Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

SKLEP O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV JAVNIH VRTCEV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE CELJE (URADNI LIST RS, ŠT. 49/2009 Z DNE 29. 6. 2009)

Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009)

2464. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje

Na podlagi 30. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB2 in 25/08), 3. in 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08 in 119/08), 17. 18., 20.a in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 16. 6. 2009 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje


1. člen

Cene dnevnih programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje znašajo mesečno na otroka v:

  • skupini prvega starostnega obdobja 438,88 EUR
  • skupini drugega starostnega obdobja 317,22 EUR
  • starostno kombinirani skupini in oddelkih od 358,19 EUR
    3. do 4. leta
  • razvojnem oddelku 960,31 EUR.

Cena poldnevnih programov za otroka v prvem starostnem obdobju znaša 348,54 EUR in za otroka v drugi starostni skupini 251,11 EUR.

2. člen

Cena treh bolnišničnih oddelkov Vrtca Anice Černejeve v Splošni bolnišnici Celje, Oblakova ulica 5, je 8.236,65 EUR mesečno, v kateri predstavljajo stroški dela 8.035,97 EUR.

3. člen

Vrtci, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje, morajo o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, obvestiti občino ustanoviteljico.

4. člen

Staršem otrok, za katere je Mestna občina Celje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se plačilo, določeno na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/96, 79/08 in 119/08), dodatno zniža za 9,09%

5. člen

Mesečni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena tega sklepa je 37,29 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Vrtec staršem pri izstavitvi računa odšteje strošek neporabljenih živil za vsak, do 8. ure javljeni dan odsotnosti.

6. člen

Starši otrok lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Za rezervacijo starši plačajo 50% od z njim določenega zneska plačila, zmanjšanega za ustrezni delež živil. Starši o odsotnosti pisno obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti. Poračun vrtec izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Mestna občina Celje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.

7. člen

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno najmanj 30 koledarskih dni, so starši ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila, v celoti opravičeni plačila. To določilo se upošteva za starše otrok, za katere je Mestna občina Celje po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa.

8. člen

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne izpisnice. Izpis se upošteva z dnem izpisa otroka. Vpis otroka lahko starši opravijo med šolskim letom oziroma po zaključenem rednem vpisu na prosta mesta v vrtcu. V primeru vpisa in izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na datum vpisa oziroma izpisa otroka.

9. člen

Dodatna znižanja iz 4., 6., 7. in 8. člena veljajo, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine, pa dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.
V primeru, da se za otroke plačilo vrtca sofinancira iz državnega proračuna, se določbe iz 4., 6.,7. in 8. člena ne uporabljajo.

10. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 56/08).

11. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2009 dalje.


Št. 602-00002/2007

Celje, dne 16. junija 2009

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje