Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Statične strani

3. Odlok o lokacijskem načrtu magistrala zahod-bencinski servis Mariborska jug (Uradni list RS, št. 58-2574/2005)

 2574.  Odlok o lokacijskem načrtu magistrala zahod - bencinski servis Mariborska jug, stran 5869.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 45/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 2. 6. 2005 sprejel

O D L O K
    o lokacijskem načrtu magistrala zahod - bencinski servis Mariborska jug

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Mestni svet mestne občine Celje je na svoji seji dne 2. 6. 2005 sprejel Odlok o lokacijskem načrtu magistrala zahod- bencinski servis Mariborska jug, katerega sestavni del je projekt Lokacijski načrt magistrala zahod- bencinski servis Mariborska jug, ki ga je pod številko 787/03 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje in je v skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje - Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01).

II. OBSEG IN MEJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
2. člen

Lokacijski načrt magistrala zahod - bencinski servis Veselova zajema območje površine 2636,76 m2 med magistralo zahod (glavna cesta G1 5/0826 Arja vas-Celje), Mariborsko cesto vključno z Veselovo ulico v Celju ter zajema parcele: 312/2, 312/3, 312/5, 312/11, 315/1, 316/1, 316/2, 317/1, 317/2, in 344/1 vse v k.o. Celje.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO POVRŠIN
3. člen

Območje lokacijskega načrta je namenjeno:

 • rušenju obstoječega poslovnega objekta parc. številka 316/1,

 • gradnji bencinskega servisa v 1. fazi, ki zajema naslednje objekte: prodajalno, nadstrešnico s točilnimi mesti, objekt za prodajo in skladiščenja plina za gospodinjstva, rezervoarje za gorivo; v 2. fazi pa nadzidavo prodajalne za eno etažo za potrebe poslovnih dejavnosti,

 • izgradnjo prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter ureditev zelenih površin,

 • postavitev enostavnih objektov, ki so potrebni za funkcioniranje bencinskega servisa.

 4. člen

Večji del ureditvenega območja lokacijskega načrta je namenjen gradnji objektov bencinskega servisa z manipulacijskimi površinami, preostale površine pa predstavljajo dostope, zelenice ter prometne in komunalne ureditve.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN ZUNANJIH UREDITEV
5. člen

Dostop na kompleks bencinskega servisa bo mogoč iz Mariborske ceste in magistrale zahod kot desni uvoz na Veselovo ulico, izvoz na magistralo zahod bo mogoč preko nekdanje Veselove ulice in desnega izvoza, na Mariborsko cesto pa bo mogoče priti preko načrtovanega krožnega križišča v kompleksu Merkurja.

6. člen

 • 1. faza:
      Prodajalna bencinskega servisa z okrepčevalnico je predvidena v okvirnih dimenzijah 16,50 x 17,30 m, višine do kapi 4,50 m in do najvišje točke konstrukcije strehe 7,20 m. Konstrukcija objekta bo jeklena z ravno streho, zunanje stene bodo iz fasadnih elementov v kombinaciji s steklom, notranje stene pa iz suhomontažnih elementov.
      Nadstrešnica nad točilnimi mesti bo okvirnih dimenzij 30 x 19 m, višine do kapi ca. 4,50 m in do vrha konstrukcije ca. 6 m. Konstrukcija bo jeklena z ravno streho, kritina pa trapezna pločevina. Nadstrešnica bo obdelana z masko oblikovano v grafični podobi investitorja naftnih derivatov.
      Objekt za eko in plin bo dimenzij ca. 6 x 3,50 m in višine do 3 m, konstrukcija bo klasična ali iz montažnih elementov z jekleno strešno konstrukcijo. Po potrebi bo izvedena zaščita z ograjo iz žične mreže.
      Rezervoarja za gorivo kapacitete 50 m3 in 60 m3 bosta vkopana delno v zelenico, delno pod manipulacijske površine bencinskega servisa. Rezervoarja bosta tipska, dvoplaščna iz jeklene pločevine, valjaste oblike, antikorozijsko zaščitena in opremljena s kontrolnimi napravami za tesnost rezervoarjev.
      Enostavni objekti kot izveski in zastava kot simbol distributerja naftnih derivatov bodo nameščeni v zelenicah in ob robovih manipulacijskih površin, prav tako tudi druga oprema bencinskega servisa: stebrički za vodo in zrak, izveski, reklamni panoji in podobno, ureditev zelenih površin ter priključki na komunalno in energetsko infrastrukturo.

 • 2. faza:
      V 2. fazi je predvidena nadzidava objekta prodajalne za eno etažo v kovinski ali klasični armiranobetonski konstrukciji za potrebe poslovnih prostorov kar pomeni, da mora biti I. faza zasnovana tako, da bo omogočena nadzidava. Oblikovanje objekta mora biti zasnovano tako, da bo poudarjen vhod v mestno središče, hkrati pa bo objekt predstavljal začetek niza obuličnih objektov vzdolž zahodne strani rekonstruirane Mariborske ceste. Fasade morajo biti obložene s fasadnimi elementi, ki bodo poudarili lahkotnost konstrukcije; streha mora biti ravna oziroma v minimalnem naklonu, mogoč je poudarek venca, oziroma prehod fasade v strešno konstrukcijo.
      Pri gradnji vseh objektov je potrebno upoštevati načrtovane gradbene linije oziroma odmike od prometnic.

V. KULTURNA DEDIŠČINA
7. člen

Ureditveno območje bencinskega servisa leži na zavarovanem arheološkem območju Celje - keltsko rimska naselbina; za vsak gradbeni poseg na tem območju so obvezne predhodne arheološke raziskave.

VI. GOSPODARJENJE Z VODAMI
8. člen

Investitor načrtovanega bencinskega servisa mora pri načrtovanju upoštevati, da je območje obravnave občasno poplavljeno, zato je potrebno v vseh fazah načrtovanja predvideti in izvesti ukrepe, da v primeru poplave ne bi prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim ter, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja. Kote terena ni do­pustno nadviševati nad obstoječ teren, oziroma nad koto sosednjih zemljišč.
    Odvod padavinskih voda je potrebno urediti tako, da bo v največji možni meri zmanjšan odtok iz urbanih površin, kar bo izvedeno z zatravitvijo, travnimi ploščami in suhimi zadrževalniki.

VII. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA
9. člen

Ceste:
    Dostop na bencinski servis bo mogoč iz Mariborske ceste in magistrale zahod (glavne ceste G1-5 / 0826 Arja vas- Celje) kot desni uvoz na nekdanjo Veselovo ulico, izvoz na magistralo zahod bo mogoč preko nekdanje Veselove ulice in desnega izvoza, na Mariborsko cesto pa bo mogoče preko načrtovanega krožnega križišča v kompleksu Merkurja. Povozne površine bodo asfaltirane, ploščad za pretakanje naftnih derivatov in neposredna okolica točilnih mest mora biti izvedena iz materiala, ki bo vodoodporen, odporen proti solem in vplivom naftnih derivatov. Za parkiranje strank in zaposlenih je predvidenih 14 parkirnih mest. Nekdanja Veselova ulica je predvidena za rekonstrukcijo tako, da bo omogočila dovoz in izvoz iz bencinskega servisa in dostop na kompleks Merkurja.

Odvajanje sanitarnih in meteornih voda:
    Komunalne odplake iz območja bencinskega servisa morajo biti speljane v kanalizacijo preko revizijskega jaška, padavinske vode s strešin pa preko peskolovov v meteorno kanalizacijo, prav tako tudi padavinske vode iz manipulacijskih površin vendar preko cestnih rešetk in lovilcev olj.

Vodovod:
    Bencinski servis se bo priključeval na obstoječi vodovod Lž (n) profila 300, ki je sestavni del Osrednjega vodovodnega sistema Celja. Hidranti morajo biti nadzemni, postavljeni izven parkirnih mest in povoznih površin ter ustrezno zaščiteni, zagotovljena mora biti dostopnost v primeru intervencije.

Elektro omrežje:
    Obravnavano območje je opremljeno z elektro omrežjem. Novi objekti se bodo z električno energijo oskrbovali iz TP Prelaz.

Telefonsko omrežje:
    Telefonsko omrežje za potrebe bencinskega servisa bo izvedeno iz obstoječega TK omrežja, ki poteka ob robu Mariborske ceste.

Plinovodno omrežje in ogrevanje:
    Za potrebe oskrbe kompleksa bencinskega servisa s plinom bo izveden priključek na nizkotlačni plinovod PE 32, ki poteka v Veselovi ulici. Ogrevanje objekta bo z zemeljskim plinom in etažno plinsko centralno kurjavo.

Kabelsko razdelilni sistem:
    KRS za potrebe bencinskega servisa bo izveden iz obstoječega KRS omrežja, ki poteka ob robu Mariborske ceste.

Ravnanje z odpadki:
    Komunalni odpadki se bodo zbirali v za to namenjenih zabojnikih in odvažali na komunalno deponijo, nevarni odpadki (oljna embalaža, odpadna olja, mastne krpe, akumulatorji, gume, avtoplašči) se bodo zbirali ločeno ter odvažali v za to namenjene posode na komunalni deponiji ali v reciklažo.

VIII. VARSTVO OKOLJA
10. člen

Zelene površine:
    Nezazidane in neutrjene površine bodo urejene kot zelenice, zasajene s pokrovnimi grmovnicami, ki bodo omogočale prometno preglednost.

Hrup:
    Obravnavano območje je namenjeno poslovnim in gospodarskim dejavnostim, vzhodna stran Mariborske ceste pa je pozidana s poslovno-stanovanjskimi objekti. V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju je območje razvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom, za katero veljajo dnevne ravni hrupa 50 dBA in nočne ravni hrupa 60 dBA. Obremenitev bencinskega servisa s hrupom ne bo presegala zakonsko dovoljeni ravni.

Zrak:
    V smislu varovanja okolja je potrebno predvideti zaprti sistem pretakanja naftnih derivatov, ki omogoča zmanjševanje emisij v ozračje.

IX. POŽARNA VARNOST
11. člen

V lokacijskem načrtu so upoštevani pogoji Zakona o varstvu pred požarom (Uadni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02) in Pravilnika o požarno varstvenih zahtevah (Uradni list SRS, št. 42/85, Uradni list RS, št. 31/04). Dovoz do objektov omogoča dostop gasilnim vozilom, požarna voda je zagotovljena iz javnega vodovodnega omrežja preko nadzemnih hidrantov; objekti bencinskega servisa bodo med seboj in drugih objektov oddaljeni več kot 0,50 H, oziroma 3 m. Podzemni rezervoarji bodo pokriti z minimalno 0,80 m plastjo zemlje; polnjenje rezervoarjev bo potekalo v zaprtem sistemu.

X. FAZNOST IZGRADNJE
12. člen

Lokacijski načrt omogoča fazno izgradnjo posameznih objektov. V drugi fazi je predvidena nadzidava objekta prodajalne za potrebe poslovnih dejavnosti za eno etažo.
    Prva faza izgradnje objektov mora biti izvedena z vsemi elementi zunanje ureditve ter komunalne in energetske infrastrukture. Zasnovana mora biti tako, da bo omogočila kasnejšo drugo fazo izgradnje. Druga faza bo nadgradnja prve faze in se bo navezovala na že izvedeno stanje.

XI. TOLERANCE
13. člen

Kot tolerance so dovoljene utemeljene spremembe gabaritov in lege objektov ter tras komunalne in prometne infrastrukture, ki jih bodo narekovale tehnološke in druge potrebe distributerja naftnih derivatov ali rezultati arheoloških raziskav; pri spremembah je potrebno upoštevati predpisane odmike od glavnih prometnic; s tolerancami se ne sme bistveno spreminjati načrtovani videz in namembnost območja lokacijskega načrta. Tolerance pri prometni in komunalni infrastrukturi so mogoče ob pogoju, da so tehnične rešitve sprememb usklajene z upravljavci komunalne infrastrukture.

XII. KONČNE DOLOČBE
14. člen

Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.

15. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

16. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-00013/2003

Celje, dne 2. junija 2005.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

4. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev PUP za območje Prekorje (Uradni list RS, št. 56-2464/2005)

 2464.  Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje, stran 5629.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

S K L E P
    o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje
 

I

Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje, ki ga je izdelal načrtovalec Celeia-projekt, Projektiva Celje pod št. 164/05 in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje-Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).

II

Predmet obravnave Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje veljavnih prostorskih ureditvenih pogojih opredeljeno kmetijsko zemljišče s parc. št. 1090/10 k.o. Škofja vas, ki so po prostorskih sestavinah Celjskega prostorskega plana opredeljena kot zazidljiva. Zemljišče je last Gračnar Adolfa in Gabrijele, ki sta pobudnika in naročnika spremembe izvedbenega prostorskega akta.

III

Javna razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje se prične osem dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Škofja vas in v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo-Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Prešernova 27, Celje ter traja 30 dni.
    Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Oddelek za okolje in prostor ter komunalo-Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.

IV

V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
    Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.

V

Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-011/2004-4200

Celje, dne 24. maja 2005.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

5. Sklep o javni razgrnitvi Spremembe in dopolnitve PUP za območje Stegujev-Habjanov hrib (Uradni list RS, št. 56-2463/2005)

 2463.  Sklep o javni razgrnitvi Spremembe in dopolnitve PUP za območje Stegujev - Habjanov hrib, stran 5629.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena statuta je župan Mestne občine Celje sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi Spremembe in dopolnitve PUP za območje Stegujev - Habjanov hrib
 

I

Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Stegujev - Habjanov hrib, ki ga je pod štev. 113/05 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje in je v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje - Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).

II

Predmet spremembe PUP se nanaša na razširitev stavbnih zemljišč na parcele 606/2, 606/3 in 608/2 k.o. Zagrad.

III

Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev PUP se začne deset dni po objavi v Uradnem listu RS, na sedežu Krajevne skupnosti Pod gradom in v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo, Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, ter traja 15 dni.
    Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina Celje - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na krajevno običajen način obvestiti krajane.

IV

V desetih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z osnutkom spremembe PUP.
    Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predlogi, ki so jih podale fizične in pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališča, ki jih posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.

V

Ta sklep začne veljati deseti dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-00168/2004 0009 SP

Celje, dne 18. maja 2005.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

6. Program priprave sprememb in dopolnitev ZN Glazija, območje K3 (skrajšani postopek) (Uradni list RS, št. 53-2242/05)

 2242.  Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija, območje K3 (skrajšani postopek), stran 5289.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mest­ne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel

P R O G R A M     P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija, območje K3 (skrajšani postopek)

 

1. člen

(predmet in cilj sprememb in dopolnitev ZN)

S tem programom se podrobneje določijo:

 • ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija, območje K3 (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN)

 • predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN,

 • okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN,

 • nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN,

 • seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve,

 • navedba in način pridobitve geodetskih podlag,

 • obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev ZN.

2. člen

(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo PIA)

Območje K3 veljavni izvedbeni prostorski akt - Zazidalni načrt Glazija (Uradni list SRS, št. 31/84, Uradni list RS, št. 27/90, 23/91, 69/93, 49/95, 45/96, 78/01, 54/02) namenja "osebnim storitvam, stanovanjem in trgovini", v treh stavbah, višine treh etaž (pritličje, nadstropje in mansarda) z dvokapnimi strehami. Med stavbami je predvidena "zelena" cenzura, ki naj bi poudarila arkadičnost ambienta. V času, ko je bilo območje z veljavnim izvedbenim prostorskim aktom detajlno opredeljeno (Spremembe in dopolnitve ZN v letu 1993), in današnjim dnem, sta bili zgrajeni stavbi vzhodno in zahodno od obravnavanega območja, in ti stavbi s svojo pojavnostjo narekujeta nov premislek o oblikovanju stavb v območju K3 oziroma oblikovanju tega dela Ljubljanske ceste. Drug relevanten problem, ki je prisoten v tem območju, pa je problem parkiranja, ki ga veljavni akt opredeljuje v kontekstu območja celotnega ZN, s spremembami in dopolnitvami ZN pa hočemo parkiranje "vezati" na gradbeno parcelo stavbe. Ker se spremembe in dopolnitve ZN nanašajo na posamični objekt, ki programsko ne odstopa od veljavnega prostorskega akta (stanovanja in trgovina), in ker je v skladu z 34. členom Zakona o urejanju prostora to objekt, "za katerega ni predpisana presoja vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov", bodo spremembe in dopolnitve ZN pripravljene in sprejete po skrajšanem postopku.

 3. člen

(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)

Predmet sprememb in dopolnitev je zazidalni načrt Glazija, območje K3. Na tem območju predvidevamo gradnjo poslovno-stanovanjske stavbe s 101 garažnim mestom za lastnike stanovanj, s trgovino z 52 parkirnimi mesti in 50 parkirnimi mesti za lastnike stanovanj v pritličju in medetaži ter 112 stanovanji v štirih etažah. Klet bo oblikovana kot enovit prostor, pritličje bo diferencirano po namembnosti, del bo pokrito parkirišče trgovine, osnovo bo predstavljal volumen trgovine in del bodo garažna mesta stanovanj (tudi v medetaži). Štiri etažni blok stanovanj nad pritličjem bo proti Ljubljanski cesti dvakrat deljen s stopniščem, oblikovanim kot transparentna cezura, na severni strani stavbe pa bodo stanovanja v stolpičih nad "zeleno" streho, ki pokriva pritličje. Arhitektura nove stavbe bo vzpostavila dialog z obstoječimi stavbami, spoštovala gradbene črte in meje, ki so prisotne v prostoru, in oblikovne prvine Ljubljanske ceste - drevored lip ob severni strani ceste.

4. člen

(okvirno ureditveno območje sprememb ZN)

Območje urejanja obsega zemljišče med Ljubljansko cesto in Potjo na Lavo do javne poti 538420 (uvoz z Ljubljanske za sosesko Na zelenici).

5. člen

(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN, so:

 •     RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje,

 •     RS, ministrstvo za okolje, prostor in energijo - ARSO, Območna pisarna Celje

 •     Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje

 •     Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Stanetova 6, 3000 Celje

 •     Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter promet;

 •     Telekom Slovenije, PE Celje,

 •     Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,

 •     Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o.,

 •     Javne naprave, Javno podjetje d.o.o.,

 •     Vodovod - kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o.

    V skrajšanem postopku izdelave sprememb in dopolnitev ZN morajo nosilci urejanja v skladu s 34. členom ZureP-1 podati pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev ZN v roku 15 dni.
    Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja na dopolnjeni predlog sprememb in dopolnitev ZN (osnutek sprememb in dopolnitev ZN, ki je že usklajen s stališčem župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 15 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
    Pripravljavec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je Mestna občina Celje - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve.

 6. člen

(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)

Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati:

 • Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje mestne občine Celje - Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, in Uradni list RS, št. 86/00);

 • Zazidalni načrt Glazija (Uradni list SRS, št. 31/84, Uradni list RS, št. 27/90, 23/91, 69/93, 49/95, 45/96, 78/01, 54/02).

7. člen

(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)

Za območje predvidene prostorske ureditve bo pobudnik sprememb in dopolnitev ZN izbranemu načrtovalcu predal geodetske podlage - topografija in kataster - v digitalni obliki.

8. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem)

Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev ZN zagotovi pobudnik.

9. člen

Program priprave sprememb in dopolnitev ZN začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 35005-00014/2005 4200

Celje, dne 9. maja 2005.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

10x10

PROJEKTI MESTNE OBČINE CELJE

Predstavljamo različne projekte, ki se izvajajo pod okriljem Mestne občine Celje. Poleg aktualnih projektov so navedene tudi informacije o zaključenih projektih v mandatnih obdobjih 2006-2010 in 2010-2014. Več...

 
Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje