Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javni razpis za sofinanciranje obnove stavb in obnove sakralne dediščine v Mestni občini Celje številka JR-SOFSTB-2019

Javni razpis za sofinanciranje obnove stavb in obnove sakralne dediščine v Mestni občini Celje številka JR-SOFSTB-2019

Dokumentacija:

Upravičenci do sredstev: fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje obnove uličnih fasad (SKLOP I) in sofinanciranje obnove sakralne dediščine (SKLOP II).

Upravičeni so stroški obnove ulične fasade z elementi fasade, ki se je pričela po 2.7.2018 in katere gradbena dela bodo dokončana najkasneje do 5.11.2019 (SKLOP I) ter stroški obnove notranjščine in zunanjega dela razglašenih sakralnih spomenikov, ki se je pričela po 2.7.2018 in bo dokončana najkasneje do 5.11.2019 (SKLOP II).

Za finančne spodbude je Mestna občina Celje v proračunu za leto 2019 zagotovila sredstva v skupni višini 150.000,00 EUR. Od tega zneska je za SKLOP I (ulične fasade) namenjeno 100.000,00 EUR in za SKLOP II (sakralna dediščina) 50.000,00 EUR. V odvisnosti od prejetih vlog na razpis se lahko zneski ustrezno spremenijo.

Mestna občina Celje dodeljuje finančne spodbude za SKLOP I v višini 50 % vrednosti upravičenih stroškov investicije vključno z DDV, vendar ne več kot 25.000,00 EUR na posamezno stavbo za obnovo ulične fasade. Za SKLOP II Mestna občina Celje dodeljuje finančne spodbude v višini do 50% vrednosti upravičenih stroškov investicije. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019.

Rok za oddajo ponudb: do vključno 3.6.2019 za SKLOP I in za sklop II.:
  • po pošti priporočeno na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (upošteva se datum poštnega žiga do vključno 3.6.2019 za SKLOP I in za SKLOP II),
  • osebno v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do vključno 3.6.2019 za SKLOP I in za SKLOP II.

Odpiranje ponudb: po preteku razpisnega roka.

Dodatne informacije o razpisu bodo objavljene na spletni strani Mestne občine Celje. Morebitna vprašanja lahko interesenti zastavijo pisno do 20.5.2019 na naslov mestna.obcina.celje@celje.si. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Celje na istem mestu kot prvotna objava predmetnega razpisa.

Vprašanje: Na str. 4, točka 2.2 SKLOP II, 2. odstavek: Namen javnega razpisa je trajnostna in celovita prenova notranjščine in zunanjega dela razglašenih sakralnih spomenikov. Arheološke raziskave in fasade spomenikov niso predmet tega poziva. Na str. 6, točka 4. Prioritetna območja obnov za SKLOP I (v tem sklopu pa so fasade). Med naštetimi ulicami, ni ulice Breg. Ali to pomeni, da bi bili uvrščeni med dobitnike sredstev, če ne bi bilo dovolj prijavljenih s prioritetne liste ulic? Pri točkovanju (str. 7), bi lahko dobili 30 točk - od 190 možnih: stavba ima status kulturnega spomenika (10 točk), fasada z bogato členitvijo (10 točk), starejša od 100 let (10 točk).

Odgovor: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove uličnih fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje (SKLOP I) ter sofinanciranje obnove razglašenih kulturnih spomenikov s področja sakralne dediščine v Mestni občini Celje (SKLOP II). Predmet, pogoji in merila predmetnega javnega razpisa so določeni za vsak sklop ločeno. Skladno z razpisno dokumentacijo v okviru SKLOPA II arheološke raziskave in fasade sakralnih spomenikov niso predmet tega poziva. Ulične fasade pa so predmet sofinanciranja v okviru SKLOPA I, torej za stavbe, ki niso sakralna dediščina. V primeru, ko je prijavitelj lastnik sakralne dediščine se upoštevajo predmet, merila in pogoji, ki so v Razpisni dokumentaciji določeni za sklop II.

Vprašanje: na str. 9, točka 5. Višina razpoložljivih sredstev ..., 9. (predzadnji odstavek): Upravičenci, ki so vsaj dvakrat v preteklosti že prejeli sredstva iz predmetnega razpisa za eno stavbo (ne glede na to, ali je šlo za obnovo notranjščine ali zunanjščine), do sredstev po tem razpisu niso upravičeni.
Odgovor: Navedeno pomeni, da v kolikor ste na podlagi predmetnega razpisa v preteklosti za obnovo notranjščine in/ali zunanjščine sakralnega spomenika sredstva že prejeli, do sredstev na podlagi tega razpisa niste upravičeni, ne glede na izpolnjevanje pogojev in meril predmetnega javnega razpisa.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje