Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

Mestna četrt Slavko Šlander
Čopova ul.25
3000 Celje
telefon: 03 54 71 706
fax: 03 54 71 706
gsm: 051 351 644
e-pošta: slavko.slander@celje.si
Predsednik: Mihael Zver
Koordinator: Janja König
uradne ure: tretja sreda v mesecu:
8.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00
vsak petek: 8.00 - 12.00
Predstavitev Mestne četrti Slavko Šlander
10x10
Otok je na splošno najbolj znano celjsko naselje, ki se je pričelo graditi kmalu po II. svetovni vojni, intenzivno pa leta 1962. Ime obstaja že praktično že iz 18. stoletja in je v zvezi z nekdanjimi poplavami. Po II. svetovni vojni je urbanistična zasnova razdelila Otok na tri dele Otok I , Otok II, in Otok III. Otok III, v kateri del spada tudi naša MČ, so začeli graditi že v omenjenih 60 letih. MČ Slavko Šlander spada v sklop 10-tih mestnih četrti.
Površina naše MČ je 22,42 ha in je po velikosti ena najmanjših. Imamo približno 2780 prebivalcev. To nam pove, da je naša MČ gosto naseljena. Praktično pozidana s stanovanjskimi objekti oziroma bloki. Prevladuje trgovinska dejavnost, sledita ji uslužnostna in obrtna, cca 50 dejavnosti.

Mestna četrt Slavko Šlander zavzema območje na zahodnem delu mesta Celja in to med Ljubljansko cesto in savinjsko železnico. Na severni strani poteka meja po savinjski železniški progi in na zahodu ob Šercerjevi ulici do Ljubljanske ceste. Južno mejo predstavlja Ljubljanska cesta do nekdanjega kanala Sušnice. Na vzhodni strani poteka meja od Ljubljanske ceste po bivši Sušnici, sedaj kanalu v smeri ob Oblakovi ulici mimo Šolskega centra Celje proti severu do savinjske železniške proge. Sedež MČ je v pritličju stolpnice Čopova 25. V Ulici V. Prekomorske brigade 4, imamo tako imenovane družbene prostore za delovanje DU, KO RK in KO borcev za vrednote NOB – vsi imenovani po Slavku Šlandru. Imamo dva volišča: Volišče v ŠCC, Pot na Lavo 22 in v družbenih prostorih MČ, Ul. V. Prekomorske brigade 4.

Pomembne ustanove in sodelovanje s: Šolskim centrom Celje, Srednjo zdravstveno šolo, Osnovno šolo Glazija in z II. OŠ Celje, ki jo obiskujejo otroci MČ. V parku pred šolo stoji spomenik - doprsni kip narodnega heroja Slavka Šlandra, sicer OŠ spada v KS Medlog.

Naše ulice
Znotraj svojih meja MČ zajema sledeče ulice:
Čopova ulica neparne št. 15 do 25, Ljubljanska cesta parne št. 14 do 44, Na zelenici št. 1 do 15, Ob železnici št. 1 do 6, Oblakova ulica št. 13 in 15, Pot na Lavo št. 9, 9a, 9b, 11 in 22, Šercerjeva ulica parne št. 2 do 26, Škvarčeva ulica št. 1 do 24, Ulica V. prekomorske brigade št. 1 do 17 in Vojkova ulica št. 1 do 17.

Društva in organizacije v MČ:

1.Društvo upokojencev (DU) Slavko Šlander
2.Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Slavka Šlandra
3.Krajevna organizacija Rdečega križa Slavka Šlandra
4.Medgeneracijsko društvo Savinja ima v naši MČ skupino za samopomoč imenovano »Zvezdice«.
5.Folklorna skupina (FS) MČ Slavka Šlandra deluje že šesto leto. Letos so 15. junija izvedli jubilejni pet letni koncert »Ob kresi se dan obesi«.
6.Atlantida – glasbena skupina, ki ima instrumente in opremo shranjene v kletnih prostorih, kjer imajo tudi 1-krat tedensko vaje.

Vsi delujejo v družbenih prostorih, v Ulici V. Prekomorske brigade 4, Celje.

mc-slander

Organi Mestne četrti Slavko Šlander
Organ odločanja o vseh zadevah v okviru nalog MČ je svet MČ. Svet MČ šteje 7 članov. Člane sveta MČ izvolijo občani MČ Slavko Šlander na neposrednih in tajnih volitvah. Za območje volitev članov sveta MČ je območje celotne MČ ena volilna enota.

Svet Mestne četrti:   funkcija:
1. Alojz Melavc   predsednik
2. Matej Maligoj
  podpredsednik
3. Marta Križnar Škapin
  članica
4. Marjan Vižin
  član
5. Romana Satler
  članica
6. Jožef Prevolšek   član

 
Na področju komunalnega gospodarstva ter urejanja in varstva okolja zagotavljamo skupno z mestno občino primerne življenjske pogoje občanov, s posebnim poudarkom na varovanju življenjskega okolja ter sodelujemo pri pripravi in sprejemanju prostorskih izvedbenih aktov, njihovih sprememb in dopolnitev, urejanju pogojev za zagotavljanje prometne urejenosti in varnosti, sodelovanje z lastniki in upravniki stanovanjskih in poslovnih objektov, itd. Program dela je vsako leto bolj obsežen, ker nalog ni mogoče sproti realizirati in še vedno se pojavljajo nove. Vsako leto ocenjujemo urejenost okolja in pripravljamo predloge za podelitev priznanj ob prazniku MČ in predloge za priznanja Turističnega društva Celje.

Odbor za okolje in prostor ter komunalo:   funkcija:
1. Matej Maligoj
  predsednik
2. Romana Satler
  namestnica
3. Franc Ratej
  član
4. Jožef Prevolšek
  član
5. Aleš Rudolf
  član

Članice skupaj z aktivnimi poverjenicami DU, RK in ZB obiskujejo bolne krajane na domu in v domovih starejših, ob dnevu žena in materinskem dnevu, sodelujejo pri pripravah srečanja jubilejnikov 80, 85 in več let v decembru.

Odbor za družbene dejavnosti:   funkcija:
1. Marta Križnar Škapin
  predsednica
2. Marija Jana Potočnik
  namestnica
3. Ana Melavc
  članica
4. Ana Romih
  članica
5. Karolina Dragica Lapan Banič
  članica

Komisija za priznanja:   funkcija:
1. Jožef Prevolšek
  predsednik
2. Marjan Vižin
  namestnik
3. Željka Vovk
  članica
4. Ana Romih
  članica
5. Herta Koštomaj
  članica

Komisija za informiranje:   funkcija:
1. Marta Križnar Škapin
  predsednica
2. Romana Satler
  namestnica
3. Ana Romih
  članica
4. Marjan Vižin   član
5. Ljudmila Conradi
  članica in lektorica

Seje organov Mestne četrti Slavko ŠlanderMestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje