Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

Javno naročilo: Dograditev obstoječega cestnega omrežja na parc. št. 931/1 k.o. Šmartno


Oznaka pri naročniku: JNMV-18-2018-G   (št. zadeve 4305-27/2018)

Objavljeno na Portalu javnih naročil.

Dokumentacija:


Opomba: Naročnik je iz Popisov del izključil postavko šifra 05 001 »Prestavitev obstoječega lesenega pomožnega objekta na oddaljenost min. 0,5 m od roba vozišča, vključno z ureditvijo podlage / temelja objekta« (kpl 2,00) in torej naročnik te postavke ne naroča. Naročnik objavlja popravljene Popise del ("PopisiDel1"), v katerih je ta postavka izključena iz popisov. "PopisiDel1" nadomeščajo prvotno objavljene Popise del.

Obvestilo: Na Portalu javnih naročil je naročnik objavil tudi spremembo: "Prvotno objavljen pogoj za sodelovanje z oznako 5.3.3.2. (Vodja del) pod točko 5. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV se spremeni, tako da pravilno glasi: "Zagotovljen mora biti vodja del za gradbena dela, ki hkrati prevzema naloge vodje gradnje, ki mora izpolnjevati pogoje v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 - popr.). Zamenjava vodje del z drugim ustrezno kvalificiranim vodjem del je možna izključno s predhodnim soglasjem naročnika. Če ponudnik zahteve glede izobrazbe in strokovne usposobljenosti nominiranih kadrov izkazuje z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, mora subjekt, katerega zmogljivost se uporablja glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo, v ponudbi nastopati kot skupni partner ali kot podizvajalec." V ostalem ostanejo razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji, nespremenjeni."

Rok za oddajo ponudb:
do vključno 16.01.2018 do vključno 11:00 ure (eJN).


Odpiranje ponudb: bo 16.01.2018 ob 11:01 uri v informacijskem sistemu eJN.

Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko Portala javnih naročil: ( www.enarocanje.si ).


Kontaktna oseba: Tanja Četina, tel. 03/4265 640

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje