Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Novogradnja Vrtca Tončke ČEČEVE, Enota BALONČEK na Hudinji v Celju, Ulica Frankolovskih žrtev 38, 3000 Celje
Novogradnja Vrtca Tončke ČEČEVE, Enota BALONČEK na Hudinji v Celju, Ulica Frankolovskih žrtev 38, 3000 Celje


Kontaktna oseba:
Dušan VERBOVŠEK, višji svetovalec
Tel: 03/426-58-74  oz. 03/426-59-60 (tajništvo)
faks: 03/426-58-62

e-mail: dusan.verbovsek@celje.si ali druzbene-dejavnosti@celje.si

 Štev. JN-23/2013-G, objavljen na portalu JN pod štev. JN8490/2013 z dne 08. 07. 2013.


Skladno s postavljenimi vprašanji interesentov na Portalu JN objavljamo dopolnitev razpisne dokumentacije, in sicer:Postopek se izvaja skladno z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja in razpisna dokumentacija.

1. Skladno s postavljenimi vprašanji interesentov na Portalu JN in določbami ZJN-2 objavljamo dopolnitev razpisne dokumentacije, in sicer:

  • Spremeni se Rok za oddajo ponudb, in sicer je novi rok za oddajo PONEDELJEK, 19.08.2013 do 14.00 ure;
  • Spremeni se Rok za sprejem ponudnikovih vprašanj, in sicer je novi rok za sprejem ponudnikovih vprašanj na Portalu JN TOREK, 13.08.2013 do 13.00 ure;
  • Spremeni se Datum odpiranja ponudb, in sicer je novi datum odpiranja ponudb v PONEDELJEK, 19.08.2013 ob 14.15 uri na isti lokaciji kot v osnovni razpisni dokumentaciji; 
  • Ostala vsebina razpisne dokumentacije ostaja nespremenjena.

2. Skladno s postavljenimi vprašanji interesentov na Portalu JN objavljamo novo dopolnitev razpisne dokumentacije – popise (xlsx)


POSEBNO OPOZORILO NAROČNIKA: Zaradi težav nekaterih ponudnikov z odpiranjem in vnašanjem cen v ta popis smo se odločili, da ga odklenemo za spreminjanje in izpolnjevanje. Vsak ponudnik tako nosi polno odgovornost za celovitost, pravilnost in kompletnost svoje ponudbe, ki mora temeljiti na tem popisu. Vsako namerno ali nenamerno spreminjanje, predrugačenje, brisanje ali dodajanje postavk se smatra za nepravilno izpolnjeno ponudbo in bo kot taka (tudi če ugotovljeno kasneje) izločena iz nadaljnjega postopka, naročnik pa bo zoper takšnega ponudnika uvedel sankcije skladno z veljavno zakonodajo

3. Skladno s postavljenimi vprašanji interesentov na Portalu JN objavljamo novo dopolnitev razpisne dokumentacije – popise (priložena fotografija ograje okoli objekta) in spremenjeno oz. dopolnjeno vsebino razpisne dokumentacije (pdf)

4. Skladno s postavljenimi vprašanji interesentov na Portalu JN ter stališče Ministrstva za finance glede finančnih zavarovanj pri izvajanju postopkov JN objavljamo novo, četrto dopolnitev razpisne dokumentacije.
(v priponki priloženi načrti zunanje ureditve, detajl in izračun za lovilec olja ter popisi za prezračevanje - klimatizacijo) in spremenjeno oz. dopolnjeno vsebino razpisne dokumentacije z naslednjim tekstom:

 
A/ V Točki 10. Navodil za izdelavo ponudbe - FINANČNA ZAVAROVANJA se v besedilu za točko B. doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:

»Naročnik dopušča, da ponudniki predložijo lastno izjavo, da bodo v primeru njihovega izbora v predmetnem JN naročniku izstavili bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje brez zadržkov za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti, veljavno še 30 dni po poteku pogodbenega roka za dokončanje del.«

B/ V 10. Navodil za izdelavo ponudbe - FINANČNA ZAVAROVANJA se v besedilu za točko C. doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:

»Naročnik dopušča, da ponudniki predložijo lastno izjavo, da bodo po končani izvedbi del iz predmetnega JN naročniku izstavili bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za dobo 2 (dveh) let, brez zadržkov, plačljivo na prvi poziv v višini 10 % celotne vrednosti investicije iz predmetnega JN in z veljavnostjo še 30 (trideset) koledarskih dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka.

Lastna izjava mora biti podpisana in žigosana s strani ponudnika ter podana na obrazcu štev. 14. In 16., in se zanjo smiselno uporablja vsebino vzorcev bančnih garancij iz obrazcev štev. 15. In 17. Razpisne dokumentacije.

V primeru izdaje lastne izjave ni potrebno dodatno izpolnjevati obrazcev štev. 15. In 17. Razpisne dokumentacije (podpisan vzorec bančnih garancij s strani ponudnikove banke).«


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje