Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

VABILO NA 7. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE - 21. 06. 2011 OB 13.00 URI

MESTNA OBČINA CELJE
MESTNI SVET

Številka: 032-2/2010
Datum: 10. junij 2011

V A B I L O

Na podlagi 17. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje

s k l i c u j e m

7. sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje,
ki bo v torek, 21. junija 2011 ob 13. uri

v veliki dvorani Narodnega doma v Celju,
Trg Celjskih knezov 9

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 • Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 • Sprejem dnevnega reda
 • Poročilo o realizaciji sklepov Mestnega sveta Mestne občine Celje od 26. 10. 2010 do 13. 6. 2011 in potrditev zapisnika 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 19. 4. 2011
 • Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta ZPO Celje, d.o.o., družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti
 • Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade:
a) Imenovanje predstavnika Mestne občine Celje v Svet zavoda Šolski center Celje
b) Imenovanje Občinske volilne komisije za mandatno obdobje 2010-2014
c) Imenovanje upravnika Slovenskega ljudskega gledališča Celje
d) Imenovanje direktorja Zavoda Celeia Celje
e) Predhodno soglasje k imenovanju direktorja Osrednje knjižnice Celje
 • Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe Nepremičnine Celje, d. o. o.
 • Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe ZPO Celje, d. o. o.
 • Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe TRC Celje, d. o. o.
a) Letno poročilo JZ Regijsko študijsko središče za leto 2010
b) Letni delovni načrt JZ Regijsko študijsko središče za leto 2011
 • Ustanovitev stavbne pravice v k. o. Ostrožno, območje ZN DP III
 • Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2011
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje - HITRI POSTOPEK
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb - HITRI POSTOPEK
 • Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve javnega prevoza oseb po žičniških napravah
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d. o. o. - HITRI POSTOPEK
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Vila Otok - DRUGA OBRAVNAVA
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje in za območje Škofja vas - PRVA OBRAVNAVA
 • Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ljubečna Šumer - PRVA OBRAVNAVA
a) Obvezna razlaga 7. člena Pravilnika o izvajanju ureditvenega načrta stanovanjske soseske levi breg Voglajne-Aljažev hrib
b) Obvezna razlaga 5. člena Pravilnika o izvajanju ureditvenega načrta stanovanjske soseske Polule
 • Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k. o. Ostrožno
 • Informacija o izvajanju projekta "Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Savinje"


a) Odgovori na vprašanja, pobude in predloge
b) Vprašanja, pobude in predlogi

Bojan Šrot
župan
Mestne občine Celje

GRADIVA ZA OBRAVNAVO SO OBJAVLJENA NA SPLETNEM PORTALU MESTNE OBČINE CELJE WWW.CELJE.SI.

DOSTOP DO GRADIVA JE NASLEDNJI:
MESTNA OBČINA→MESTNI SVET→GRADIVA ZA SEJE→GRADIVO ZA 7. SEJO MESTNEGA SVETA - 21. 6. 2011.

GRADIVO POD 4. IN 5. TOČKO DNEVNEGA REDA VAM BOMO POSREDOVALI NAKNADNO.

PO EN IZVOD VSAKEGA OD GRADIV BOMO V FIZIČNI OBLIKI POSLALI NA NASLOVE KLUBOV SVETNIKOV.

varuhinja

 
grafika-dogodkiDOGODKI MESTNE OBČINE CELJE

Raznoliki dogodki in prireditve, ki potekajo pod okriljem Mestne občine Celje, vabijo k prijetnemu druženju in povezovanju v mestu ter privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. Več...

 
PROJEKTI MESTNE OBČINE CELJE

Predstavljamo različne projekte, ki se izvajajo pod okriljem Mestne občine Celje. Poleg aktualnih projektov so navedene tudi informacije o zaključenih projektih v mandatnih obdobjih 2006-2010 in 2010-2014. Več...

 
Mestna občina Celje
Trg Celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax: 03 42 65 682
e-pošta: mestna.obcina.celje@celje.si
splet: moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje