Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

ODLOK O UREJANJU, VZDRŽEVANJU IN VARSTVU JAVNIH IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI CELJE

17. Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 38-2249/2001)

2249.  Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Mestni občini Celje, stran 4390.

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 67. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 8. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 111/00), je Mestni svet mestne občine Celje, v skladu s 17. členom statuta Mestne občine Celje, na seji dne 24. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Mestni občini Celje

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Ta odlok določa urejanje, vzdrževanje in varstvo javnih in drugih zelenih površin in nasadov na območju Mestne občine Celje tako, da se:

 • ohrani zasnova in funkcionalnost zelenih površin,

 • ohrani estetski videz in urejenost zelenih površin.

    Javne in druge zelene površine je potrebno skrbno urejati, varovati in vzdrževati.

2. člen

Za javne zelene površine po tem odloku štejejo hortikulturno urejene javne površine in površine okoli javnih objektov, predvsem pa:

 • javni parki, nasadi, drevoredi, zelenice, sprehajališča in okrasni nasadi,

 • zelene površine ob javnih cestah, lokalnih poteh in drugih javnih komunikacijah, obrežja vodotokov in drugih vodnih površin,

 • zelene površine ob spomeniških, zgodovinskih ter posameznih turističnih objektih v javni lasti ali, če je njihovo urejanje v pristojnosti mestne občine,

 • zelene površine okoli javnih zaklonišč,

 • varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim pomenom, posamezne skupine dreves in posamezno za naravno okolje pomembno ali zaščiteno drevje, v soglasju z lastnikom,

 • nezazidana stavbna zemljišča v javni lasti,

 • zelene površine na pokopališčih,

 • zelene površine na kopališčih v javni lasti,

 • vse druge zelene površine, ki so s prostorskimi dokumenti ali drugimi akti pristojnega državnega organa oziroma organa mestne občine opredeljene kot javne zelene površine.

3. člen

Urejanje, vzdrževanje in varstvo javnih zelenih površin je obvezna gospodarska javna služba, ki se izvaja na način, ki ga določa odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje.
Izvajalec javne gospodarske službe je dolžan izdelati kataster javnih zelenih površin v Mestni občini Celje v enem letu po izbiri. Kataster mora, poleg splošnih podatkov, vsebovati tudi kategorizacijo zelenih površin.

4. člen

Med druge zelene površine Mestne občine Celje štejejo hortikulturno urejena:

 • funkcionalna zemljišča večstanovanjskih in večjih poslovnih objektov,

 • skupna funkcionalna zemljišča večstanovanjskih in večjih poslovnih objektov,

 • večja nezazidana stavbna zemljišča v strnjenem urbanem naselju,

 • vse druge s prostorskimi dokumenti opredeljene večje zelene površine.

5. člen

Druge zelene površine v lasti pravnih in fizičnih oseb urejajo, vzdržujejo in varujejo lastniki oziroma upravniki objektov.

II. UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
6. člen

Javne zelene površine se urejajo na podlagi dveletnega načrta (plana) urejanja javnih zelenih površin, ki ga izdela izvajalec gospodarske javne službe urejanja, vzdrževanja in varstva javnih zelenih površin, v šestih mesecih po prevzemu izvajanja. Na območjih, ki jih urejajo zazidalni načrti, se zelene površine urejajo na podlagi projektov ureditve zelenih površin.
Načrt ureditve javnih zelenih površin mora biti usklajen z omrežjem podzemnih komunalnih in energetskih naprav ter objektov in s priključki na komunalne naprave.

7. člen

Izvajalec gradbenih in drugih zemeljskih del na površinah v javni lasti, mora s plodno zemljo ravnati tako, kot to določa odlok o ravnanju s plodno zemljo (Uradni list SRS, št. 2/88).

8. člen

Investitor večstanovanjskega, poslovnega, industrijskega ali drugega objekta (tudi prizidka) je dolžan v lokacijski dokumentaciji določiti načrt ureditve zelene površine ob objektu, ki ga namerava graditi. Načrt ureditve zelene površine obsega:

 • ureditveni načrt zelenih površin,

 • zasaditveni načrt zelenih površin,

 • predlog depoja za rodovitno zemljo v času gradnje.

O usklajenosti načrta ureditve zelene površine s prostorskimi izvedbenimi akti mora izdati soglasje Zavod za planiranje in izgradnjo Mestne občine Celje.
Lokacijsko oziroma gradbeno dovoljenje se lahko izda šele po pridobljenem soglasju k načrtu ureditve zelene površine.
Investitorjem individualnih stanovanjskih hiš ni potrebno predložiti načrta ureditve zelene površine iz prvega odstavka tega člena. Zelene površine teh gradenj se morajo urediti v skladu z lokacijsko dokumentacijo.

9. člen

V primeru, ko je zaradi gradnje potrebno odstraniti obstoječo vegetacijo, jo je investitor ali povzročitelj dolžan nadomestiti. Odstranjeno drevo ali nasad se mora nadomestiti z enakim ali podobnim, primerne vrste in velikosti, vse v skladu z načrtom ureditve zelene površine.

10. člen

Izvajalec del je dolžan, pred posegom v prostor, na celotnem območju gradnje, zavarovati obstoječa drevesa in grmovnice ter drugo vegetacijo pred poškodbami. Pri drevesih in grmovnicah se zaščiti nadzemni del in koreninski sistem v skladu z načrtom ureditve zelene površine oziroma po navodilih pooblaščene strokovne organizacije.
    V primeru, da izvajalec gradbenih del med gradnjo poškoduje ali uniči drevje in grmičevje, ga je dolžan nadomestiti v enaki količini, primerne velikosti in v primerni vegetacijski kondiciji. Poškodovane urejene zelenice, je izvajalec dolžan sanirati in povrniti v stanje pred izvedbo gradbenih del.

11. člen

Po zaključeni gradnji je investitor, oziroma izvajalec del na objektu, dolžan urediti zemljišče v skladu z načrtom ureditve zelene površine, vse v roku, ki je določen v uporabnem dovoljenju. Ta ne sme biti daljši od ene sadilne sezone. V primeru, da investitor kljub opominu ne uredi zelenih površin, lahko Komunalna direkcija Mestne občine Celje odredi, da zelene površine uredi ustrezna organizacija na stroške investitorja.
Po zaključeni gradnji je izvajalec del dolžan zemljišče urediti, odstraniti gradbene provizorije in odvečni material. Plodna zemlja se mora razgrniti in pripraviti za sajenje vegetacije. Za setev trave mora biti pripravljene najmanj 20 cm plodne zemlje, na mestih kjer se bodo sadila drevesa mora biti 80 do 100 cm plodne zemlje in na mestih za grmovnice 40 do 60 cm plodne zemlje. Za drevoredne oblike sajenja in za sajenje ob asfaltiranih cestah ter parkiriščih se določi višina plodne zemlje z načrtom ureditve zelene površine.

III. VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN
12. člen

Na javnih zelenih površinah v Mestni občini Celje se morajo redno ter v skladu z namenom in zahtevnostjo teh površin, opravljati vsa potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi, zlasti pa:

 • spomladansko in jesensko čiščenje zelenih površin,

 • vzdrževalna dela in košnja travnatih površin,

 • gnojenje trat in ostalih rastlin,

 • urejanje nasadov in sajenje cvetličnih gredic,

 • oskrba, čiščenje in obrezovanje dreves, drevoredov in grmovnic,

 • zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih rastlin,

 • obrezovanje živih mej, posebej ob cestah in pločnikih, da ne ovirajo hoje, prometa in preglednosti,

 • oskrba in obrezovanje vegetacije na prometnih otokih,

 • varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci in poškodbami,

 • redno pometanje in pobiranje smeti v parkih in na zelenicah,

 • vzdrževanje fontan,

 • druga vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se ohranja urejen videz zelenih površin.

13. člen

Na drugih zelenih površinah v Mestni občini Celje se morajo opravljati vsa nujna vzdrževalna dela, zlasti pa:

 • spomladansko čiščenje zelenih površin,

 • košnja travnatih površin,

 • urejanje obstoječih nasadov,

 • obrezovanje živih mej, posebej ob cestah in pločnikih, da ne ovirajo hoje, prometa in preglednosti vozišč,

 • pravočasna odstranitev hirajočih oziroma suhih dreves,

 • druga vzdrževalna dela, ki so nujno potrebna, da se ohranja urejen videz zelenih površin.

V primeru, da lastniki oziroma upravljalci drugih zelenih površin ne izvajajo nujnih vzdrževalnih del oziroma jih ne izvršijo v roku, ki jim ga je določila Inšpekcijska služba Mestne občine Celje, lahko ta odredi, da dela opravi pooblaščena organizacija na stroške lastnikov oziroma upravljalcev.

IV. VARSTVO ZELENIH POVRŠIN
14. člen

Poseg v javne zelene površine je dovoljen le v okviru načrta urejanja, lokacijskih oziroma gradbenih dovoljenj ali če je to potrebno zaradi varstva zelenih površin ter javne varnosti ali varnosti v cestnem prometu.

15. člen

Prepovedano je nepooblaščeno sekanje, obsekovanje, odstranjevanje ali drugačno poškodovanje ali uničevanje javnega parkovnega ali gozdnega fonda.

    Na javnih zelenih površinah ni dovoljeno:

 • trgati cvetje, uničevati drevje, grmovje ali žive meje,

 • voziti ali parkirati vozila in priklopna vozila,

 • hoditi izven dovoljenih in urejenih poti,

 • pritrjevati na drevje in grmovje obvestila in reklame,

 • odlagati odpadke,

 • pustiti pse brez ustreznega nadzora ali voditi pse brez vrvice, psi morajo imeti nagobčnike; v primeru onesnaženja zelenih površin s pasjimi iztrebki morajo lastniki psov le-te takoj odstraniti,

 • odlagati in skladiščiti materiale in predmete,

 • zažigati travne površine, suhljad, odpadke in podobno,

 • graditi oziroma postaviti pomožne in začasne objekte na zelenih površinah brez soglasja pristojnega organa mestne občine,

 • spuščati odpadno vodo,

 • gojiti določene kulture, vrtnine in druge rastline, če to kvari estetsko podobo naselja ali ima druge škodljive učinke.

16. člen

Prepovedano je spreminjanje namembnosti drugih zelenih površin, zmanjšanje teh površin, sekanje, obsekovanje, odstranjevanje ali drugačno poškodovanje ali uničevanje drugega parkovnega ali gozdnega fonda (drevje, grmovje ali žive meje), če se s tem kršijo prostorski izvedbeni akti.

    Na drugih zelenih površinah ni dovoljeno nepooblaščeno:

 • uničevati drevje, grmovje ali žive meje,

 • voziti ali parkirati vozila in priklopna vozila,

 • odlagati odpadke,

 • onesnaževati zelene površine z iztrebki živali,

 • odlagati in skladiščiti materiale in predmete,

 • zažigati travne površine, suhljad, odpadke in podobno,

 • graditi oziroma postaviti pomožne in začasne objekte,

 • spuščati odpadno vodo,

 • gojiti določene kulture, vrtnine in druge rastline, če to kvari estetsko podobo naselja ali ima druge škodljive učinke.

17. člen

Poseg v druge zelene površine je dopusten v okviru prostorskih izvedbenih aktov ali če je to potrebno zaradi javne varnosti ali varnosti v cestnem prometu.
Poseg v druge zelene površine izven aktov določenih v prejšnjem odstavku je mogoč na podlagi soglasja Komunalne direkcije Mestne občine Celje.

18. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat Mestne občine Celje.

V. KAZENSKI DOLOČBI
19. člen

Z mandatno denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki krši določbe 9., 10., 11., 13., 15. ali 16. člena tega odloka.
Če je z dejanjem ali opustitvijo povzročena škoda večja kot 100.000 SIT, se kaznuje fizična oseba z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT do enainpolkratne višine celotne škode, ki jo določi sodni cenilec hortikulturne stroke.

20. člen

Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje pravna oseba, ki krši določbe 9., 10., 11., 13., 15. ali 16. člena tega odloka.
Če je z dejanjem ali opustitvijo povzročena škoda presega 500.000 SIT, se kaznuje pravna oseba z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT do trikratne višine celotne škode, ki jo določi sodni cenilec hortikulturne stroke.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
21. člen

Z veljavnostjo tega odloka prenehajo veljati: 12., 36., 37., 38., 39., 40., 41. člen ter druga, tretja, četrta in peta alinea 42. člena ter 18., 19., 20., 21. in 22. točka 46. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javni snagi in videzu naselij v Občini Celje (Uradni list RS, št. 54/94).

22. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35208-2/2001

Celje, dne 24. aprila 2001.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje