Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Rekonstrukcija dela javne poti z oznako JP 533391 Šmartno v R. dolini-Šentjungert

Rekonstrukcija dela javne poti z oznako JP 533391 Šmartno v R. dolini-Šentjungert

Izvajalec bo kot pogoj za uspešno opravljen komisijski pregled in plačilo končne situacije naročniku predal 5 bianko podpisanih menic z oznako »brez protesta«in 5 izpolnjenih in podpisanih meničnih izjav s pooblastilom za unovčenje in izpolnitev menic,vsako v višini 10 % končne vrednosti z DDV.

Naročnik je zavarovanje upravičen unovčiti, če se izvajalec ne odzove na odpravo ugotovljenih napak, se odzove z zamudo, napak ne odpravi ali jih ne odpravi kvalitetno.
 
Rok plačila: 30. Dan po izstavitvi končne situacije. Končno situacijo je mogoče izstaviti po uspešni primopredaji del.
 
Pred oddajo ponudbe je obvezen ogled obstoječega stanja na terenu – ponudnik je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost opisov ali popisov del. Ko ponudnik odda ponudbo, se šteje, da si je situacijo na terenu ogledal.
 
V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, vgradnjo in ves ustrezen in potreben material ter delo za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
 
Rok izvedbe ponujenih del:  je do 28.11.2013
 
Rok oddaje ponudb:  je do 16.10.2013 s pripisom »ponudba -  ne odpiraj« na  naslov:
 
 
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
Oddelek za okolje in prostor
3000 Celje

Kontaktna oseba:

Maja Zlatar
Tel. št.: 08  205 2466
e-mail:
maja.zlatar@celje.si

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje