Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

EP: Nadzor GOI del izvedbe predelave izkopanega materiala, ki vsebuje nevarne snovi (klas. št. 17 05 05*) na območju Stare Cinkarne

Nadzor GOI del izvedbe predelave izkopanega materiala, ki vsebuje nevarne snovi (klas. št. 17 05 05*) na območju Stare Cinkarne


Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo za nadzor GOI del izvedbe predelave izkopanega materiala, ki vsebuje nevarne snovi (klas. št. 17 05 05*) na območju Stare Cinkarne. Ponudniki naj v svoji ponudbi navedejo ceno za izvedbo storitve v celoti z vključenimi vsemi stroški brez  DDV, DDV in znesek z vključenim DDV.
 
Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti tudi referenčno izvedbo storitve nadzora GOI del, ki ne sme biti starejša od 5 let (od julija 2009) in mora biti najmanj v vrednosti 300.000 EUR z vključenim DDV. Pri tem mora navesti referenčnega naročnika, kontaktno osebo naročnika (e-pošta in tel. št., kjer bo referenco mogoče preveriti), kratek opis storitve, št. pogodbe, čas izvedbe.
 
Ponudbi je potrebno predložiti izpolnjen in parafiran izvod vzorca pogodbe. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno. Ob podpisu pogodbe bo izbrani ponudnik moral predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10.000 EUR (Menica in menična izjava). Naročnik si pridržuje pravico, da naročila ne odda.
 
Dostop do razpisne dokumentacije v postopku izbire izvajalca:

Priponke:
 
Dodatne informacije pri Nini Mašat – Strle, 03/42 65 612 in Barbari Kovačič, 03/42 65 610.

Ponudbe lahko oddate v tajništvo OOPK do ponedeljka, 28.7. do 14.00 ure. Prepoznih ponudb ne bomo mogli upoštevati.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje