Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA V MESTNI OBČINI CELJE ZA LETO 2018 ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)

Rok za zastavljanje vprašanj: Vlagatelji lahko zastavijo vprašanja izključno na elektronski naslov mestna.obcina.celje@celje.si do: 
 • Za Ukrep 8 in 9 do 11.09.2018 do 15 ure.
 • Za ostale ukrepe pa do 26.9.2018 do 12 ure.

Mestna občina Celje bo odgovore objavila na tem mestu:
 • Za Ukrep 8 in 9 do 14.9.2018 do 14. ure.
 • Za ostale Ukrepe pa do 26.9.2018 do 17. ure.

Rok za oddajo vlog:
 • Za Ukrep 8 in 9 do 24.9.2018 do 15. ure.
 • Za ostale Ukrepe pa do 1.10.2018 do 15.ure.

V objavljenem razpisu je napačno navedeno obdobje, za katerega je mogoče uveljavljati sofinanciranje. Pravilno obdobje, za katerega je možno uveljavljati stroške po ukrepih 1-7 je 2. 10. 2017 do 31. 8. 2018. Popravek razpisa bo objavljen v uradnem listu št. 62/18, ki izide v petek, 21. 9. 2018.


Dokumentacija:

Vprašanja in odgovori:

 • na vprašanje, kaj je potrebno dostaviti kot dokazilo za novo postavitev gostinskega vrta (ukrep 7), če je vlagatelj najemnik gostilne, gostinski vrt pa je postavljen na podlagi odločbe o zasedbi javne površine, pojasnjujemo, da se dostavi najemna pogodba za gostinski lokal in odločba o zasedbi javne površine za gostinski vrt.
 • na vprašanje, ali se za ureditev gostinskega vrta dostavijo tudi računi, pojasnjujemo, da v kolikor gre za dokončano investicijo do podaje vloge, se priložijo računi in potrdila o njihovem plačilu. Računi in plačila morajo biti izstavljeni in plačani v obdobju od 2. 10. 2017 dalje.
 • na vprašanje, kako se pri ukrepu 7 smatrajo nove zaposlitve (tč. 6) in ali se pod to merilo štejej tudi zaposlitev iz decembra 2017 , pojasnjujemo, da gre za novo zaposlitev zaradi ureditve/preureditve gostinskega vrta oz. uvedbe novega turističnega produkta (časovno sovpadanje), pri čemer se podjemna pogodba in druge sorodne oblike prekarne zaposlitve ne štejejo kot zaposlitev po predmetnem razpisu. Lahko pa tak vlagatelj uveljavlja sofinanciranje po ukrepu 4, če gre za novo (samo)zaposlitev po 2. 10. 2017.
 • na vprašanje, ali sta kompatibilni vlogi za ukrep 3 in 7, odgovarjamo, da ne. V tem primeru bo vlagatelj dobil sredstva po tistem ukrepu, za katerega bo prejel več točk.  
 • na vprašanje, ali mora biti pri ukrepu 3 najemna pogodba overjena na UE, odgovarjamo, da ne, overjena pri UE mora biti le izjava lastnika, da je bil pred 2. 10. 2017 predmetni poslovni prostor prazen (če takšna izjava v konkretnem primeru obstaja).
 • na vprašanje, ali lahko vlagatelj poda vlogo za subvencioniranje najemnine za zemljišče in poslovni prostor ter ali je izjava najemodajalca (lastnika) potrebna kljub temu, da je bil prostor pred 1. 11. 2017 v najemu, odgovarjamo, da je upravičeno subvencioniranje najemnine le za poslovni prostor, ki se nahajana območju Starega mestnega jedra in Brega, ne pa tudi za zemljišče. Izjava najemnika, ki mora biti overjena (pri UE), se prilaga vlogi le v primeru, da je bil poslovni prostor pred 2. 10. 2017 (in ne 1. 11. 2017) prazen, v nasprotnem primeru izjave ni potrebno prilagati.  
 • na vprašanje, ali je do subvencije upravičena najemnina za mesec julij in avgust 2018, ki je bila poravnana v septembru 2018, pojasnjujemo, da je upravičena do subvencioniranja le tista najemnina, ki je bila plačana v obdobju od 2. 10. 2017 do 31. 8. 2018.
 • na vprašanje, ali lahko subvencioniranje za samozaposlovanje uveljavlja samostojni podjetnik, ki posluje od leta 2011, odgovarjamo, da so do subvencioniranja upravičene zgolj vloge, iz katerih bo izhajalo, da gre za samozaposlitev po 2. 10. 2017.
 • glede vprašanja o tem, ali se javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) načrtuje tudi v letu 2019, pojasnjujemo, da občinski proračun za leto 2019 še ni bil sprejet, zato je o tovrstnih načrtih za leto 2019 ta trenutek še preuranjeno govoriti.
 • Na vprašanje, ali je fizična oseba, ki obnavlja poslovni prostor (gostilno), upravičena do sredstev sofinanciranja po ukrepu 1, odgovarjamo, da fizična oseba ni upravičena do sredstev iz navedenega ukrepa.
 • Na vprašanje, sli se lahko prijavi za ukrep 4 nekdo, ki je samozaposlen za 20h/teden in ima zaposleno 1 osebo za 20h/teden oz. ali se navedeno šteje kot 1 oseba, zaposlena za polni del čas (40 h/teden), odgovarjamo, da ne.  Takšen vlagatelj ni upravičen do sredstev, saj se sofinancirajo zgolj samozaposlitve in zaposlitve za polni (redni) delovni čas. Iz istega razloga niso upravičeni do sredstev niti tisti, ki imajo t.i. »popoldanski s.p.«.
 • Na vprašanje, ali mora nekdo, ki je samozaposlen in nima drugih zaposlenih, prilagati obrazec o številu zaposlenih, odgovarjamo, da to v tem primeru ni potrebno. Takšen vlagatelj točk iz naslova števila zaposlenih (merilo 3 pri ukrepu 4a) ne bo prejel.
 • Na vprašanje, ali je viličar upravičen strošek pri ukrepu 1, odgovarjamo, da je to upravičen strošek. Izkazati morate, da ste navedeno investicijo kupili na način, da ste vsaj v višini 25% investicije zagotavljali lastna sredstva (torej manj kot 75% višine investicije s kreditom ali posojilom).
 • Na vprašanje, ali lahko uspešno kandidira za sredstva na razpisu podjetje, ki je poslovni prostor kupilo s kreditom oz. ali se premostitveni kredit šteje kot lastna sredstva, pojasnjujemo, da se kredit ali posojilo ne šteje kot lastna sredstva. Za uspešno kandidiranje na predmetnem razpisu je potrebno, da vlagatelj izkazuje, da je vsaj 25 % za investicijo financiral iz lastnih sredstev, kar pa ni kredit ali posojilo.
 • V zvezi z vprašanjem, kako se pri ukrepu 1 dokazujejo stroški, ki bodo nastali do 31. 12. 2018, pojasnjujemo, da so za ukrepe 1-6 upravičeni le stroški, nastali in plačani v obdobju od 2. 10. 2017-31. 8. 2018. Za ukrep 7 velja obdobje od 2. 10. 2017-31. 12. 2018, za ukrep 8-9 pa obdobje 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 
 • V zvezi z vprašanjem, kako se pri ukrepu 7 upoštevajo nove zaposlitve, če gre za na novo odprt gostinski lokal, odgovarjamo, da od otvoritve takšne turistične ponudbe dalje. Na tak način se izkazuje, da so bile zaradi nove turistične ponudbe (npr. odprtja novega gostinskega lokala) odprta nova delovna mesta. Zaposlitev takšnih delavcev mora trajati še vsaj 2 leti od prijave na razpis. Kot dokazilo se priloži potrdilo ZZZS (ali potrdilo ZPIZ), iz katerega izhaja povečanje števila del. mest pri delodajalcu, ki časovno sovpada z odprtjem novega gostinskega lokala.
 • V zvezi z vprašanjem, ali je možno uveljavljati stroške preureditve poslovnega prostora pri ukrepu 1 in katera dokazila je potrebno priložiti, pojasnjujemo, da je pri navedenem ukrepu takšne stroške mogoče uveljavljati. Priložijo se računi, dokazila o plačilu, lahko tudi fotografije ter izkaz upravičenosti uporabe in investiranja v takšen prostor (prodajna pogodba zemljiškoknjižni izpisek, najemna pogodba ipd.).
 • V zvezi z vprašanjem, ali je mogoče uveljavljati sredstva po ukrepu 1 in 5, pojasnjujemo da po obeh ukrepih sredstev ni mogoče pridobiti, saj sta ukrepa v smislu pridobitve sredstev po predmetnem razpisu nezdružljiva.
 • V zvezi z vprašanjem, ali je pri uveljavljanju stroškov izdelave prototipa (ukrep 5) mogoče priložiti več delnih računov, odgovarjamo, da je to dopustno. Fotografije so opcijske.
 • Glede vprašanja, ali je za izkaz stroškov potrebno priložiti tudi izpisek iz banke, odgovarjamo, da je za vse račune potrebno ustrezno izkazati tudi, da so bili ti stroški plačani (in da so bili plačati v obdobju, ki je predmet razpisa).
 • Glede vprašanja, ali se lahko podobni pogoji sofinanciranja pričakujejo tudi naslednje leto, pojasnjujemo, da za drugo leto (2019) pogoji in ukrepi sofinanciranja še niso znani.
 • Na vprašanje, ali lahko najemnik uveljavlja sofinanciranje najemnine, če poslovni prostor najema od MOC, odgovarjamo, da lahko. 
 • Na vprašanje, ali lahko podjetje uveljavlja sofinanciranje za nakup poslovnega prostora, odgovarjamo, da lahko, če so izpolnjeni pogoji (vsaj 25% lastnih sredstev, nakup v obdobju 2.10.2017-31. 8. 2018 ipd.)
 • Na vprašanje, ali so upravičeni stroški tisti, za katere je bil račun izdan v mesecu avgustu 2018, dogodek pa je bil izveden v mesecu septembru 2018 (ukrep 6), pojasnjujemo, da takšni stroški niso upravičeni, saj se mora tako  poslovni dogodek kot tudi plačilo izvesti v razpisnem obdobju (2.10.2017-31.8.2018)
 • Na vprašanje, ali so upravičeni stroški ukrepa 1 (investicije), če je bil račun izdan 31. 8. 2018, plačan pa v septembru 2018, odgovarjamo, da takšen strošek ni upravičen, saj mora biti tudi plačilo izvedeno v razpisnem obdobju (2.10.2017-31.8.2018).
 • Na vprašanje, ali lahko en upravičenec uveljavlja ukrep 1 za gostinski lokal in ukrep 3 za trgovski lokal, odgovarjamo da ne, ker gre za nezdružljiva ukrepa. V takšnem primeru, če bi upravičenec vložil vlogo za ukrep 1 in ukrep 3, čeprav za različne lokacije, bi dobil sofinanciranje za tisti ukrep od obeh zgoraj navedenih, za katerega bi zbral več točk.
 • Na vprašanje, ali se k vlogi priloži zgolj podpisan vzorec pogodbe, ali je vzorec potrebno tudi izpolniti, odgovarjamo, da mora biti vzorec izpolnjen in parafiran. S tem vlagatelj potrdi, da je s vsebino pogodbe, ki bo sklenjena po dokončnosti odločitve o sofinanciranju, seznanjen.
 • Na vprašanje, ali je v okviru ukrepa 5 mogoče uveljavljati tudi stroške najema poslovnega prostora v tehnološkem parku Tehnopolis, odgovarjamo, da ne, saj ne gre za delujoči tehnološki park, temveč gre zgolj za poimenovanje stavbe. Prav tako Tehnopolis d.o.o., ki je v stečaju, ni več naveden v zadnji evidenci Spirita kot subjekt inovativnega okolja.
 • Na vprašanje, ali se pri ukrepu 5 upošteva omejitev 5 EUR/m2 za najem prostora in ali so vključeni v najemnino tudi obratovalni stroški in DDV, odgovarjamo, da so obratovalni stroški vključeni (vsi stroški, povezani z najemom), pri čemer se kot osnova upošteva neto znesek (brez DDV, ki ni predmet sofinanciranja).


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje