Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN (evidenčni postopek): Izdelava PZI projektne dokumentacije za objekt »Ureditev javne poti z oznako JP 536611 v dolžini cca. 360,00 m«

JN (evidenčni postopek): Izdelava PZI projektne dokumentacije za objekt »Ureditev javne poti z oznako JP 536611 v dolžini cca. 360,00 m«

 
Kontaktna oseba:
Urška Zagožen
Tel: 03 42 65 803
e-mail: urska.zagozen@celje.si


Rok za oddajo ponudb: najkasneje do torka 26. 8. 2014, do 11:00 ure.

 
Oddati je potrebno:
-   izpolnjeno, podpisano in žigosano Ponudbo (Priloga 1 in Priloga 2),
-   parafirano in žigosano Projektno nalogo,
-   podpisano in žigosano Izjavo ponudnika o sprejemanju pogojev javnega naročila,
-   izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih
    obveznosti s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje ter

-   kopijo zavarovalne police v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1).


 
Datirane, podpisane in žigosane ponudbe s prilogami oddajte v zaprti kuverti do navedenega roka v tajništvo Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje, Mestna občina Celje.
 
 
 
 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje