ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

mag. Miran Gajšek
vodja
e-naslov: prostor@celje.si
10x10
Tajništvo tel: 03 42 65 600
 • gospodarjenje z nepremičnim premoženjem in pravne zadeve,
 • nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
 • komunalni prispevek
 • poslovni prostori, obratovalni čas gostinskih obratov

tel: 03 42 65 800
 • prostorsko načrtovanje, promet, varstvo okolja, investicije

e-naslov: prostor@celje.si

Pristojnosti in delovno področje:

  • prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
  • priprava strateških in izvedbenih prostorskih aktov občine,
  • dajanje informacij in strokovnih mnenj v zvezi z urejanjem prostora,
  • zagotavljanje varstva okolja ter razvoja kmetijstva,
  • gospodarjenje z zemljišči,
  • gospodarjenje s poslovnimi objekti in poslovnimi prostori Mestne občine Celje,
  • sodelovanje pri usklajevanju postopkov in ukrepov s pristojnimi organi pri upravljanju z občinskim premoženjem,
  • pospeševanje razvoja gospodarstva, trgovine ter turizma,
  • pospeševanje razvoja obrti in podjetništva, organiziranje in izvajanje sistema podjetniškega svetovanja v sodelovanju s pristojnimi državnimi institucijami,
  • sodelovanje pri pripravi razvojnih programov ter strategij Mestne občine Celje,
  • koordiniranje dela, načrtovanje in vodenje investicij ter projektov občinskega pomena,
  • izvajanje investicij in investicijsko vzdrževanje nepremičnega premoženja občine,
  • urejanje prometa ter upravljanje z občinskimi cestami,
  • spremljanje poslovanja javnih podjetij in podjetij, ki izvajajo gospodarske javne službe,
  • gospodarjenje s komunalno infrastrukturo,
  • izračun in odmera komunalnega prispevka z izdajo odločbe v upravnem postopku,
  • izdaja dovoljenj za postavitev objektov za oglaševanje in za uporabo javnih površin,
  • izdaja odločb za odmero komunalne takse za oglaševanje v upravnem postopku za uporabo javnih površin,
  • izdaja pogojev, soglasij in mnenj za posege in gradnje objektov,
  • priprava strokovnih podlag za izdajo odločb za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ),
  • koordinacija javnih del s področja pristojnosti oddelka ter opravljanje administrativno-tehničnih in organizacijskih del zanje.

Notranje organizacijske enote:


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje