Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

ŽUPAN

Bojan Šrot
župan Mestne občine Celje
 
Tajništvo 


Kabinet župana 
tel: 03 42 65 650, fax: 03 42 65 682
e-naslov: kabinet-zupana@celje.si
   
IMGL0401 Bojan Šrot je bil za župana Mestne občine Celje prvič izvoljen leta 1998. Na lokalnih volitvah leta 2014 so mu volivci zaupali že peti mandat. Od leta 2006 funkcijo opravlja nepoklicno. V letih njegovega županovanja  se Celje lahko pohvali z velikim napredkom na domala vseh področjih. Uvršča se med najhitreje razvijajoča in prepoznavna slovenska mesta. Z izjemno hitrim in vsestranskim razvojem pa je Celje svoj položaj utrdilo tudi na evropskem zemljevidu.


Bojan Šrot se je rodil leta 1960 v Celju kot najmlajši od treh sinov.  Osnovno šolo in gimnazijo je končal v Celju, po uspešno zaključeni maturi pa je nadaljeval študij na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1985 diplomiral.
V času študija se je aktivno ukvarjal z alpinizmom in imel status vrhunskega športnika. Bil je član več alpinističnih odprav, od tega trikrat v Himalaji in Karakorumu.

Po diplomi na univerzi se je leta 1985 zaposlil na takratnem Temeljnem sodišču v Celju, kjer je leta 1989 opravil pravosodni izpit. Do leta 1991 je bil zaposlen kot sodnik na sodišču v Šmarju pri Jelšah, jeseni 1991 pa je odprl svojo odvetniško pisarno, kjer je delo advokata opravljal šest let. Leta 1997 se je kot državni sekretar zaposlil na Ministrstvu za pravosodje RS, bil namestnik ministra za pravosodje in pokrival področje pravosodne uprave.
Od 17. novembra 2007 do 24. marca 2009 je bil tudi predsednik Slovenske ljudske stranke.

Projekti, ki so v zadnjem desetletju pomembno vplivali na razvoj mesta, so bili primarno usmerjeni v področje ekologije, varovanje naravne in kulturne dediščine, razvoj turizma ter druga investicijska in razvojna področja delovanja mesta. Med najbolj prepoznavne projekte sodijo izgradnja Centralne čistilne naprave z nadgradnjo sekundarnega kanalizacijskega sistema, gradnja Regionalnega centra za ravnanje z odpadki in Toplarne Celje, revitalizacija Starega gradu Celje ter Šmartinskega jezera, prenova Knežjega dvorca, zgradnja športne infrastrukture in Hotela Celjska koča, celovita prenova starega mestnega jedra Celja ter drugi.

Zavedajoč se neugodne gospodarske situacije smo v zadnjih nekaj letih velike napore vložili v pridobitev sredstev Evropske unije, s pomočjo katerih smo uspeli realizirati nekatere najpomembnejše investicije. V minulih osmih letih smo tako v Celju pridobili skupno več kot 51 milijonov evropskih sredstev, s katerimi smo med drugim obnovili del obstoječe cestne infrastrukture oziroma vlagali v izgradnjo nove, prenovili staro mestno jedro, zagotovili poplavno varnost na porečju Savinje, revitalizirali Šmartinsko jezero in druge dele mesta. 

Mestno občino Celje v prihodnje vidim kot občino, ki ostaja zvesta svoji viziji dolgoročne Strategije razvoja gospodarstva 2014-2020, tako da bo s trajnostnim razvojem na vseh področjih omogočila sedanjim in prihodnjim generacijam kakovostno življenje z aktivnim vključevanjem v gospodarske in družbene procese našega lokalnega okolja. Razmere namreč narekujejo, da z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja uresničujemo naša razvojna prizadevanja, kar mora v prihodnosti biti konkurenčna prednost ne le Celja, ampak celotne regije (učinkovita trajnostna izraba obstoječe infrastrukture, premišljeno načrtovanje ravnanja s prostorom in naravnimi viri, iskanje novih načinov privabljanja podjetij, spodbujanje vseh oblik lokalne samooskrbe, ustvarjanje prijetnega okolja za sobivanje prebivalstva in gospodarskih subjektov …).
V skladu s sprejeto strategijo bomo v prihodnje sledili osnovnim ciljem: dvigu gospodarske aktivnosti, zagotovitvi stimulativnega poslovnega okolja ter oblikovanju prepoznavne, kakovostne, raznolike in konkurenčne turistične ponudbe Celja. Mestna občina Celje mora postati čim bolj samooskrbna občina priložnosti, občina uspešnega skladnega gospodarskega in družbenega razvoja. Razvoja pa ne predstavlja le gradnja oziroma obnova infrastrukture, ampak prizadevanje za boljši jutri na vseh področjih. Zato se trudimo za občino prijazno ljudem, ki bo delovala v korist vseh prebivalcev lokalne skupnosti. 

Velik potencial našega gospodarstva je zlasti v turizmu, kjer je na področju razvoja podeželja še veliko možnosti z vidika ekološkega kmetovanja, turističnih kmetij, gostinskih in nastanitvenih dejavnosti ter drugih atraktivnih turističnih produktov. Eden izmed ciljev je tudi povezati mesto z bližnjimi zdraviliškimi kraji ter poskrbeti za privlačno turistično atrakcijo, ki bi še posebej pritegnila obiskovalce in turiste. V načrtu so tako številni novi projekti za izboljšanje turistične prepoznavnosti območja ter kvalitete življenja, kar bo pomenilo tudi nove zaposlitvene priložnosti. Prizadevamo si, da bi naši dosežki segali preko meja občine v regijo, državo ter tudi preko državnih meja in da bi celjske zvezde vselej svetlo sijale.

GREG7432         IMG 6722-2
10x10
Kabinet župana

Pomembni projekti:

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje