Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Javni naročilo "Izgradnja prizidka k OŠ Hudinja – okoljsko manj obremenjujoča gradnja"

 
Številka objave na enarocanje.si:  JN000902/2020-B01.

Dokumentacija:


Rok za zast. vprašanj:
20.2. 12020 do 10.00 izključno preko enarocanje.si.

Rok za oddajo ponudb in zavarovanja za resnost ponudbe:
 
4. 3. 2020 do 9.00 .

Odpiranje ponudb:
4. 3. 2020 ob 9.01, eJN.

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje v letu 2020

Št. zadeve: 331-1/2020

Dokumentacija:

Rok za oddajo vlog: 25.9.2020
Prijavitelji lahko oddajo vlogo osebno v glavni pisarni Mestne občine Celje vsak dan v času uradnih ur glavne pisarne ali pošljejo po pošti na naslov Mestne občine Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno pošiljko.

Vlogo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici. Na prvo stran ovojnice je obvezno nalepiti »OBRAZEC OVOJNICA« z napisom »NE ODPIRAJ- RAZPIS MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE 2020 …« in nazivom ter naslovom vlagatelja.

Rok za oddajo zahtevkov za izplačilo: Zahtevki za izplačilo sredstev morajo biti oddani na Mestno občino Celje najkasneje do 13.11.2020. Poročilo o opravljenih meritvah pa predložiti v roku 3-9 mesecev po vgradnji male komunalne čistilne naprave. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2020.

Odpiranje vlog ne bo javno.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 03/42 65 639 (Ingrid Holobar) ali v glavni pisarni Mestne občine Celje.

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA VZDRŽEVANJA IN IZVEDBO POSODOBITVE INFRASTRUKTURE JAVNE RAZSVETLJAVE V MESTNI OBČINI CELJE

Javni partner: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
Številka javnega razpisa: 4305-2/2020

Objava na Portalu javnih naročil in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije – v podatkovni zbirki portala TED - oznaka naročila je JN000464/2020-B01.

Prijavitelje vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z Navodili za izdelavo prijave, pogoji in merila:

Rok za prejem prijav je 05.05.2019 do 11:00 ure v informacijskem sistemu »e-JN«. Rok za zastavljanje vprašanj: 06.04.2020 do 11.00 izključno preko Portala javnih naročil ( https://www.enarocanje.si )

Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev Mestne občine Celje v letu 2020

Kontaktna oseba:
 
Alja Založnik, višji svetovalec I
Oddelek za družbene dejavnosti
tel.: 03 42 65 779 
e-mail:  alja.zaloznik@celje.si

Razpisna dokumentacija 

Rok za oddajo vlog: 28.2.2020

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje