Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC

Zdenko Lesjak
vodja
e-naslov: zdenko.lesjak@celje.si
 
10x10
Tajništvo tel: 03 42 65 830, fax: 03 42 65 832
e-naslov: inspektorat@celje.si
 
 
Delovno področje:
10x10
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec, je kot prekrškovni organ na celotnem območju svojega delovanja pristojen:
10x10
  • delovati v skladu z Zakonom o prekrških, Zakonom o občinskem redarstvu, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in občinskimi odloki, ki mu dajejo pristojnosti in pooblastila,
  • nadzorovati izvajanje Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o varstvu javnega reda in miru (v tistih členih, ki ga pooblaščajo) ter vseh drugih zakonov in odlokov, v tistih določbah, ki mu podeljujejo pristojnost nadzora,
  • voditi prekrškovne postopke v skladu z Zakonom o prekrških z izdajanjem odločb in plačilnih nalogov v primerih kršitev zakonskih določb in občinskih predpisov iz svoje pristojnosti,
  • odločati o podanih ugovorih in zahtevah za sodno varstvo, katere kršitelji podajo na izdane odločbe o prekrških oziroma plačilne naloge v prekrškovnih postopkih v okviru svojih pristojnosti,
  • voditi inšpekcijske postopke v skladu z Zakonom o inšpekcijskem postopku,
  • voditi upravne postopke v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku,
  • opravljati nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občine urejajo zadeve iz svoje pristojnosti,
  • sodelovati pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov.
Notranje organizacijske enote:
10x10

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje