Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2020

Št. zadeve: 330-1/2020

Dokumentacija:

Rok za oddajo vlog: 13.03.2020
Prijavitelji lahko oddajo vlogo osebno v glavni pisarni Mestne občine Celje vsak dan v času uradnih ur glavne pisarne ali pošljejo po pošti na naslov Mestne občine Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno pošiljko.

Vlogo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici za vsak ukrep posebej. Na prvo stran ovojnice je obvezno nalepiti »OBRAZEC OVOJNICA« z napisom »NE ODPIRAJ- RAZPIS kmetijstvo 2020 - UKREP ŠT. …« in nazivom ter naslovom vlagatelja. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več ukrepov ali podukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji ovojnici.

Rok za oddajo zahtevkov za izplačilo: Zahtevki za izplačilo sredstev morajo biti oddani na Mestno občino Celje najkasneje do 30.10.2020. Račune z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija ne bo upoštevala. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2020.

Odpiranje vlog ne bo javno.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 03/42 65 639 (Ingrid Holobar) ali v glavni pisarni Mestne občine Celje.

»Projektna dokumentacija – Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje – Voglajne – lokalni ukrepi – Most čez Voglajno na LZ 038893 z navezavo na Teharsko cesto pri podvozu pod železnico in navezavo na LC 036361«

št. objave na Portalu javnih naročil: JN000331/2020-w01
Rok za zastavljanje vprašanj: 30. 1. 2020 do 10.00, izključno preko enarocanje.si
Rok za oddajo ponudb: 7. 2. 2020 do 9.00 na eJN.gov.si
Rok za oddajo orig. finančnega zavarovanja: 7. 2. 2019 do 9.00 v Glavno pisarno Mestne občine Celje, Tg celjskih knezov 9, Celje Odpiranje ponudb: 7. 2. 2020 ob 9.01 na eJN

Dokumentacija:

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO KULTURNIH PROJEKTOV, KI JIH BO SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA CELJE V LETU 2020

Razpisna dokumentacija:

Kontaktni osebi:
Vlado Kožel
Tel: 03 42 65 886
e-mail: vlado.kozel@celje.si

Tanja Oprešnik
Tel: 03 42 65 887
e-mail: tanja.opresnik@celje.si

Rok za oddajo ponudb: ponedeljek, 17. 2. 2020 (izključno priporočeno po pošti – velja poštni žig). Vloge, ki bodo oddane v glavni pisarni MOC ne bodo uvrščene v postopek izbora za dodelitev sredstev.

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje v letu 2020

Dokumentacija:
Rok za oddajo vlog: 17.2.2020

Informacije:
Alja Založnik, Oddelek za družbene dejavnosti,
tel: 03 42 65 779,
email: alja.zaloznik@celje.si

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje