MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE BRASLOVČE, OBČINE LAŠKO, OBČINE POLZELA,OBČINE ŠTORE, OBČINE TABOR, OBČINE VRANSKO IN OBČINE ŽALEC

Služba za inšpekcijski nadzor

mag. Janez Kušar
e-naslov: janez.kusar@celje.si

Delovno področje:
Služba za inšpekcijski nadzor opravlja naloge iz svoje pristojnosti na podlagi občinskih predpisov in naloge iz prenesene pristojnosti na podlagi zakonov, s katerimi je država prenesla pristojnosti na lokalne skupnosti, in sicer:

  • deluje v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o prekrških, Zakonom o splošnem upravnem postopku in občinskimi odloki, ki ji določajo pooblastila in pristojnosti,
  • nadzira izvajanje občinskih odlokov in tistih določb Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah in Zakona o varstvu okolja, za katere ji je zakonodajalec določil pooblastila in pristojnosti,
  • vodi upravni postopek v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku,
  • vodi prekrškovne postopke v skladu z določili Zakona o prekrških z izdajanjem odločb in plačilnih nalogov v primerih ugotovljenih kršitev zakonskih določil in določil občinskih predpisov iz dodeljenih pristojnosti,
  • odloča o podanih ugovorih in zahtevah za sodno varstvo, ki jih kršitelji podajajo zoper izdane odločbe o prekrških, oziroma plačilne naloge v prekrškovnih postopkih v okviru svojih pristojnosti,
  • opozarja na nepravilnosti in pomanjkljivosti s področja dela in pristojnosti drugih upravnih organov, ki so ugotovljene na terenu.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje