Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javno naročilo: Rušitev in novogradnja večnamenskega objekta v Šmartnem v Rožni dolini

Javno naročilo: Rušitev in novogradnja večnamenskega objekta v Šmartnem v Rožni dolini


Kontaktna oseba:

Sandi Marzidošek
Tel: 03/42 65 724
sandi.marzidosek@celje.si
"V razpisni dokumentaciji je naročnik odpravil nejasnosti povezane s predložitvijo izjave o predložitvi obeh garancij. Zahteva se izjava ponudnika (in ne banke), ki vsebinsko ustreza vzorcu na Obr_13. Popravljana je tudi pisna pomota, in sicer je v tč. 8.4. in na str. 59 napačno navedeno, da gre za obrazec Obr_12b, pravilno: Obr_13_b, ki pa je vsebinsko nespremenjen."

V razpisni dokumentaciji je spremenjen 1. Odst. 24. Čl. vzorca pogodbe, ki sedaj glasi:

" Splošni garancijski rok za gradbena dela znaša 5 (pet) let. Za inštalacije in opremo velja garancijski rok proizvajalca ali dobavitelja (tisti, ki je daljši), ki pa v nobenem primeru ne sme biti krajši od 1 (enega) leta."

Naročnik ponudnike obvešča, da je na Portalu javnih naročil objavil dodatno informacijo oz. popravek razpisne dokumentacije (Razpisna dokumentacija in Popisi del).
 
V razpisni dokumentaciji, in sicer v 1. odst. 11. točke navodil ponudnikom in v 45. čl. vzorca pogodbe, je naročnik dodal pogoj, da bo javno naročilo oddal pod pogojem pridobitve evropskih sredstev.
 
Naročnik je ugotovil računske napake (napačno množenje) v Popisih del, ki so objavljeni v excel obliki, v naslednjih listih: GRADBENA DELA, OBRTNA DELA in ELEKTRO RAZDELILNIKI. Zato je to napako odpravil in objavlja popravljene Popise del v excel obliki. Popisi del v PDF obliki ostanejo nespremenjeni. Navedeni popravek ne vpliva na ponudnike, ki bodo Popise del izpolnili ročno in jih natisnili. Ponudniki, ki bodo Popise del izpolnjevali računalniško (v programu Excel), pa naj upoštevajo popravljene Popise del.

Spremeni se razpisna dokumentacija v točkah 4.2 (6. Alineja) in 6.4.1. (26. Alineja), in sicer se črta zahteva, da je del razpisne dokumentacije in ponudbe tudi tehnično poročilo. Razpisno dokumentacijo, popravljeno v tem smislu, tudi objavljamo.

Rok za oddajo ponudb:
do vključno 13. 01. 2014 do vključno 11:00.

Odpiranje ponudb bo 13. 01. 2014 ob 11:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi.
Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje