Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

SEJE MESTNEGA SVETA

GRADIVO ZA 4. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE  
Dnevni red 4. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Celje:  

 1. Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Celje v Svet zavoda Osrednja knjižnica Celje
 2. Predlog za imenovanje dodatnih članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade Mestnega sveta Mestne občine Celje za mandatno obdobje 2018 – 2022
 3. Predlog za imenovanje dodatnih članov Komisije za mednarodne odnose Mestnega sveta Mestne občine Celje za mandatno obdobje 2018 – 2022
 4. Predlog za podelitev priznanj Mestne občine Celje v letu 2019
 5. Proračun Mestne občine Celje za leto 2019
  1. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2019 – DRUGA OBRAVNAVA
  2. Letni program prodaje finančnega premoženja
  3. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2019
  4. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2019 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2019  
  5. Sklep o subvencioniranju cene storitev za javne objekte za leto 2019
 6. Izvajanje storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje od 1. 4. 2019 dalje
 7. Delna oprostitev plačila uporabnine za koriščenje plavalnih prog v bazenu Golovec za plavalna društva za leto 2019
 8. Odlok  o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Celje – PRVA OBRAVNAVA
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Košnica
 10.  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu MJ-8 (območje opuščene mlekarne v Medlogu)
 11. Sklep št. 1/2019 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
 12. Sklep št. 1/2019 o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 13. Okvirni terminski plan rednih sej Mestnega sveta Mestne občine Celje za leto 2019
 14. Vprašanja in pobude članov sveta
  1. Odgovori na vprašanja (pdf)
  2. Vprašanja in pobude (pdf)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje