Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

ODLOK O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA JAVNIH PARKIRIŠČ IN ODVOZA NEPRAVILNO PARKIRANIH AVTOMOBILOV V MESTNI OBČINI CELJE (URADNI LIST RS, ŠT. 34-1561/2000)

12. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih avtomobilov v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 34-1561/2000)

 

1561. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih avtomobilov v Mestni občini Celje, stran 4012.

Na podlagi 7. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Celje (Uradni list RS, št. 30/94) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/96, 77/96, 37/97, 50/98 in 28/99) je Mestni svet mestne občine Celje na redni seji dne 21. 3. 2000 sprejel

O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih avtomobilov v Mestni Občini Celje

1. člen

S tem odlokom se določa vsebinska ter organizacijska in prostorska zasnova izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov. Določajo se pravice in obveznosti izvajalca javne službe in uporabnikov storitev, viri financiranja ter pogoji in postopek za predajo javne službe v izvajanje. Odlok določa tudi oblike nadzora ter drugo, kar je za normalno izvajanje te gospodarske javne službe potrebno.

2. člen

Urejanje javnih parkirišč in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov je organizirana, načrtovana in nadzorovana gospodarska javna služba:

 • urejanja parkirišč v lasti Mestne občine Celje in v splošni rabi,
 • urejanja opreme na parkiriščih,
 • zagotavljanje spoštovanja predpisov ter reda in varnosti na parkiriščih, ki so pod nadzorom,
 • odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov ter
 • urejanja opreme za regulacijo prometa na parkiriščih.

Gospodarska javna služba urejanja javnih parkirišč in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov se izvaja na celotnem teritoriju Mestne občine Celje v skladu z zakoni, odloki, podzakonskimi predpisi in tehničnimi pravili. Seznam javnih parkirišč izdela in vodi pristojna strokovna služba Mestne občine Celje.
Ta odlok ne določa urejanja parkirišč in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov na površinah, ki so v lasti oziroma v pristojnosti države, v lasti fizičnih ali pravnih oseb ter oseb civilnega prava.

3. člen

Urejanje javnih parkirišč in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov zajema zlasti naslednje dejavnosti:

 • organizacija izgradnje parkirnih površin,
 • vzdrževanje parkirnih površin (vzdrževanje, čiščenje, odstranitev snega, vzdrževanje zelenic, drevja...), ki so na zemljiščih v lasti Mestne občine Celje,
 • postavljanje, zamenjevanje, dopolnjevanje, odstranjevanje in vzdrževanje opreme na parkiriščih,
 • izvajanje varovanja parkirišč, nadzora nad parkirišči, zagotavljanje spoštovanja predpisov na parkiriščih (pravilno parkiranje, plačilo parkirnine...) in izvajanje sankcij za katere je po zakonu ali odloku pooblaščen organ lokalne skupnosti,
 • odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov, če odločitev o tem sodi v pristojnost organov lokalne skupnosti,
 • in druge dejavnosti, ki po svoji naravi sodijo v ta okvir ali pa so določene z veljavnimi predpisi.

4. člen

Pri izgradnji, urejanju in vzdrževanju parkirišč in odvozu nepravilno parkiranih vozil in ostankov vozil, mora izvajalec javne službe dosledno spoštovati z zakonom, odlokom ali podzakonskimi akti določena pravila in standarde.

5. člen

Izvajalec gospodarske javne službe je dolžan izvajati dejavnosti urejanja javnih parkirišč in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov v skladu z njegovimi pristojnostmi, na podlagi izrecnega naročila Inšpektorata Mestne občine Celje in policije.

6. člen

Gospodarska javna služba urejanja javnih parkirišč in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov se zagotavlja z javnim gospodarskim zavodom, javnim podjetjem s koncesijo ali pravno urejenim pogodbenim razmerjem.

7. člen

Mestna občina Celje bo predala izbranemu izvajalcu gospodarske javne službe v upravljanje objekte in naprave na javnih parkiriščih, parkomate in vso obstoječo opremo. O tem se izdela natančen popis.

8. člen

Uporabniki storitev gospodarske javne službe iz tega odloka imajo poleg drugih še naslednje pravice in obveznosti:

 • obvezno uporabo storitev izvajalca javne gospodarske službe,
 • obveznost plačila za storitev,
 • obveznost upoštevati navodila izvajalca, ki ureja področje gospodarske javne službe,
 • pravico pritožbe na pristojni organ.

9. člen

Urejanje javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih avtomobilov se financira iz naslednjih virov:

 • najemnine,
 • plačilo uporabnikov za storitve uporabo parkirnih površin in za odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov ali njihovih ostankov,
 • dotacije,
 • donacije,
 • koncesijska dajatev,
 • drugi viri.

Mestna občina Celje iz lastnih virov zagotavlja osnovno usposobitev javnih parkirišč za funkcijo (razširitev, zgraditev infrastrukture in drugi posegi, če so potrebni za izvajanje dejavnosti), če se to ne more zagotavljati iz virov določenih s tem odlokom.

10. člen

Cena storitev urejanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih avtomobilov se določa na podlagi ekonomskega izračuna, ob potrjenih elementih kalkulacije s strani pristojne službe in zajetja vseh stroškov.
Cene storitev iz prejšnjega odstavka tega člena na predlog pristojne strokovne službe potrdi Mestni svet mestne občine Celje.

11. člen

Mestna občina Celje ima kot lastnik, ne glede na določbe pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe ali koncesijske pogodbe, pravico verifikacije letnega gospodarskega načrta izvajalca v delu, ki se nanaša na izvajanje gospodarske javne službe.
Posebne pravice mestne občine, ki so določene s tem členom ni mogoče omejiti ali omiliti s pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe, koncesijsko pogodbo ali drugim pravnim dejanjem. Vsaka taka določba je nična.

12. člen

Izvajalec je dolžan voditi računovodstvo za gospodarsko javno službo ločeno od računovodstva za svojo drugo dejavnost, vse v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah.
Za dejavnost gospodarske javne službe mora izvajalec obvezno zagotoviti letno revizijo poslovanja.
Pristojni delavec Mestne občine Celje ima pravico do vpogleda v poslovne knjige izvajalca oziroma, zahtevati pisno poročilo o porabi iz te dejavnosti pridobljenih sredstev.

II. KONCESIJSKI AKT
13. člen

Mestna občina Celje je v prvem delu tega odloka uredila velik del vprašanj, ki so, splošne narave, bodisi pogodbenega razmerja ali podelitev koncesije. Zato v tem delu ureja le vprašanja, ki so vezana na postopek podeljevanja koncesij in sodijo v koncesijski akt.

14. člen

Koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe bo mestna občina izbrala z javnim razpisom.
Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja (lokalni časopis) in v Uradnem listu Republike Slovenije. Vsebovati mora vse potrebne elemente za oblikovanje ponudb. Rok za prijavo na razpis ne more biti krajši kot trideset dni od objeve v Uradnem listu RS.

15. člen

Javni razpis mora vsebovati vsaj naslednje podatke in informacije:

 • obseg in vsebina gospodarske javne službe, ki se daje v izvajanje s podeljevanjem koncesije,
 • minimalni tehnični, kadrovski in drugi pogoji za pridobitev koncesije,
 • gradiva, ki jih mora ponudnik predložiti (poslovni načrt) s predlogom koncesijske dajatve in časa za katerega se želi pridobiti koncesija,
 • višina in način položitve varščine za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe z opozorilom o posledicah, če v primeru izbire ta varščina ni v roku vplačana,
 • kriteriji za izbiro koncesionarjev in organ, ki bo izbiral,
 • opis in vsebina razpisne dokumentacije,
 • kontaktna oseba in kje so na voljo potrebna gradiva ter informacije,
 • rok in način prijave ter naslov.

16. člen

O izbiri med prijavljenimi ponudniki, v upravnem postopku, odloča Komunalna direkcija Mestne občine Celje.

V postopku izbire koncesionarjev se upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:

 • dokazila o izpolnjevanju minimalnih pogojev,
 • kvaliteta in realnost predloženega poslovnega načrta,
 • predlagani standard (kvaliteta in obseg) ter cena storitev,
 • višina jamstva (varščine) za uspešnost izvajanja gospodarske javne službe.

Organ, ki je pristojen za izbiro, lahko v postopku izbire odloči, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov. Ob tem lahko odloči, da se razpis ponovi ali, da se s ponovnim razpisom počaka za določen ali nedoločen čas. Izbira se lahko opravi tudi, če se prijavi le eden ponudnik.

17. člen

O eventualnih pritožbah prijavljenih ponudnikov odloča v upravnem postopku župan Mestne občine Celje. Njegova odločitev je dokončna.

18. člen

Za podpis koncesijskih pogodb je pooblaščen župan Mestne občine Celje.

19. člen

Za zavarovanje kvalitetnega in popolnega izvajanja gospodarske javne službe, mora koncesionar po dokončnosti odločbe o izbiri in pred podpisom koncesijske pogodbe, položiti varščino na žiro račun Mestne občine Celje - podpartija "varščina za koncesije" v višini, ki jo je ponudil v prijavi na razpis za podelitev koncesije. Vplačilo varščine je pogoj za sklenitev koncesijske pogodbe.
Minimalna varščina za koncesijo je 1,000.000 SIT. Rok za položitev varščine določa odločba o izbiri in ne sme biti krajši kot 15 dni od njene vročitve.
Če izbrani koncesionar v predpisanem roku ne vplača varščine, se odločba o izbiri razveljavi. Koncesionar je v tem primeru dolžan Mestni občini Celje poravnati vso povzročeno škodo.
V primerih iz prejšnjega odstavka Komunalna direkcija Mestne občine Celje odloči ali bo ponovljen postopek javnega razpisa ali pa bo koncesija podeljena naslednjemu najboljšemu ponudniku iz že opravljenega razpisa.

20. člen

Mestna občina obrestuje varščino s temeljno obrestno mero.
Varščina se koncesionarju izplača skupaj z obrestmi najkasneje v tridesetih dneh po prenehanju koncesijske pogodbe zaradi poteka časa ali odpovedi koncedenta. Na enak način se varščina izplača po odkupu ali prevzemu koncesije.
Mestna občina Celje z vsem svojim premoženjem jamči za varščino.

21. člen

V primeru, da mestna občina, zaradi krivdnih razlogov na strani koncesionarja, enostransko razdre koncesijsko pogodbo, varščina z obrestmi vred zapade v njeno korist.
Komunalna direkcija lahko na podlagi vloge koncesionarja odloči, da se izplača del ali celotna varščina, vendar brez obresti. Odločitev je odvisna od vrste krivdnih razlogov, obsega eventualne škode, gmotnega stanja koncesionarja in drugih razlogov.

22. člen

Koncesijsko razmerje preneha na način, ki ga določa zakon.
Odkup in prevzem koncesije sta možna v obsegu, na način in pod pogoji, ki jih določa koncesijska pogodba. O odkupu in prevzemu koncesije odloča občinski svet na predlog komunalne direkcije.
Pogoje za odvzem koncesije določa koncesijska pogodba. O odvzemu odloča komunalna direkcija. O ugovoru zoper odločitev o odvzemu odloča župan Mestne občine Celje.

23. člen

Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna strokovna služba Mestne občine Celje.

24. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov v Mestni občini Celje in koncesijski akt (Uradni list RS, št. 37/97).

25. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 03200/0003/2000 0006

Celje, dne 21. marca 2000.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje