Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE BRASLOVČE, OBČINE LAŠKO, OBČINE POLZELA,OBČINE ŠTORE, OBČINE TABOR, OBČINE VRANSKO IN OBČINE ŽALEC

Služba za inšpekcijski nadzor

mag. Janez Kušar
e-naslov: janez.kusar@celje.si

Delovno področje:
Služba za inšpekcijski nadzor opravlja naloge iz svoje pristojnosti na podlagi občinskih predpisov in naloge iz prenesene pristojnosti na podlagi zakonov, s katerimi je država prenesla pristojnosti na lokalne skupnosti, in sicer:

  • deluje v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o prekrških, Zakonom o splošnem upravnem postopku in občinskimi odloki, ki ji določajo pooblastila in pristojnosti,
  • nadzira izvajanje občinskih odlokov in tistih določb Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah in Zakona o varstvu okolja, za katere ji je zakonodajalec določil pooblastila in pristojnosti,
  • vodi upravni postopek v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku,
  • vodi prekrškovne postopke v skladu z določili Zakona o prekrških z izdajanjem odločb in plačilnih nalogov v primerih ugotovljenih kršitev zakonskih določil in določil občinskih predpisov iz dodeljenih pristojnosti,
  • odloča o podanih ugovorih in zahtevah za sodno varstvo, ki jih kršitelji podajajo zoper izdane odločbe o prekrških, oziroma plačilne naloge v prekrškovnih postopkih v okviru svojih pristojnosti,
  • opozarja na nepravilnosti in pomanjkljivosti s področja dela in pristojnosti drugih upravnih organov, ki so ugotovljene na terenu.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje