Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Javna dražba z zviševanjem izklicne cene za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje

KONTAKTNA OSEBA:
Aleksandra Rezar
tel. 03 42 65 641

Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba se bo vršila v sejni sobi pod dvorano Narodnega doma Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, dne 28.12.2021 ob 10.00 uri.

Dokumentacija:
Grb

MESTNA OBČINA CELJE


JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ V LETU 2022


Mestna občina Celje objavlja razpis za podelitev priznanj v letu 2022
zaslužnim občanom, drugim posameznikom in podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam (v nadaljevanju: skupinam)
za profesionalne in druge dosežke ter uspehe na katerem koli področju delovanja in ustvarjanja, ki imajo izjemen pomen za razvoj, ugled in promocijo mesta Celje
ter nadpovprečno uspešnim diplomantom.

Skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 164/20) Mestni svet Mestne občine Celje podeljuje

1. 

NAZIV ČASTNI MEŠČAN CELJA

Naziv Častni meščan Celja lahko prejme posameznik za izjemen prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj in ugled mesta Celje doma in v tujini.

2.

ZLATI, SREBRNI IN BRONASTI CELJSKI GRB

Grb lahko prejme posameznik ali skupina in sicer: 

ZLATI CELJSKI GRB
za izredno življenjsko delo ter za dolgoletne vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in promocijo Mestne občine Celje ter praviloma pomenijo zaključek kariere pri posamezniku ali zrelo fazo razvoja izredno uspešne skupine. 

SREBRNI CELJSKI GRB
za vrsto odmevnih dosežkov v daljšem časovnem obdobju, pomembnih za razvoj Mestne občine Celje, ki praviloma pomenijo izjemno uspešnost posameznika na polovici delovne kariere ali izjemno uspešnost skupine v fazi njene potrjene rasti.

BRONASTI CELJSKI GRB
za nadpovprečne začetne ali večkratne uspehe v krajšem časovnem obdobju in kot vzpodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.

3.

KRISTALNI CELJSKI GRB

Kristalni celjski grb se podeljuje za odličen študijski uspeh in perspektivnost celjskih diplomantov, ki so v koledarskem letu pred podelitvijo Kristalnega celjskega grba zaključili najmanj bolonjski študijski program druge stopnje oziroma pridobili primerljivo izobrazbo v tujini in ki so študij končali s povprečno oceno najmanj 9.00 oziroma s primerljivo povprečno oceno študija v tujini.

Kristalni celjski grb lahko prejme posameznik samo enkrat.

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ LAHKO PODAJO POSAMEZNIKI, DRUŽBE, ZAVODI, POLITIČNE IN DRUGE ORGANIZACIJE IN SKUPNOSTI, DRUŠTVA TER ORGANI LOKALNE SKUPNOSTI.

Predlog za podelitev naziva Častni meščan Celja, zlatega, srebrnega, bronastega in kristalnega celjskega grba morajo biti predložene v pisni obliki in morajo vsebovati naslednje dokumente in priloge:

 • splošne podatke o pobudniku,
 • vrsto priznanja za katerega je kandidat predlagan,
 • predstavitvene podatke o kandidatu, (življenjepis, karierna pot, ipd.)
 • utemeljitev pobude o pomenu delovanja za ugled, dobrobit in razvoj mesta Celje,
 • utemeljitev pobude s podrobnejšim opisom uspeha ali dosežkov, zaradi katerih je predlagana podelitev, 
 • dokumente ali druga gradiva, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi, 
 • soglasje kandidata k nominaciji in obdelavi osebnih podatkov, 
 • datum pobude.


Predlog za podelitev Kristalnega celjskega grba mora vsebovati še: 


 • podatke o kandidatu (kratek življenjepis z opisom izobraževalne poti in obštudijskih aktivnosti ter doseženih uspehov), 
 • naslov zaključne naloge in njen povzetek, 
 • overjeno potrdilo o zaključenem študiju, 
 • overjeno potrdilo o povprečni oceni v študijskem obdobju, vključno z oceno zaključne naloge (magistrsko delo, doktorska disertacija), 
 • v primeru izobrazbe pridobljene v tujini: sodno overjen prevod listine o končani izobrazbi v slovenskem jeziku, vključno s potrdilom o povprečni oceni v študijskem obdobju in oceno zaključne naloge, 
 • potrdilo o stalnem bivališču v Mestni občini Celje,
 • soglasje kandidata k nominaciji in obdelavi osebnih podatkov. 


Pisne pobude pošljite na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade Mestnega sveta Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, v zaprti kuverti z oznako »Razpis za podelitev priznanj v letu 2022« in obvezno v word-ovi različici na elektronski naslov: mestna.obcina@celje.si. 


Rok za oddajo pobud je do vključno ponedeljka, 31. januarja 2022.


Komisija bo obravnavala le pravočasno prispele in popolne pobude. Pisna pobuda je popolna, če vsebuje vse zahtevane dokumente in priloge.


Prispele pobude za priznanja, razen za kristalni celjski grb, lahko komisija po lastni presoji prekvalificira.


Komisija bo posredovala predlog prejemnikov priznanj Mestne občine Celje v letu 2022 v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje, prejemniki pa bodo priznanja prejeli na slavnostni prireditvi ob prazniku Mestne občine Celje 11. aprila 2022.


Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja, priznanja in nagrade

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnega prostora-telovadnice na naslovu Vodnikova 10, 3000 Celje

Priloge:

Rok za oddajo ponudb: do vključno 8.12.2021 do vključno 10:00 ure.
Odpiranje ponudb bo 8.12.2021 ob 10:45 uri na sedežu Mestne občine Cele, v sobi pod dvorano Narodnega doma Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Kontaktna oseba:
Tina Horvat Alt,
tel.: 03/42 65 668.

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje

KONTAKTNA OSEBA: Aleksandra Rezar - za lokacije od a) do c) in Tina Horvat Alt za lokaciji d) in e) na tel. 03 42 65 600

Rok za oddajo ponudb: do vključno 9.12.2021 do 9.00 ure v glavno pisarno Mestne občine Celje (pritličje/1 – glavni vhod Trg celjskih knezov 9, Celje).
Odpiranje ponudb: 9.12.2021 ob 9.15 uri v sejni sobi pod dvorano Narodnega doma Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Dokumentacija:

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje