Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

ODLOK O ZAVAROVANJU DREVESNIH NARAVNIH VREDNOT LOKALNEGA POMENA V MESTNI OBČINI CELJE

3. Odlok o zavarovanju drevesnih naravnih vrednot lokalnega pomena v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 12-585/07)

585.  Odlok o zavarovanju drevesnih naravnih vrednot lokalnega pomena v Mestni občini Celje, stran 1462.

Na podlagi 49. Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 55/99, 31/00, 119/02, 41/04 in 96/04), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 44/05, 40/06, 51/06, 70/06) ter na podlagi 17. in 61. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 30. 1. 2007 sprejel

O D L O K
o zavarovanju drevesnih naravnih vrednot lokalnega pomena v Mestni občini Celje

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

(1) Z namenom, da bi ohranili in zagotovili posebno varstvo izjemnih dreves, se zavarujejo drevesne naravne vrednote lokalnega pomena kot naravni spomeniki.

    (2) Zavarovana drevesa imajo zaradi svojih značilnosti, kot so lega v prostoru, debelina, višina, starost, redkost, razrast in ohranjenost, posebno veliko naravovarstveno, ekološko, znanstveno, pričevalno, kulturno in zgodovinsko vrednost.

II. RAZGLASITEV

2. člen

(1) Seznam vseh dreves, ki se s tem odlokom zavarujejo kot naravni spomeniki, njihove lokacije, meje območja rastišča, fotodokumentacija, lastništvo, opis lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev in varstveni režim, so navedeni v elaboratu "Strokovne osnove za razglasitev dendroloških naravnih spomenikov v Mestni občini Celje" (številka NC 571/01, marec 2001), ki je sestavni del tega odloka. Sestavni del tega odloka so tudi karte TTN in PKN v merilu 1:5000 in zbirna karta v merilu 1:25 000, na kateri so vrisani naravni spomeniki.

    (2) Za drevesa, za katere se upravičeno domneva, da imajo lastnosti naravne vrednote, se v skladu z določili Zakona o ohranjanju narave opravi postopek pridobitve statusa naravne vrednote, ki je podlaga za ukrep varstva naravnih vrednot.

    (3) Pobudo za ukrep varstva naravnih vrednot lahko poda vsakdo.

    (4) Strokovni predlog za ukrep varstva naravnih vrednot pripravi organizacija, pristojna za ohranjanje narave.

    (5) O predlogu zavarovanja nove drevesne naravne vrednote lokalnega pomena odloča Mestni svet Mestne občine Celje na predlog župana.

3. člen

Za naravne spomenike se razglasijo:

    1. Naravna vrednota lokalnega pomena Plevčakov hrast (št. 5548) se zavaruje kot naravni spomenik z imenom:
    PLEVČAKOV HRAST
    Hrast dob (Quercus robur L.)
    Lokacija: parc. št. 885/1, 885/2, k.o. Sp. Hudinja

    2. Naravna vrednota lokalnega pomena Celje - platana 1 (št. 5552) se zavaruje kot naravni spomenik z imenom:
    PLATANA PRI HOTELU ŠTORMAN
    Javorolistna platana (Platanus x hispanica Muenchh.)
    Lokacija: parc. št. 361, 358/4, 360/6, k.o. Celje

    3. Naravna vrednota lokalnega pomena Zg. Lanovž - platana (št. 5550) se zavaruje kot naravni spomenik z imenom:
    PLATANA PRI ZGORNJEM LANOVŽU
    Javorolistna platana (Platanus x hispanica Muenchh.)
    Lokacija: parc. št. 628/6, k.o. Ostrožno

    4. Naravna vrednota lokalnega pomena Pečovnik - duglaziji (št. 5950) se zavaruje kot naravna spomenika z imenom:
    DUGLAZIJA V PEČOVNIKU I.
    Duglazija (Pseudotsuga menziesii Franco)
    Lokacija: parc. št. 1333/1, k.o. Zagrad
    DUGLAZIJA V PEČOVNIKU II.
    Duglazija (Pseudotsuga menziesii Franco)
    Lokacija: parc. št. 1333/1, k.o. Zagrad

    5. Naravna vrednota lokalnega pomena Trobiševa bukev (št. 5556) se zavaruje kot naravni spomenik z imenom:
    TROBIŠEVA BUKEV
    Bukev (Fagus sylvatica L.)
    Lokacija: parc. št. 1165/1,1165/2, 1165/4, 1165/5, k.o. Zagrad

    6. Naravna vrednota lokalnega pomena Celje - hrasta doba (št. 5963) se zavaruje kot naravna spomenika z imenom:
    HRAST V NOVI VASI I.
    Hrast dob (Quercus robur L.)
    Lokacija: parc. št. 547/10, 547/17, 555/2, 564/5, 558/1, 564/1, 592/1, 553/8, k.o. Ostrožno
    HRAST V NOVI VASI II.
    Hrast dob (Quercus robur L.)
    Lokacija: parc. št., 547/10, 547/17, 555/2, 564/5, 558/1, 564/1, 592/1, 553/8, k.o. Ostrožno

    7. Naravna vrednota lokalnega pomena Boštjanova hrasta (št. 5911) se zavaruje kot naravna spomenika z imenom:
    BOŠTJANOV HRAST I.
    Hrast graden (Quercus petraea Liebl.)
    Lokacija: parc. št. 351, 511/10, k.o. Šmiklavž
    BOŠTJANOV HRAST II.
    Hrast graden (Quercus petraea Liebl.)
    Lokacija: parc. št. 349/1, 349/2, 351, 511/10, k.o. Šmiklavž

    8. Naravna vrednota lokalnega pomena Martunova hruška (št. 5912) se zavaruje kot naravni spomenik z imenom:
    MARTUNOVA HRUŠKA
    Hruška (Pyrus sp.)
    Lokacija: parc. št. 1160/2, 1169/3, k.o. Bukovžlak

    9. Naravna vrednota lokalnega pomena Celje - platana II (št. 5967) se zavaruje kot naravni spomenik z imenom:
    PLATANA PRI ŽELEZNIŠKI POSTAJI V CELJU
    Javorolistna platana (Platanus x hispanica Muenchh.)
    Lokacija: parc. št. 2220/2, 2238, k.o. Celje

    10. Naravna vrednota lokalnega pomena Intiharjeva lipa (št. 5949) se zavaruje kot naravni spomenik z imenom:
    INTIHARJEVA LIPA
    Lipa (Tilia platyphyllos Scop.)
    Lokacija: parc. št. 883/6, k.o. Sp. Hudinja

    11. Naravna vrednota lokalnega pomena Teharje - hrast dob (št. 6041) se zavaruje kot naravna spomenika z imenom:
    HRAST PRI MLINARJEVEM JANEZU I.
    Hrast dob (Quercus robur L.)
    Lokacija. parc. št. 615, k.o. Teharje
    HRAST PRI MLINARJEVEM JANEZU II.
    Hrast dob (Quercus robur L)
    Lokacija: parc. št. 615, k.o. Teharje

    12. Naravna vrednota lokalnega pomena Teharje - beli gaber (št. 6113) se zavaruje kot naravni spomenik z imenom:
    BELI GABER PRI MLINARJEVEM JANEZU
    Beli gaber (Carpinus betulus L.)
    Lokacija: parc. št. 615, k.o. Teharje

    13. Naravna vrednota lokalnega pomena Anski vrh - bukev (št. 6040) se zavaruje kot naravni spomenik z imenom:
    BUKEV NA ANSKEM VRHU
    Bukev (Fagus sylvatica L.)
    Lokacija: parc. št. 1135, k.o. Celje

III. VARSTVENI REŽIM

4. člen

(1) Varstveni režim je seznam omejitev in prepovedi oziroma pogojno možnih dejanj oziroma posegov na drevesu in na območju njegovega neposrednega rastišča, ki obsega površino, določeno s premerom krošnje, povečanim za 2 metra. Vse omejitve imajo za cilj ohranitev lastnosti in celovitosti naravnih spomenikov.

    (2) Za naravne spomenike, razglašene s tem odlokom, se uporabljajo posebni varstveni režimi.

5. člen

(1) Fizična ali pravna oseba, ki želi na zavarovanih naravnih spomenikih, navedenih v tem odloku, izvesti posege, mora predhodno pridobiti soglasje organizacije, pristojne za ohranjanje narave.

    (2) Na podlagi soglasja organizacije, pristojne za ohranjanje narave, je možno:

 • izvajati sanacijske ukrepe (npr. odstranjevati veje in vrhove, povezovati deblo in veje, utrjevati podlago, zatirati škodljivce ipd.);

 • izvajati nekatera dela na rastišču (npr. zasajati grmovje, drevje ali trave ipd.), če ne ogrožajo dreves in škodujejo rastišču;

 • postavljati manjše stalne objekte (npr. spominska obeležja, vodnjake, svetilke, klopi ipd.) na območju neposrednega rastišča, če ne ogrožajo dreves in njihovega rastišča;

 • nabirati cvetove ali plodove oziroma semena;

 • znanstveno raziskovanje, ki ne vpliva na biološko stanje drevesa (npr. dendrološke meritve ipd.);

 • ustrezno gospodarsko izkoriščanje, ki ne prizadene naravnega spomenika (npr. jemanje semen ali plodov za razmnoževanje ipd.);

 • zvajati vzdrževalna dela na parkiriščih, dvoriščih, stavbiščih in ob cestah.

    (3) Z globo 1.400 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če izvede posege na zavarovanem naravnem spomeniku brez soglasja organizacije, pristojne za ohranjanje narave, odgovorna oseba pa z globo 400 €.

    (4) Z globo 400 € se kaznuje za prekršek posameznik, če izvede posege na zavarovanem naravnem spomeniku brez soglasja organizacije, pristojne za ohranjanje narave.

6. člen

(1) Prepovedano je:

 • podreti zavarovano drevo;

 • sekati, obsekavati, lomiti oziroma drugače nasilno uničevati ali poškodovati drevesa ali njihova debla, korenine, veje;

 • trajno spreminjati življenjske razmere na rastišču (npr. odstraniti zemljo, odkrivati korenine, zasipavati deblo, zasipavati rastišče oziroma površino nad koreninami, občasno ali stalno poplavljati rastišče, spreminjati višino talne vode, kislost oziroma alkalnost tal, spuščati škodljive tekočine ali plinaste snovi na rastišču ter odlagati odpadne snovi);

 • trajno spreminjati osenčenost dreves in rastišča (npr. razgaljati krošnjo ali deblo, zasenčiti drevesa s stavbami ali napravami ipd.);

 • obešati ali postavljati tuja telesa na deblo, korenine ali veje (npr. svetilke, nosilce žičnih vodov, table, omarice, antene, razgledišča, stopnice ipd.);

 • zgraditi stalne objekte ali zgradbe na območju neposrednega rastišča drevesa;

 • parkirati vozila na rastišču drevesa.

    (2) Z globo 1.400 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo 400 €.

    (3) Z globo 400 € se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

7. člen

Za vsak poseg v prostor na parcelah, navedenih v 3. členu tega odloka in za katerega je potrebno pridobiti upravno dovoljenje po predpisih o urejanju prostora in drugih predpisih, je predhodno potrebno pridobiti tudi naravovarstveno soglasje organizacije pristojne za ohranjanje narave.

IV. RAZVOJNE USMERITVE

8. člen

Naravni spomeniki se urejajo v skladu s Programom urejanja zavarovanih dendroloških naravnih spomenikov v Mestni občini Celje, ki ga je pripravil Zavod Republike Slovenije za varstvo narave - območna enota Celje, v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije - krajevna enota Celje v letu 2003. Naravne spomenike se označi z ustreznimi oznakami in po potrebi fizično zaščiti.

9. člen

(1) Pravne in fizične osebe imajo pravico do odškodnine, če se jim zaradi omejitev in prepovedi, ki izhajajo iz varstvenega režima bistveno poslabšajo obstoječi pogoji za pridobivanje dohodka in tega ni mogoče nadomestiti z dovoljeno dejavnostjo v okviru varstvenega režima, ki je za naravni spomenik določen.

    (2) Oseba, ki želi uveljavljati odškodnino ima pravico vložiti zahtevo za odškodnino v enem letu po prejemu odločbe izdane na podlagi predpisa, ki je povzročil spremembo razmer.

    (3) Višina nadomestila se določi po postopku, ki ga določa zakon, ki ureja razlastitev nepremičnin.

    (4) Zavezanec za plačilo odškodnine je Mestna občina Celje.

10. člen

Mestna občina Celje se zavezuje pokrivati stroške, ki nastanejo za označevanje dreves s predstavitveno tablo, morebitno fizično zaščito in zaradi vzdrževalnih ter negovalnih ukrepov na zavarovanih drevesih, ne glede na njihovo lastništvo.

V. NADZOR

11. člen

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Inšpektorat Mestne občine Celje.

VI. PREHODNE DOLOČBE

12. člen

Občinski upravni organ, pristojen za okolje in prostor ter komunalo, izvede vpis razglašenih naravnih spomenikov v zemljiško knjigo.

13. člen

Mestna občina Celje bo v roku 1 leta po sprejetju odloka označila vsa zavarovana drevesa z ustreznimi predstavitvenimi tablami.

14. člen

Mestna občina Celje pošlje obvestilo lastnikom oziroma imetnikom pravice uporabe zemljišč, ki se nahajajo v območju spomenika, s katerim jih seznani z režimom varstva, s posameznimi omejitvami in prepovedmi ter razvojnimi usmeritvami spomenika.

15. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 620-002/2006

Celje, dne 30. januarja 2007

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje