Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Mestni svet Mestne občine Celje sprejel strategijo razvoja gospodarstva Mestne občine Celje 2014-2020

Strategija razvoja gospodarstva na področju MOC

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje je skupaj z Mestno občino Celje, pripravila ključen dokument za področje razvoja gospodarstva "Strategijo razvoja gospodarstva na področju Mestne občine Celje 2014-2020".

Prvič se je zgodilo, da je bila tako pomembnanaloga kot je izdelava tovrstnega strateškega dokumenta v eni največjih občin v RS zaupana prav zbornici. V proces priprave Strategije so bili vključenivodja projekta Peter Pišek (podpredsednik OOZ Celje), operativni vodja projekta mag. Tatjana Štinek (samostojna svetovalka OOZ Celje) in 35 članov projektnih skupin iz gospodarske sfere. V projekt so od samega začetka v letu 2011 bili vključeni tudi občani, javna uprava, mestni svetniki, obrtniki, podjetniki, gospodarstveniki, institucije, javni zavodi, skratka vsi zainteresirani za sodelovanje in vsi deležniki, ki imajo kakršen koli vpliv na področje gospodarstva. Takšna širina sodelujočih daje izdelanemu strokovnemu dokumentu, ki je kratek, pregleden (na 29 straneh), sistematično urejen in usklajen z vsemi dokumenti, ki se dotikajo razvoja gospodarstva tako na lokalni, regionalni kot državni in EU ravni, veliko legitimnost.

Občina in zbornica sta že v začetku procesa nastajanja dokumenta (od same zastavitve metodologije) partnersko sodelovali.
G. Janko Trobiš, vodja sektorja za gospodarstvo Mestne občine Celje in član operativne skupine za pripravo dokumenta, je skozi celoten proces preverjal, kakšne so možnosti občine za spodbujanje področja gospodarstva v skladu z obstoječo zakonodajo, saj je bil cilj opredeliti realne in možne ukrepe s strani občine, ne pa narediti spisek neuresničljivih želja. Preko analize stanja, pridobljenih podatkov in informacij, je bila izdelana SWOT analiza. Izvedeno je bilo anketiranje občanov in poslovnih subjektov, delovno srečanje, srečanje ožje delovne skupine s Slovensko gospodarsko zvezo in tamkajšnjimi župani, okrogla miza,operativni in individualni sestanki.Mag. Saša Heath–Drugovič, svetovalka župana zaevropske zadeve na Mestni občini Celje, je skrbela za horizontalno in vertikalno usklajenost z nastajajočimi dokumenti države za obdobje 2014-2020 ter skupaj z operativno vodjo projekta uredila in strukturirala dokument. Ga. Martina Rečnik, sekretarka OOZ Celje je zbrala ves nabor dobrih praks, ki jih izvajajo občine v RS na področju spodbud gospodarstvu.

DSC00141
 
Udeleženci dogodkov in člani projektnih skupin so prispevali svoja strokovna znanja, pobude, usmeritve in razmišljanja s ciljem, da skupaj naredijo korak naprej in presežejo obstoječe stanje na področju gospodarstva. Vsekakor so se zavedali, da del k temu lahko prispeva občina, velik del pa je na strani države in veljavne zakonodaje.
 
Preko celotnega procesa priprave so udeleženci izpostavljali potrebno izpolnitev prioritetnih nalog kot so povečanje sodelovanja in partnerstva, vzpostavitev učinkovite komunikacije, internacionalizacija, oblikovanje prepoznavne, kakovostne, raznolike in konkurenčne turistične ponudbe ter razvoj podeželja vključno z razvojem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in kmetijsko proizvodnjo ter povezavo s turizmom. Mestna občina Celje bo zagotavljala blaginjo svojim občanom z razvojem gospodarstva, ki bo temeljil natreh povezanih prioritetnih področjih: proizvodnja, obrt in podjetništvo ter turizem in kmetijstvo z vsemi podpornimi storitvami in dejavnostmi, ki zajemajo servisne in storitvene dejavnosti, logistične in poslovne centre, sejemsko dejavnost. »Poslanstvo Mestne občine Celje je, da v skladu z zakonodajo in možnostmi zagotovi lokalno infrastrukturo in stimulativno okolje za razvoj gospodarstva.«
V dokumentu, v pripravo katerega je bilo vloženo veliko dela, so strukturirani štirje specifični cilji:

1.   Dvig gospodarske aktivnosti
2.   Celje - prepoznavna turistična destinacija
3.   Povečanje samooskrbe
4.   Zagotovitev stimulativnega poslovnega okolja
V 27 ukrepih, ki podpirajo uresničitev navedenih specifičnih ciljev, je razdelitev na dva segmenta: na to, kaj lahko naredi občina in tisto, kar namerava narediti država v obdobju 2014-2020 z upoštevanjem predvidenih ukrepov iz Strategije razvoja Slovenije 2014–2020 (osnutek) in Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (delovno gradivo, 12. september 2013).
 
Dokument je bil obravnavan na odborih in predstavljen na Mestnem svetu. Mestni svet Mestne občine Celje je po konstruktivni razpravi v torek, 11.3.2014, sprejel dokument, naslednji korak pa je priprava akcijskih načrtov, usklajenih z gospodarstvom in v skladu s sprejetim proračunom.
Vsekakor si zbornica in občina prizadevata k doseganju skupnih ciljev, usmerjenih v razvoj in krepitev gospodarstva, ki bo prinesel korist obrtnikom, podjetnikom in vsem prebivalcem občine.
 
Župan Mestne občine Celjeg. Bojan Šrotje ob tem povedal: »Zahvaljujem se vsem pripravljavcem tako pomembnega dokumenta in dvomim, da ima katera občina sprejet takšen dokument, ki vsebuje dejansko uresničljive cilje in ukrepe za njihovo doseganje. Država žal zamuja z dokumenti za obdobje 2014-2020 za pol leta. Dokument je dinamične narave in se bo lahko dopolnjeval, zavezali pa smo se za izdelavo akcijskih načrtov, a se moramo zavedati, da smo za leto 2014 omejeni z že sprejetim proračunom.«

»V imenu Območne-obrtno podjetniške zbornice Celje se zahvaljujem Mestni občini Celje za izkazano zaupanje in priložnost, da smo lahko skupaj z občino soustvarjali strateški dokument za področje razvoja gospodarstva in vsem, ki ste prispevali svoja strokovna znanja, dajali usmeritve, pobude ter svoja mnenja z enim samim ciljem, da naredimo korak naprej iz obstoječega stanja na področju gospodarstva,« je izrazil zahvalo vodja projekta, podpredsednik OOZ Celje, podjetnik in mestni svetnik g. Peter Pišek.

DSC00152
                                                         g. Peter Pišek
 
 
Mag Tatjana Štinek,
Operativni vodja projekta in samostojna svetovalka OOZ Celje 
Tel.: (03) 425 22 73
Naslov: OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje
fax: 03 425 22 71
e-pošta: tatjana.stinek@ozs.si

Obveščamo vas, da je Slovenski podjetniški sklad objavil prvi letošnji razpis za mikrokredite v skupni višini pet milijonov evrov. Posojila so namenjena mikro in malim podjetjem, ki bodo tako lahko na enostaven način prišla do zelo ugodnih finančnih sredstev za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti, so sporočili iz sklada.

Več o tem se nahaja na povezavi: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi
 
Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje