Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA UREJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI CELJE

16. Odlok o podelitvi koncesije za urejanje javnih zelenih površin v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 38-2250/2001)

2250.  Odlok o podelitvi koncesije za urejanje javnih zelenih površin v Mestni občini Celje, stran 4393.

Na podlagi 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Celje (Uradni list RS, št. 30/94 in 34/00) ter 32. in 33. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), je Mestni svet mestne občine Celje, v skladu s 17. členom statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 111/00), na seji dne 24. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesije za urejanje javnih zelenih površin v Mestni občini Celje

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Urejanje javnih zelenih površin v Mestni občini Celje je koncesionirana, izbirna, lokalna gospodarska javna služba, kot to določa odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Celje (Uradni list RS, št. 30/94 in 34/00).

2. člen

S tem odlokom - koncesijskim aktom, so določeni predmet in pogoji za izvajanje gospodarske javne službe urejanja javnih zelenih površin s podelitvijo koncesije.

3. člen

Za javne zelene površine se po tem odloku štejejo travnate površine, cvetlični nasadi, zasajena betonska korita, grmovnice, drevje, fontane in drugo kar sodi v urejeno mestno zeleno okolje.
Javne površine so površine, določene v odloku o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Mestni občini Celje.
Koncesionar je dolžan, da v šestih mesecih po prevzemu koncesije izdela kataster javnih zelenih površin. Kataster mora, poleg splošnih podatkov, vsebovati tudi kategorizacijo zelenih površin, izdelan mora biti v digitalni obliki.

II. KONCESIJSKI AKT

a) Vsebina in območje koncesije

4. člen

Dejavnost urejanja zelenih površin zajema urejanje, vzdrževanje in varstvo zelenih površin, kot to določa odloku o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Mestni občini Celje. Poleg tam naštetih nalog, zajema urejanje zelenih površin tudi naslednje naloge:

 • negovanje in obnavljanje zelenic, okrasnega drevja, grmovnic, cvetličnih nasadov in druga dela, ki so potrebna, da so zelene površine urejene (košnja, obrezovanje, zalivanje, varovanje pred žledom in hudo zmrzaljo, visoko vodo, zasajevanje itd.),

 • vzdrževanje in obnavljanje pešpoti, fontan in drugih javnih urejenih površin (čiščenje listja, snega…),

 • varstvo zelenih površin pred poškodbami in boleznimi,

 • postavitev in oskrbovanje hranilnic in valilnic za ptice,

 • drugo, kar sodi v zagotavljanje urejenega videza zelenih površin.

Urejanje zelenih površin se mora izvajati tako, da je zagotovljen primeren videz naselja in da pri tem niso omejevane druge pravice fizičnih in pravnih oseb.
Podrobneje se naloge urejanja zelenih površin določijo z dveletnim načrtom (planom) urejanja javnih zelenih površin, ki ga določi Komunalna direkcija na predlog koncesionarja. Načrt mora koncesionar pripraviti v šestih mesecih po prevzemu koncesije.

5. člen

Koncesija se podeljuje dvema izvajalcema. Izvajalec je lahko samo eden, če izpolnjuje pogoje za obe območji. Delitev območja med obema koncesionarjema je naslednja:

 • I. Območje zajema javne zelene površine ob mestnih vpadnicah ter košnjo trave v krajevnih skupnostih.

 • II. Območje zajema vse ostale javne zelene površine in preostale dejavnosti urejanja, vzdrževanja in varstva javnih zelenih površin v mestnih četrtih.

    Natančneje se območje izvajanja gospodarske javne službe in obseg nalog določa s pregledom lokacij in kompleksov, kjer se izvaja dejavnost urejanja javnih zelenih površin. Pregled pripravi Komunalna direkcija Mestne občine Celje.

b) Javna pooblastila

6. člen

Mestna občina Celje (v nadaljevanju: koncedent) podeljuje koncesionarjema javna pooblastila. Javna pooblastila zajemajo izdajanje strokovnih mnenj in navodil ter soglasij v postopkih, ki jih določa odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Mestni občini Celje

c) Pogoji za pridobitev koncesije

7. člen

Koncesionar mora v postopku pridobivanja koncesije in ves čas trajanja koncesijskega razmerja izpolnjevati minimalne pravne, kadrovske, tehnične, organizacijske in ekonomske pogoje za izvajanje koncesije.
Koncesionar, ki bo izvajal koncesijo na I. območju mora izpolnjevati naslednje minimalne pogoje za pridobitev koncesije:

    A) Statusno pravni pogoji:

 • da je registriran kot pravna ali fizična oseba za dejavnost, ki je predmet koncesije,

 • da ima dovoljenje za izvajanje dejavnosti po 4. členu zakona o gospodarskih družbah.

    B) Kadrovski pogoji:

 • da ima zaposlene za nedoločen čas s polnim delovnim časom naslednje število delavcev z določeno izobrazbo:

  • + 1 vrtnarski tehnik (V.)

  • + 1 vrtnar (IV.)

  • + 3 delavci (I. ali II.).

    C) Tehnični pogoji:

 • da ima v lasti (vpisano v poslovnih knjigah) naslednja osnovna sredstva:

  • + 1 kamion ustrezne nosilnosti

  • + 1 traktor z ustreznimi priključki za pripravo zemlje

  • + 1 samonakladalka za listje

  • + 2 motorni kosilnici ustreznih zmogljivosti

  • + orodja in oprema za vzdrževanje zelenic

  • + orodja za zaščito rastlin in za gnojenje.

    D) Organizacijski pogoji:

 • da ima na območju Mestne občine Celje, za to dejavnost, primerno opremljeno tehnično bazo.

    E) Ekonomski pogoji:

 • da je cena za izvajanje koncesije v optimalnem razmerju z obsegom dela in kakovostjo izvajanja koncesijskih dejavnosti,

 • da je vplačana ali na drug način zagotovljena varščina za kakovostno izvedbo gospodarske javne službe.

8. člen

Koncesionar, ki bo izvajal koncesijo na II. območju mora izpolnjevati naslednje minimalne pogoje za pridobitev koncesije:

    A) Statusno pravni pogoji:

 • da je registriran kot pravna ali fizična oseba za dejavnost, ki je predmet koncesije

 • da ima dovoljenje za izvajanje dejavnosti po 4. členu zakona o gospodarskih družbah.

    B) Kadrovski pogoji:

 • da ima zaposlene za nedoločen čas s polnim delovnim časom naslednje število delavcev z določeno izobrazbo:

  • + 1 univ. dipl. inž. agronomije

  • + 1 vrtnarski tehnik

  • + 5 vrtnarjev (IV.)

  • + 3 delavci (I. ali II.).

    C) Tehnični pogoji:

 • da ima v lasti (vpisano v poslovnih knjigah) naslednja osnovna sredstva:

  • + 1 kamion ustrezne nosilnosti

  • + 1 traktor z ustreznimi priključki za pripravo zemlje

  • + 1 samonakladalka za listje

  • + 4 motorne kosilnice ustreznih zmogljivosti

  • + orodja in oprema za vzdrževanje zelenic

  • + orodja za zaščito rastlin in za gnojenje.

    D) Organizacijski pogoji:

 • da ima na območju Mestne občine Celje, za to dejavnost, primerno opremljeno tehnično bazo.

    E) Ekonomski pogoji:

 • da je cena za izvajanje koncesije v optimalnem razmerju z obsegom dela in kakovostjo izvajanja koncesijskih dejavnosti,

 • da je vplačana ali na drug način zagotovljena varščina za kakovostno izvedbo gospodarske javne službe.

9. člen

S prijavo na razpis mora kandidat za koncesionarja predložiti verodostojna dokazila o izpolnjevanju pogojev. Ekonomski pogoji se dokazujejo z odprto kalkulacijo cen storitev za glavne vrste del, ter s finančno ovrednotenim letnim planom dela, ki ga prejme z dokumentacijo za javni razpis.

10. člen

Za zavarovanje kakovostnega in popolnega izvajanja gospodarske javne službe, mora koncesionar po dokončnosti odločbe o izbiri in pred podpisom koncesijske pogodbe, položiti varščino na žiro račun Mestne občine Celje - podpartija “varščina za koncesije”, v višini, ki jo je ponudil v prijavi na razpis za podelitev koncesije. Vplačilo varščine je pogoj za sklenitev koncesijske pogodbe.
Najmanjši možni znesek varščine za posamezno koncesijo je 500.000 SIT. Rok za položitev varščine določa odločba o izbiri in ne sme biti krajši kot 15 dni od njene vročitve.
Če izbrani koncesionar v predpisanem roku ne vplača varščine, se odločba o izbiri razveljavi. Koncesionar je v tem primeru dolžan Mestni občini Celje poravnati vso povzročeno škodo.
V primerih iz prejšnjega odstavka Komunalna direkcija odloči ali bo ponovljen postopek javnega razpisa ali pa bo koncesija podeljena naslednjemu najboljšemu ponudniku iz že opravljenega razpisa.

11. člen

Mestna občina Celje obrestuje varščino z obrestno mero, ki velja v Banki Celje za tolarske vloge na vpogled.
Varščina se koncesionarju izplača skupaj z obrestmi najkasneje v tridesetih dneh po prenehanju koncesijske pogodbe zaradi poteka časa ali odpovedi koncedenta. Na enak način se varščina izplača po odkupu ali prevzemu koncesije.
Mestna občina Celje z vsem svojim premoženjem jamči za varščino.

12. člen

V primeru, da Mestna občina Celje, zaradi krivdnih razlogov na strani koncesionarja, enostransko razdre koncesijsko pogodbo, varščina z obrestmi vred zapade v korist mestne občine. Komunalna direkcija lahko na podlagi vloge koncesionarja odloči, da se izplača del ali celotna varščina, vendar brez obresti. Odločitev je odvisna od vrste krivdnih razlogov, obsega eventualne škode, gmotnega stanja koncesionarja in drugih razlogov.

d) Plačilo storitev, začetek in čas trajanja koncesije

13. člen

Koncedent plačuje storitve koncesionarja na podlagi potrjenih mesečnih faktur in letnega plana. Pogoji plačila so določeni z navodilom Ministrstva za finance.

14. člen

Koncesija se podeli s sklenitvijo koncesijske pogodbe. Koncesijsko razmerje se sklene za obdobje sedmih let. Po preteku trajanja koncesijskega razmerja je koncesionar lahko ponovno izbran.

e) Razpis in izbira koncesionarja

15. člen

Koncesionarja za izvajanje urejanja zelenih površin bo koncendent izbiral z javnim razpisom.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vsebovati mora vse potrebne elemente za oblikovanje ponudb. Rok za prijavo na razpis je trideset dni od objave razpisa.

16. člen

Javni razpis mora vsebovati vsaj naslednje podatke in informacije:

 • obseg in vsebina gospodarske javne službe, ki se daje v izvajanje s podeljevanjem koncesije,

 • minimalni, pravni, kadrovski, tehnični, organizacijski in ekonomski pogoji za pridobitev koncesije,

 • elaborati in druga gradiva, ki jih mora ponudnik predložiti (odprta kalkulacija, finančno ovrednoten letni plan dela ipd.),

 • višina in način položitve varščine za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe z opozorilom o posledicah, če v primeru izbire varščina v roku ni vplačana,

 • rok in način prijave ter naslov za vlaganje prijav na razpis,

 • kriteriji za izbiro koncesionarja in organ, ki bo izbiral,

 • kontaktna oseba in kje so na voljo potrebna gradiva ter informacije.

17. člen

O izbiri med prijavljenimi ponudniki, v upravnem postopku, odloča Komunalna direkcija Mestne občine Celje.
V postopku izbire koncesionarja se upoštevajo naslednji kriteriji:

-------------------------------------------------------------
Osnova                                                                Merilo (%)
-------------------------------------------------------------
1. kakovost in realnost predloženih
   odprtih kalkulacij ter cena storitev                          70
2. dosedanje reference ponudnika                              30
-------------------------------------------------------------

V postopku izbire se lahko odloči, da se ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov. Ob tem lahko odloči, da se razpis ponovi ali, da se s ponovnim razpisom počaka za določen ali nedoločen čas.

18. člen

O eventualnih pritožbah prijavljenih ponudnikov odloča organ pristojen za odločanje v upravnem postopku na drugi stopnji.

19. člen

Za podpis koncesijske pogodbe je pooblaščen župan Mestne občine Celje.

f) Viri financiranja gospodarske javne službe

20. člen

Viri financiranja gospodarske javne službe urejanja zelenih površin so:

 • občinski proračun,

 • drugi viri.

Druge vire, ki niso našteti v tem odloku, mora verificirati pristojni organ Mestne občine Celje, preden se uporabijo za financiranje gospodarske javne službe.

g) Nadzor nad izvajanjem koncesije

21. člen

Nadzor nad delom koncesionarja in celovitim izvajanjem koncesijske pogodbe opravlja Komunalna direkcija Mestne občine Celje. Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb. O nadzoru se izdela zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in nadzorni organ.
Koncesionar mora Komunalni direkciji Mestne občine Celje posredovati informacije o poslovanju in dovoliti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije. Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
Tehnični nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja Komunalna direkcija stalno.
Komunalna direkcija Mestne občine Celje lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.

22. člen

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem urejanja zelenih površin opravljajo Občinska inšpekcijska služba Mestne občine Celje, v skladu z njenimi pristojnostmi.

h) Prenehanje koncesijskega razmerja

23. člen

Koncesijsko razmerje preneha na način, ki ga določa zakon.
Odkup in prevzem koncesije sta možna v obsegu, na način in pod pogoji, ki jih določa koncesijska pogodba. O odkupu in prevzemu koncesije odloča Mestni svet mestne občine Celje na predlog Komunalne direkcije.
Pogoje za odvzem koncesije določa koncesijska pogodba. O odvzemu odloča Komunalna direkcija Mestne občine Celje. O ugovoru zoper odločbo o odvzemu odloča župan mestne občine Celje.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen

Gospodarske družbe, ki opravljajo dela urejanja zelenih površin na podlagi pogodbe, nadaljujejo z izvajanjem del do podelitve koncesije.
Po podelitvi koncesije je dosedanji izvajalec dolžan predati urejeno vso informacijsko in dokumentacijsko bazo in vsa sredstva, če so bila kupljena iz sredstev koncedenta. Prevzem opravi Komunalna direkcija na podlagi predajnega zapisnika.

25. člen

Mestna občina Celje podeli koncesijo na podlagi tega odloka najkasneje v šestih mesecih po začetku njegove veljave.

26. člen

Ta odlok začne veljati v petnajstih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35208-1/2001

Celje, dne 24. aprila 2001.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje