Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI

»Mesti svet Mestne občine Celje objavlja JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI V K.O. BUKOVŽLAK št. 2/20

 

V skladu s 194. členom  Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Mestni svet Mestne občine Celje pred sprejetjem sklepa o ugotovitvi javne koristi objavlja javno naznanilo  skupaj s predlogom sklepa o ugotovitvi javne koristi, in sicer za obdobje petnajst dni na spletni strani občine ter zainteresiranim na ta način zagotovi dostop do osnutka predloga sklepa o ugotovitvi javne koristi in grafične priloge za zagotavljanje z zakonom zahtevane natančnosti poteka izgradnje pločnika v Bukovžlaku.

Javno se razgrne predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi v k.o. Bukovžlak št. 2/20, ki se nanaša na izgradnjo pločnika v Bukovžlaku ob kategorizirani občinski cesti JP 534701 Bukovžlak-Trnovlje pri Celju, ki se po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad - Bukovžlak in Vrhe (RC Planiranje, številka 65/87 in 64/87, Uradni list SRS, Št. 10/89 ter Uradni list RS št. 31/93, 131/03, 61/06, 32/09, 39/09, 80/09, 109/10, 34/12 in 81/13) in projektu PZI »Pločnik Bukovžlak«, številka 038/20, ki ga je izdelalo podjetje RC plan M, d.o.o. iz Celja, nahaja na delih nepremičnin parc. št. 1207/5 in 1211 obe v k.o. 1083 – Bukovžlak.

Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi in grafična priloga za zagotavljanje z zakonom zahtevane natančnosti poteka trase izgradnje pločnika ob občinski cesti JP 534701 sta prilogi tega javnega naznanila. 

V času javne razgrnitve je zagotovljen vpogled v predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi in grafično prilogo vsak dan v času uradnih ur na oglasni deski Mestne občine Celje, ki se nahaja pri vhodu  v stavbo Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje in na spletni strani Mestne občine Celje (moc.celje.si). 

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi. Pripombe in predloge se lahko poda do konca javne razgrnitve, do vključno 04. 11. 2020 in sicer:

-  pisno na naslov Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje;

-  preko elektronske pošte na elektronski naslov: mestna.obcina@celje.si.

Obravnavane bodo tiste pripombe in predlogi, ki bodo prispeli najkasneje do 4. novembra  2020.

Služba mestnega sveta bo pripombe in predloge posredovala županu.

Datum objave na spletu: 20. 10. 2020
Datum odstranitve objave s spleta: 04. 11. 2020

Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi najdete TUKAJ.

Grafično prilogo za zagotavljanje zahtevane natančnosti poteka trase izgradnje pločnika ob občinski cesti JP 534701 najdete TUKAJ


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje