Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV JAVNIH NAROČIL, RAZPISOV, ZBIRANJA PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNIH NATEČAJOV ZA DELOVNA MESTA

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA V MESTNI OBČINI CELJE ZA LETO 2017 ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)

Rok za zastavljanje vprašanj: 19. 10. 2017 do 15.00 po el. pošti: mestna.obcina.celje@celje.si
Odgovore na vprašanja bo MOC objavila na tem mestu do 23. 10. 2017 do 15.30
Rok za oddajo vlog: 3. 11. 2017 do 13.00

Dokumentacija:

Odgovori na vprašanja:
16. 10. 2017
V zvezi z vprašanjem kdo so upravičenci pri ukrepu 1 (sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij) pojasnjujemo, da je v razpisni dokumentaciji na strani št. 8 pomotoma izpadla dejavnost I-gostinstvo.

Pravilni tekst sedaj glasi:
»Upravičenci do pomoči so:
  • podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine in investirajo v razvoj ter razširitev dejavnosti ter podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine, in
  • ki opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS št. 69/07 in 17/08): C – Predelovalne dejavnosti, F- Gradbeništvo, H-Promet in skladiščenje, J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti, M – strokovne , znanstvene in tehnične dejavnosti, pri dejavnosti S – Druge dejavnosti pa le, v kolikor se nanašajo na dejavnost podskupin 95 in 96, G- Trgovina, razen trgovskih centrov s svojimi franšizami in dislociranimi enotami, I-gostinstvo.««

17. 10. 2017

V zvezi z vprašanjem, kaj pomeni »parafirana pogodba«, pojasnjujemo, da gre za vzorec pogodbe, ki je sestavni del vloge, ki ga vlagatelj natisne in ga podpiše (prafira) v spodnjem desnem kotu. S tem vlagatelj potrdi, da je z vsebino vzorca pogodbe seznanjen.

V zvezi z vprašanjem glede overjene izjave, da poslovni prostor ni bil v uporabi, pojasnjujemo, da overjena izjava pomeni, da lastnik poslovnega prostora poda izjavo, da poslovni prostor ni bil v uporabi pred 1.11.2016. Podpis na takšni izjavi se overi (npr. pri UE). S tem potrjuje, da je z najemom, ki je predmet sofinanciranja, zapolnil poslovni prostor v starem mestnem jedru. Ne gre za pogoj za pridobitev sredstev, temveč za okoliščino, ki najemniku takšnega prostora, ki je bil pred 1. 11. 2016 prazen, prinese več točk.

Glede vprašanja, ali je upravičen strošek predračun z dne 29. 9. 2017 in v celoti plačan do oddaje prijave na razpis za materialno investicijo, odgovarjamo, da so upravičeni stroški tisti, ki so bili plačani v obdobju od 01. 11. 2016 do 01. 10. 2017 (denarni tok). Način plačila je lahko različen – tako da je upoštevno tudi plačilo po predračunu (če je bilo izvedeno v predpisanem obdobju).

18. 10. 2017
V zvezi z vprašanjem, katera potrdila je potrebno priložiti k merilom št. 3 in 4 pri ukrepu 4B ter ali obrazec M1 ne zadošča, odgovarjamo, da ne zadošča obrazec M1, temveč pridobite:
- pri ZZZS o številu zaposlenih potrdilo na podlagi vloge (vzorec, ki smo ga pridobili s strani ZZZS, objavljamo)
- pri ZPIZ potrdilo na podlagi obrazca »izpis obdobij zavarovanj v RS«, ki je objavljen na spletni strani ZPIZ

V zvezi z vprašanjem, ali so upravičenci lahko tudi podjetja, ki imajo sedež izven občine MOC, pojasnjujemo, da so lahko takšna podjetja tudi upravičenci, če investirajo v dejavnost na območju Mestne občine Celje.

V zvezi z vprašanjem, ali je upravičen strošek opreme za prireditve, če je podjetje registrirano v področju R, podajamo odgovor, da so upravičenci lahko le podjetja, ki opravljajo glavno dejavnost s področij, kot so naštete pri ukrepu 1, med njimi pa ni dejavnosti R po standardni klasifikaciji dejavnosti, torej takšno podjetje do sofinanciranje v okviru ukrepa 1 ni upravičeno.

Glede vprašanja, kako se upoštevajo stroški investicije, ki jih je upravičenec plačeval mesečno po situacijah, pojasnjujemo, da se upoštevajo le tisti stroški, ki so bili dejansko plačani (denarni tok) v obdobju od 1. 11. 12016 do 1. 10. 2017.

19. 10. 2017
V zvezi z vprašanjem, katere registrirane dejavnosti upravičencev se štejejo za glavne dejavnosti, upravičence napotujemo na Poslovni register Slovenije. Navedeno je dostopno na spletni strani AJPES (www.ajpes.si), kjer v zavihku »iščem« izberete »poslovni register Slovenije«, nato v rubriki »vnos iskalnih pogojev« vnesete podatke podjetja, izberete »išči«. Po izbiri ustreznega subjekt pod podatki tega subjekta izberete »vpogled PRS«. Tu bodo razvidne glavne in druge dejavnosti podjetja. Kjer je v razpisu navedene, da se upoštevajo glavne dejavnosti, bomo upoštevale le vloge upravičencev, ki imajo registrirano ustrezno glavno dejavnost.

V zvezi z vprašanjem, kako mora biti overjena izjava najemodajalca oz. lastnika, da je bil poslovni prostor pred 1. 11. 2016 prazen, odgovarjamo, da zadostuje overitev na upravni enoti (UE).

Glede vprašanja, koliko časa pred 1. 11. 2016 je moral biti poslovni prostor prazen, odgovarjamo, da to navedeno obdobje ni določeno.

V zvezi z vprašanjem, ali subvencija za najemnino poslovnega prostora znaša 1.000 EUR za celotno obdobje ali gre to za mesečni znesek, pojasnjujemo, da gre za maksimalni znesek subvencije pri tem ukrepu za celotno obdobje.

V zvezi z vprašanjem, ali so stroški obnove najetega poslovnega prostora upravičeni stroški in kako je s pogojem, da mora materialna investicija ostati v lasti še 5 let, pojasnjujemo, da so tudi najemniki poslovnih prostorov, ki so poslovni prostor obnovili, lahko upravičenci po predmetnem razpisu, pri čemer morajo takšni upravičenci zagotoviti, da bodo z materialno investicijo (obnovljenim poslovnim prostorom) razpolagali (v smislu veljavno sklenjene najem. pogodbe) še nadaljnjih 5 let, sicer bodo podvrženi zahtevi za vrnitev sredstev sofinanciranja z ustreznimi obrestmi.

Glede vprašanja, kaj predložiti za subvencijo najemnine v primeru, da je najemodajalec fizična oseba, ki ne izdaja računov, odgovarjamo, da je v tem primeru potrebno predložiti najemno pogodbo in dokazilo o plačilu najemnin.

Na vprašanje, ali so do sredstev sofinanciranja upravičeni tudi pogodbe o leasingu vozil, ki bodo šele sklenjene, odgovarjamo, da se sofinancirajo izključno že plačane investicije (denarni tok v obdobju 1. 11. 2016 – 1. 10. 2017).

Na vprašanje, ali zadostuje obrazec M1 pri s.p., ki nima drugih zaposlenih, odgovarjamo, da je potrebno predložiti potrdilo ZZZS, da s.p. drugih zaposlenih nima, za nosilca s.p. pa predložite obrazec M1.

Glede številčenja strani in vezave vloge, pojasnjujemo, da so navodila za to navedena na 7. strani razpisne dokumentacije, ki je objavljena na tej spletni strani naročnika.

Na vprašanje, ali je mogoče pridobiti sredstva tudi za obnovo poslovnih prostorov, ki jih je v skladu s svojo registrirano dejavnostjo izvedel lastnik sam, odgovarjamo pritrdilno, in sicer se v tem primeru priloži temeljnica. Enako velja tudi za material, ki ga je lastnik nabavil za potrebe obnove eh poslovnih prostorov.

Na vprašanje, kako je s sofinanciranjem obnove poslovnih prostorov, ki je bila izvedena v septembru 2017, stroški v zvezi s tem pa so bili plačani po 1. 10. 2017, odgovarjamo, da v tem primeru to niso stroški, ki bi bili upravičeni do sofinanciranja. O tem, ali bodo ti stroški, ki so bili plačani po 1. 10. 2017, predmet sofinanciranja v naslednjem letu, odgovora ne moremo dati, saj proračun za naslednje leto še ni bil sprejet.

Na vprašanje, ali je lahko upravičenec tudi zavod ali društvo, odgovarjamo, da ne, saj so upravičenci v skladu s pravilnikom o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Ur. l. RS št. 76/15) lahko le podjetja (mikro, majhna in srednje velika podjetja) ali fizične osebe s stalnim prebivališčem v MOC.

23. 10. 2017

V zvezi z vprašanjem, ali je potrebno pri ukrepu št. 3 predložiti overjeno najemno pogodbo, kot je to določeno v obrazcu št. 01 za ukrep št. 3, odgovarjamo, da je prišlo v tem delu do napake. Najemna pogodba se lahko priloži tudi neoverjena. Overiti je potrebno zgolj izjavo lastnika oz. najemodajalca, da poslovni prostor pred 1. 11. 2016 ni bil v uporabi, pri čemer je lahko overitev podpisa tudi upravna (pred UE).

V zvezi z vprašanjem, ali se lahko na razpis za sredstva prijavi tudi samozaposleni v kulturi, ki pripravlja projekt, odgovarjamo, da glede na klasifikacijo gl. dejavnosti (90.010) takšen subjekt za sredstva iz ukrepa 1 in 2 ni upravičen, prav tako ni upravičen subjekt iz naslova sredstev pri ukrepu št. 4, v kolikor ni ustanovljen (samozaposlen) v obdobju po 1. 11. 2016, do sredstev pri ostalih ukrepih pa, če subjekt izpolnjuje pogoje iz posameznega ukrepa.

Ob tem želimo pripomniti še, da se sofinancirajo stroški, ki so že nastali in bili plačani, in sicer v obdobju od 1. 11. 2016 do 1. 10. 2017, ne pa bodoči stroški (ki v navedenem obdobju niso nastali in bili plačani).

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje