Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA V MESTNI OBČINI CELJE ZA LETO 2017 ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)

Rok za zastavljanje vprašanj: 19. 10. 2017 do 15.00 po el. pošti: mestna.obcina.celje@celje.si
Odgovore na vprašanja bo MOC objavila na tem mestu do 23. 10. 2017 do 15.30
Rok za oddajo vlog: 3. 11. 2017 do 13.00

Dokumentacija:

Odgovori na vprašanja:
16. 10. 2017
V zvezi z vprašanjem kdo so upravičenci pri ukrepu 1 (sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij) pojasnjujemo, da je v razpisni dokumentaciji na strani št. 8 pomotoma izpadla dejavnost I-gostinstvo.

Pravilni tekst sedaj glasi:
»Upravičenci do pomoči so:
  • podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine in investirajo v razvoj ter razširitev dejavnosti ter podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine, in
  • ki opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS št. 69/07 in 17/08): C – Predelovalne dejavnosti, F- Gradbeništvo, H-Promet in skladiščenje, J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti, M – strokovne , znanstvene in tehnične dejavnosti, pri dejavnosti S – Druge dejavnosti pa le, v kolikor se nanašajo na dejavnost podskupin 95 in 96, G- Trgovina, razen trgovskih centrov s svojimi franšizami in dislociranimi enotami, I-gostinstvo.««

Objava prostega delovnega mesta »svetovalec - pripravnik (m/ž)« v Službi za kadrovske in splošne zadeve, v Oddelku za splošne zadeve

Delovno razmerje: določen čas
Rok za prijavo: do vključno 18. 10. 2017

Dokumentacija:

Javni poziv za dodelitev sredstev za sanacijo delov uličnih fasad – odstranitev grafitov v starem mestnem jedru Celja in vplivnem območju starega mestnega jedra

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je izbira stavb v starem mestnem jedru Celja in vplivnem območju starega mestnega jedra, za katere bo Mestna občina Celje dodelila sredstva za sanacijo delov uličnih fasad, ki so poškodovani z grafiti.

Upravičen strošek obnove je strošek sanacije samo tistega dela fasade, ki je poškodovan z grafiti, to je strošek odstranitve grafita in prebarvanje poškodovanega dela fasade.

MOC ima za predmet tega razpisa zagotovljena sredstva v skupni višini 2.700,00 EUR. Višina financiranja znaša do 100 % vrednosti priznanih stroškov vključno z ddv.

Upravičenci do sredstev: fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki.

Dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb:
Prijavitelji lahko svoje vloge oddajo do porabe proračunskih sredstev oziroma najpozneje do vključno 7.11.2017.


Odpiranje ponudb: po prejemu vloge.

Kontaktne osebe:
Sandi Marzidošek
Tel.: 03 42 65 724
E-mail: sandi.marzidosek@celje.si

Marjana Palir
Tel.: 03 42 65 804
E-mail: marjana.palir@celje.si

Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture – z leto 2017

Datum objave: 21. 9. 2017
Rok za oddajo pobud: od 21. 9. do vključno 21.10. 2017
Kontakt: Zavod Celeia Celje, 03 42 87 941, e-pošta: novice.zavodceleia@celje.si

Zavod Celeia Celje v imenu kolegija direktorjev javnih kulturnih zavodov v Mestni občini Celje, Zveze kulturnih društev in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI Celje na podlagi pravilnika o podeljevanju priznanj »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture« razpisuje tri priznanja v okviru »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture« in sicer:
  • priznanje za življenjsko delo
  • največ dve priznanji za najvidnejše dosežke v preteklem letu

Razpisne datoteke:


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje