in turizem Mestnega sveta Mestne občine Celje za preostanek mandatne dobe v mandatnem obdobju 2018 – 2022  
 4. Seznanitev z odstopom s funkcije člana Nadzornega odbora Mestne občine Celje in predlog za imenovanje novega člana Nadzornega odbora Mestne občine Celje za preostanek mandatne dobe 2018 – 2022 
 5. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Upravni odbor javnega gospodarskega zavoda ZELENICE  
 6. Soglasje k imenovanju direktorja JZ Tehno park Celje
 7. Predlog za imenovanje članov Nadzornega sveta javnega podjetja Energetika Celje d.o.o. 
 8. Proračun Mestne občine Celje
  1. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2020 - DRUGA OBRAVNAVA
  2. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2021 - DRUGAOBRAVNAVA
  3. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leti 2020 in 2021
  4. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2020 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2020
  5. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2021 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2021
  6. Sklep o določitvi subvencioniranja cen storitve uporabe javnih objektov za leto 2020 
  7. Sklep o določitvi subvencioniranja cen storitve uporabe javnih objektov za leto 2021
 9. Delna oprostitev plačila uporabnine za koriščenje plavalnih prog v bazenu Golovec za plavalna društva za leto 2020 in 2021
 10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku sofinanciranja izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje
 11. Letni program športa v Mestni občini Celje v letu 2020
 12. Sprejem Trajnostnega akcijskega načrta Slovenia Green 2019 - 2022
 13. * PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec« – HITRI POSTOPEK
 14. Odlok o o načinu vzdrževanja in izvedbi posodobitve infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Celje - HITRI POSTOPEK
 15. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ZELENICE za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin – SKRAJŠANI POSTOPEK
 16. Okvirni terminski plan rednih sej Mestnega sveta Mestne občine Celje v letu 2020
 17. Vprašanja in pobude članov sveta
  1. Odgovori na vprašanja (pdf)
  2. Vprašanja in pobude (pdf)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje