Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Mestni svet Mestne občine Celje objavlja JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI V K.O. BUKOVŽLAK


Celje, 8. september 2020 - V skladu s 194. členom  Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Mestni svet Mestne občine Celje pred sprejetjem sklepa o ugotovitvi javne koristi objavlja javno naznanilo skupaj s predlogom sklepa o ugotovitvi javne koristi, in sicer za obdobje petnajst dni na spletni strani občine ter zainteresiranim na ta način zagotovi dostop do osnutka predloga sklepa o ugotovitvi javne koristi in grafične priloge za zagotavljanje z zakonom zahtevane natančnosti poteka trase rekonstrukcije kategorizirane občinske cesta LC 034131.

Javno se razgrne predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi v k.o. Bukovžlak, ki se nanaša na rekonstrukcijo kategorizirane občinske ceste LC 034131 Bukovžlak-Začret-Ljubečna, ki se po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za obmestni prostor Mestne občine Celje (proj. št. 322/98 ZPI, Uradni list RS, št. 108/01, 45/10 – obvezna razlaga in 34/12) in Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Začret (proj. št. 33/88, RC – Planiranje, Uradni list SRS, št. 40/89 in Uradni list RS, št. 46/96, 43/08, 49/09, 80/09, 75/12 in 12/14) ter projektu PZI »Obnova ceste - LC 034131 Začret na parcelni številki 1446/1 k.o. Trnovlje«, številka 19/14, ki ga je izdelalo podjetje SAVINJAPROJEKT d.o.o., Žalec, nahaja na delih nepremičnin parc. št. 452, 461/1, 461/2 in 463 vse v k.o. 1083 – Bukovžlak.

Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi in grafična priloga za zagotavljanje z zakonom zahtevane natančnosti poteka trase rekonstrukcije kategorizirane občinske cesta LC 034131 sta prilogi tega javnega naznanila.

V času javne razgrnitve je zagotovljen vpogled v predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi in grafično prilogo vsak dan v času uradnih ur v prostorih Mestne občine Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje in na spletni strani Mestne občine Celje (moc.celje.si).

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi. Pripombe in predloge se lahko poda do konca javne razgrnitve, do vključno 24. 9. 2020 in sicer:
- pisno na naslov Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje;
- preko elektronske pošte na elektronski naslov: mestna.obcina@celje.si.

Obravnavane bodo tiste pripombe in predlogi, ki bodo prispeli najkasneje do 24. septembra  2020.

Služba mestnega sveta bo pripombe in predloge posredovala županu.

Datum objave na spletu: 8. 9. 2020
Datum popravka objave Predloga sklepa o ugotovitvi javne koristi na spletu: 09. 09. 2020

Datum odstranitve objave s spleta: 24. 9. 2020

Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi najdete TUKAJ.

Grafično prilogo za zagotavljanje zahtevane natančnosti poteka trase rekonstrukcije kategorizirane občinske cesta LC 034131 najdeteTUKAJ.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje