Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Občinska volilna komisija Mestne občine Celje je organ občine, ki jo je na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah za obdobje štirih let imenova Mestni svet Mestne občine Celje na svoji 7. redni seji dne 21. 6. 2011.

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani, vsak od njih ima tudi svojega namestnika. Predsednik in njegov namestnik se imenujeta po možnosti izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije se imenujejo po predlogih političnih strank ter drugih organizacij občanov.Člani Občinske volilne komisije Mestne občine Celje

Matevž Žugelj

(predsednik)

Tina Kramer

(namestnica predsednika)

Franc Zimšek

(član)

Judita Križnik

(namestnica člana)

Bernarda Zidanšek

(članica)

Gregor Gologranc

(namestnik članice)

Alex Wirth

(član) * op.: imenovan na 27. redni seji MS MOC dne 27. 5. 2014 

Marija Prevolšek

(namestnica člana)


Naloge komisije

  • skrbi za zakonitost volitev v mestni svet,
  • potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja seznam kandidatov oz. list kandidatov,
  • določa volišča,
  • imenuje volilne odbore,
  • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni, ter daje poročila o izidu volitev,
  • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
  • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.


Komisija mora opravljati svojo funkcijo vestno in odgovorno, delovati mora samo na podlagi zakonov in drugih predpisov, kot neodvisni organ.
Komisija ima tajnika, ki je imenovan izmed delavcev občinske uprave ter ni član volilnega organa. Njegove naloge so priprava sej volilne komisije ter izvajanje odločitev volilnega organa.

Tajnica komisije - Dušanka Kugi
Namestnica tajnice - Tina Vrečko (tel.: 03 42 65 737 in el. pošta: tina.vrecko@celje.si)
Namestnica tajnice - Jasna Vodeb (tel.: 03 42 65 826 in el. pošta: jasna.vodeb@celje.si)


PROJEKTI MESTNE OBČINE CELJE

Predstavljamo različne projekte, ki se izvajajo pod okriljem Mestne občine Celje. Poleg aktualnih projektov so navedene tudi informacije o zaključenih projektih v mandatnih obdobjih 2006-2010 in 2010-2014. Več...

 
Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje