Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2022

Št. zadeve: 330-1/2022

Razpisna dokumentacija:


Rok za oddajo vlog: 01.04.2022
Prijavitelji lahko oddajo vlogo osebno v glavni pisarni Mestne občine Celje vsak dan v času uradnih ur glavne pisarne ali pošljejo po pošti na naslov Mestne občine Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno pošiljko.

Vlogo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici za vsak ukrep posebej. Na prvo stran ovojnice je obvezno nalepiti »OBRAZEC OVOJNICA« z napisom »NE ODPIRAJ- RAZPIS kmetijstvo 2022 - UKREP ŠT. …« in nazivom ter naslovom vlagatelja.

V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več ukrepov ali podukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji ovojnici.


Rok za oddajo zahtevkov za izplačilo: Zahtevki za izplačilo sredstev morajo biti oddani na Mestno občino Celje najkasneje do 21.10.2022. Račune z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija ne bo upoštevala. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2022.

Odpiranje vlog ne bo javno.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 03/42 65 639 (Ingrid Holobar) ali v glavni pisarni Mestne občine Celje.
Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje