Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

18. Program priprave za lokacijski načrt Zagrad II (Uradni list RS, št. 106-4670/2003)

4670.  Program priprave za lokacijski načrt Zagrad II, stran 14656.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99) je župan Mestne občine Celje 2003 sprejel

P R O G R A M     P R I P R A V E
za lokacijski načrt Zagrad II

I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta

Območje naselja Zagrad je v planskih aktih Mestne občine Celje opredeljeno za stanovanjsko gradnjo s spremljajočimi dejavnostmi. V preteklosti je bil za obravnavano ureditveno območje med potokom Ločnico in lokalno cesto Zagrad-Osenca v površini ca. 7.750 m2 izdelan zazidalni načrt za gasilni dom v Zagradu in stanovanjsko gradnjo ob Ločnici (proj. RC-Planiranje št. 088/91, odlok o ZN v Uradnem listu RS, št. 5/93). Zazidalnega načrta mestna občina v taki obliki ni realizirala, pač pa pristopa k novemu lokacijskemu načrtu Zagrad II za namen individualne stanovanjske gradnje. V neposredni bližini so stanovanjski objekti tako, da se namembnost območja ne bo spremenila.
    S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg lokacijskega načrta, postopki in roki priprave ter sprejemanja, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja, seznam potrebnih strokovnih podlag, obveznosti v zvezi s financiranjem in drugi pogoji potrebni za izdelavo lokacijskega načrta.

II. Predmet in programska izhodišča izdelave lokacijskega načrta

Predmet izdelave lokacijskega načrta je izdelati nov občinski izvedbeni akt za območje južno ob Ločnici in razveljaviti starega.
    Območje meri ca. 7.750 m2, je nepozidano in bo namenjeno izključno stanovanjski gradnji.
    Kot ena od podlag za izdelavo lokacijskega načrta so tudi priporočila in smernice pridobljene na prostorski konferenci, ki je bila dne 9. 9. 2003. Pobude prostorske konference so bile, da mora biti obravnavano območje komunalno popolnoma opremljeno, komunalne odplake je potrebno obvezno odvajati v kanalizacijski sistem, načrtujejo naj se večje gradbene parcele - oziroma ponudi možnost združevanja parcel.
    Lokacijski načrt mora biti izdelan v skladu s 24., 43., 44., 73. in 139. členom ZUreP-1 ter pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag. Torej mora LN vsebovati naslednjo vsebino: prikaz ureditvenega območja, usmeritve načrtovane ureditve v prostoru s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji; načrt parcelacije; zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture z obveznimi priključevanji vanjo; morebitno etapnost izvedbe LN; rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin; rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
    Poleg navedenega mora LN vsebovati tudi naslednje obvezne priloge: strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve LN; izvleček iz strateškega prostorskega plana; obrazložitev in utemeljitev LN; smernice in mnenje nosilcev urejanja prostora; seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi LN upoštevani; oceno stroškov za izvedbo LN; finančno konstrukcijo pri financiranju prostorske ureditve; povzetek za javnost; spis postopka priprave in sprejemanja lokacijskega načrta; program opremljanja zemljišč, oziroma stroškov komunalnega opremljanja. Načrtovalec predmetnega LN mora predati pripravljavcu, to je Mestni občini Celje, šest izvodov akta. En izvod bo predan Upravni enoti, ostali izvodi pa bodo hranjeni pri Zavodu za planiranje, kjer bo akt na vpogled in dostopen javnosti. Obenem je potrebo celoten LN s prilogami predati v digitalni obliki in CD, tako tekstualni kot grafični del.

III. Okvirno ureditveno območje

Območje lokacijskega načrta zavzema območje med lokalno cesto Zagrad-Osenca in potokom Ločnico v izmeri ca. 7.750 m2 in zajema naslednje parcele vse k.o. Zagrad in v lasti Mestne občine Celje:

    728/41, 730/5, 730/3, 728/50, 730/8, 730/4, 730/6 728/51, 728/1, 728/49, 728/48, 728/47, 730/7, 728/28, 728/38.

IV. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta

Pripravljavec in pobudnik lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje v Zagradu je Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9 v Celju, ki po sprejemu programa priprave in izbora načrtovalca pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovane prostorske ureditve.
    V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da nimajo smernic.

    Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo lokacijskega načrta so:

  • RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, Dečkova 36, Celje,

  • RS Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,

  • Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter promet, Trg Celjskih knezov 9, Celje,

  • Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,

  • Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2 a, Celje,

  • Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,

  • Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Teharska 49, Celje,

  • Vodovod-kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o., Lava 2 a, Celje,

  • Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - ARSO-Območna pisarna Celje, Lava 11, Celje.

V. Seznam potrebnih strokovnih podlag in druge obvezne vsebine

Pripravljavec lokacijskega načrta, oziroma zanj izbrani načrtovalec, bo izdelal osnutek v dveh variantah, šele po potrditvi variante se pripravi gradivo za javno razgrnitev. V postopku priprave lokacijskega načrta mora investitor oziroma zanj načrtovalec zagotoviti izdelavo strokovnih podlag iz področja vodnega gospodarstva.
    Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati obstoječe veljavne prostorske akte, to so: prostorski ureditveni načrt za Zagrajsko dolino, zazidalni načrt za gasilni dom v Zagradu in stanovanjsko gradnjo ob Ločnici (ki se razveljavi) in vso dokumentacijo ter dejansko stanje komunalnih vodov na tem območju.

VI. Pridobitev geodetskih podlag

Geodetske podlage za izdelavo lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje v Zagradu si je izbrani izdelovalec dolžan pridobiti sam.

VII. Roki za pripravo lokacijskega načrta

Prva prostorska konferenca in pridobitev smernic za načrtovanje
    Upoštevajo se priporočila pridobljena na prvi prostorski konferenci, ki je bila 9. 9. 2003. Pripravljalec izdelavi LN takoj po sprejetju programa priprave in izbrane variante pozove pristojne nosilce urejanja prostora kot so navedeni v IV. točki tega programa, da v roku 30 dni podajo svoje smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
    Izdelovalec LN mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem v skladu z veljavno zakonodajo. Izbira izdelovalca bo potekala v skladu z zakonom o javnih naročilih.
    Izbrani izdelovalec mora osnutek LN predati Mestni občini Celje.
    Druga prostorska konferenca
    Najmanj štirinajst dni pred sprejetjem sklepa o javni razgrnitvi LN izvede pripravljalec drugo prostorsko konferenco, na kateri se ugotovi, ali so priporočila s prve prostorske konference upoštevana.
    Javna razgrnitev, javna obravnava ter sprejem stališč do pripomb
    Po sprejetju sklepa o javni razgrnitvi, ki ga sprejme župan Mestne občine Celje, se osnutek LN javno razgrne za 30 dni.
    V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava osnutka LN. Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo v času javne razgrnitve svoje pisne pripombe. Stališča do pripomb se pripravijo do prve obravnave Mestnega sveta, predlagatelj stališč do pripomb je župan Mestne občine Celje. Mestni svet mestne občine Celje se opredeli do pripomb.
    Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta in pridobitev mnenj
    Na podlagi sprejetih stališč do pripomb izdelovalec izdela dopolnjen predlog lokacijskega načrta, pripravljavec pa pozove nosilce urejanja prostora, določene v IV. točki tega programa priprave, da v 30 dneh podajo mnenja.
    Sprejem dopolnjenega predloga oziroma odloka lokacijskega načrta
    S sprejetimi stališči do pripomb in pridobljenimi mnenji pristojnih nosilcev planiranja na predlog župana Mestni svet mestne občine Celje obravnava in sprejme usklajen in dopolnjen predlog lokacijskega načrta oziroma odlok, ki se objavi v Uradnem listu RS.

VIII. Obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta

Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega načrta zagotovi Mestna občina Celje.

IX. Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 35005-00008/2003-0008

Celje, dne 8. oktobra 2003.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

varuhinja

 
grafika-dogodkiDOGODKI MESTNE OBČINE CELJE

Raznoliki dogodki in prireditve, ki potekajo pod okriljem Mestne občine Celje, vabijo k prijetnemu druženju in povezovanju v mestu ter privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. Več...

 
PROJEKTI MESTNE OBČINE CELJE

Predstavljamo različne projekte, ki se izvajajo pod okriljem Mestne občine Celje. Poleg aktualnih projektov so navedene tudi informacije o zaključenih projektih v mandatnih obdobjih 2006-2010 in 2010-2014. Več...

 
Mestna občina Celje
Trg Celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax: 03 42 65 682
e-pošta: mestna.obcina.celje@celje.si
splet: moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje