Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Javni razpis za izbiro izvajalca za izvajanje projekta za nudenje materialne pomoči v Mestni občini Celje v letu 2018

Dokumentacija:

Kontaktna oseba:
Branka Lazarevič
tel.: 03 42 65 888
faks: 03 42 65 862
E-pošta: branka.lazarevic@celje.si

Rok za oddajo ponudb: ponedeljek, 28. 5. 2018

Javni razpis za sofinanciranje obnove stavb ter kulturne in sakralne dediščine v Mestni občini Celje št. JR-SOFSTB-2018

Dokumentacija:

Kontaktne osebe:

Upravičenci do sredstev: fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje obnove uličnih fasad (SKLOP I) in sofinanciranje obnove kulturne in sakralne dediščine (SKLOP II).

Upravičeni so stroški obnove ulične fasade z elementi fasade, ki se je pričela po 15.6.2017 in katere gradbena dela bodo dokončana najkasneje do 5.11.2018 (SKLOP I) ter stroški obnove notranjščine in zunanjega dela razglašenih sakralnih spomenikov, ki se je pričela po 25.5.2017 in bo dokončana najkasneje do 5.11.2018 (SKLOP II).

Za finančne spodbude je Mestna občina Celje v proračunu za leto 2018 zagotovila sredstva v skupni višini 150.000,00 EUR. Od tega zneska je za SKLOP I (ulične fasade) namenjeno 100.000,00 EUR in za SKLOP II (kulturna in sakralna dediščina) 50.000,00 EUR. V odvisnosti od prejetih vlog na razpis se lahko zneski ustrezno spremenijo.

Mestna občina Celje dodeljuje finančne spodbude za SKLOP I v višini 50 % vrednosti upravičenih stroškov investicije vključno z DDV, vendar ne več kot 50.000,00 EUR na posamezno stavbo za obnovo ulične fasade. Za SKLOP II Mestna občina Celje dodeljuje finančne spodbude v višini do 50% vrednosti upravičenih stroškov investicije. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018.

Rok za oddajo ponudb: do vključno 2.7.2018 za SKLOP I in za sklop II.:
  • po pošti priporočeno na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (upošteva se datum poštnega žiga do vključno 2.7.2018 za SKLOP I in za SKLOP II),
  • osebno v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do vključno 2.7.2018 za SKLOP I in za SKLOP II.

Odpiranje ponudb: po preteku razpisnega roka.

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SPODBUD 2018 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije

Razpisna dokumentacija:

Kontaktna oseba: Doroteja Lah
Telefon: 03 425 33 52
Elektronski naslov: doroteja.lah@energetika-ce.si

Rok za oddajo vloge na razpis: Vlagatelji morajo po izvedeni naložbi in najkasneje do 30.10.2018 do 13:00, pod pogojem, da so razpoložljiva sredstva še na voljo, na naslov: Energetika Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1,3000 Celje; oddati vlogo v slovenskem jeziku z vsemi dokazili in prilogami, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisa osebno ali po pošti.

JN: »UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI MESTNE OBČINE CELJE: gradnja in rekonstrukcija avtobusnih postajališč ter prikazovalniki na avtobusnih postajališčih

Oznaka pri naročniku: JN-1-2018-G (št. zadeve 4305-6/2018)
Objavljeno na Portalu javnih naročil in TED, oznaka naročila je JN002405/2018-B01

Dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: do vključno 23.5.2018 do vključno 11:00 ure.
Odpiranje ponudb bo 23.5.2018 ob 11:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko Portala javnih naročil.

Kontaktna oseba: Tanja Četina, tel. 03/4265 640

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje