ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Tjaša Kovač
vodja
e-naslov:tjasa.kovac@celje.si
10x10
Tajništvo tel: 03 42 65 772, fax: 03 42 65 774
e-naslov: splosne-zadeve@celje.si

Pristojnosti in delovno področje:

 • strokovne naloge pri pripravi in izvajanju občinskega proračuna,
 • finančno-operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov občinske uprave,
 • spremljanje in nadziranje porabe sredstev pri proračunskih porabnikih,
 • vodenje proračunskega računovodstva in računovodstva drugih neposrednih porabnikov proračuna,
 • upravljanje finančnega premoženja občine,
 • delovanje mestne blagajne,
 • splošne pravne zadeve, svetovanje ostalim organom občinske uprave ter javnim zavodom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je Mestna občine Celje,
 • zastopanje občine pred sodišči in drugimi upravnimi organi,
 • vodenje upravnega postopka na prvi in drugi stopnji,
 • priprava in sodelovanje pri občinskih predpisih,
 • kadrovske zadeve in organizacija dela v občinski upravi,
 • priprava in izvajanje s proračunom sprejetega kadrovskega načrta,
 • izobraževanje in strokovno usposabljanje zaposlenih v občinski upravi,
 • organizacija pisarniškega poslovanja in hramba dokumentarnega gradiva,
 • naloge sprejemne in informacijske pisarne,
 • koordinacija in posredovanje informacij javnega značaja (IJZ),
 • izvajanje zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije (KPK),
 • vzdrževanje in zagotavljanje nemotenega delovanja ter načrtovanje širitve sistema informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT),
 • naloge v zvezi z informatizacijo dela občinske uprave,
 • vzpostavljanje, organiziranje, vodenje in vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema ter zbiranje, evidentiranje in analiziranje podatkov o obstoječi in predvideni rabi prostora in posegih v prostor,
 • vzdrževanje prostorov občinske uprave, poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Celje, objektov za oddih ter službenih vozil,
 • sodelovanje pri načrtovanju in vodenju investicij in projektov,
 • nabava opreme ter pisarniškega in drugega materiala za delo občinske uprave,
 • zavarovanje premoženja Mestne občine Celje.

Notranje organizacijske enote:

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje